«Цер­ков­не» пи­та­н­ня

Уже кіль­ка днів со­цме­ре­жі ви­ру­ють що­до звіль­не­н­ня го­ло­ви управ­лі­н­ня куль­ту­ри Львів­ської мі­ської ра­ди че­рез її пу­блі­чне ви­слов­лю­ва­н­ня

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

5жов­тня в ін­тер­нет- ви­дан­ні « Укра­їн­ська прав­да » ви­йшло ін­терв’ю з па­ні Іри­ною Ма­гдиш. «У ньо­му, — пе­ре­ка­зує у сво­їй ко­лон­ці ав­тор «Дня» Ан­дрій Плахонін ( див. стор. 19) — чи­нов­ни­ця го­во­ри­ла про те, що дав­но на­став час пе­ре­йти від по­лі­ти­ки мі­ста для ту­ри­стів до ство­ре­н­ня куль­тур­но­го се­ре­до­ви­ща і для са­мих львів’ян. Що, чим да­лі від ту­ри­сти­чно­го цен­тру — пло­щі Ри­нок, тим мен­ше в мі­сті стає те­а­трів і кон­цер­тних за­лів, кі­но­те­а­трів і бі­бліо­тек, по­ки ближ­че до спаль­них око­лиць во­ни і зов­сім зни­ка­ють. Що на біль­шій ча­сти­ні Льво­ва єди­ною уста­но­вою куль­ту­ри в утво­ре­ній по­ро­жне­чі ста­ла Цер­ква, яка про­ни­кла на­віть ту­ди, ку­ди, згі­дно з чин­ним ви­щим за­ко­ном кра­ї­ни, шлях їй за­бо­ро­не­ний, — у шко­лу».

Уве­че­рі вів­тор­ка, 6 жов­тня, в ін­тер­не­ті з’явив­ся від­кри­тий лист до мі­сько­го го­ло­ви Льво­ва за під­пи­сом іє­ро­мо­на­ха Юсти­на Бой­ка, де той ви­слов­лю­вав обу­ре­н­ня за­зна­че­ною ре­плі­кою Іри­ни Ма­гдиш і спо­ді­ва­н­ня, що по­зи­ція Са­до­во­го не збі­га­є­ться з дум­кою йо­го під­ле­глої. «Якщо ж Ва­ша по­зи­ція є ін­шою, ла­ска­во про­шу пу­блі­чно на­ле­жним чи­ном від­ре­а­гу­ва­ти і зро­би­ти від­по­від­ні ви­снов­ки. Адже, як ві­до­мо, це вже не пер­ші спро­би обли­ва­н­ня бру­дом Цер­кви Хри­сто­вої і ду­хов­них цін­но­стей, які ро­бить п. Іри­на Ма­гдиш як го­ло­ва управ­лі­н­ня куль­ту­ри ЛМР», — за­зна­чав Юстин Бойко.

Уже в середу на сто­рін­ці Ан­дрій Са­до­во­го у ме­ре­жі фейсбук з’явив­ся до­пис, у яко­му він при­ніс ви­ба­чен- ня за ви­слов­лю­ва­н­ня го­ло­ви управ­лі­н­ня куль­ту­ри ЛМР і за­зна­чив, що на­вряд чи змо­же пра­цю­ва­ти з Ма­гдиш в одній ко­ман­ді. Від­по­від­но, пі­зні­ше з’яви­ло­ся по­ві­дом­ле­н­ня про звіль­не­н­ня чи­нов­ни­ці. У сво­є­му на­сту­пно­му до­пи­сі на Фейсбук Са­до­вий уто­чнив: «сло­ва па­ні Ма­гдиш з ін­терв’ю на «Укра­їн­ській прав­ді» про те, що цер­ква у Льво­ві «жи­рує» та «злов­жи­ває стра­шним чи­ном» з вуст по­са­до­вої осо­би Львів­ської мі­ської ра­ди — це обра­за вла­сне всі­єї цер­кви у Льво­ві і ні­що ін­ше. І якщо ця по­са­до­ва осо­ба не зна­хо­дить в со­бі сил ви­ба­чи­тись за це, чи по­ясни­ти, що во­на не ма­ла на увазі всіх пред­став­ни­ків цер­кви, то це зо­бов’яза­ний зро­би­ти її ке­рів­ник. Я ви­сло­вив пу­блі­чно свою дум­ку. Па­ні Іри­на прийня­ла са­мо­стій­не рі­ше­н­ня на­пи­са­ти за­яву про від­пус­тку до 23 жов­тня та звіль­не­н­ня пі­сля неї.

Що­до при­су­тно­сті ре­лі­гії в шко­лах. Є єди­ний за­кон­ний ме­ха­нізм та­кої при­су­тно­сті — це уро­ки хри­сти­ян­ської ети­ки, які ви­кла­да­ють ди­пло­мо­ва­ні вчи­те­лі ( в то­му чи­слі і ду­хов­ні осо­би). Якщо на­чаль­ник управ­лі­н­ня куль­ту­ри спо­сте­рі­га­ла ін­ше, не­за­кон­не за­лу­че­н­ня шко­ля­рів пред­став­ни­ка­ми цер­кви, то про це тре­ба до­по­від­а­ти ке­рів­ни­цтву, вживати дії, а не ілю­стру­ва­ти зго­дом ци­ми при­кла­да­ми те­зу про те, як все по­га­но з куль­ту­рою у Льво­ві.

Є оче­ви­дний кон­флікт по­ко­лінь та цін­но­стей у Льво­ві....»

На­ра­зі фейсбук-ба­та­лії три­ва­ють. Оче­ви­дно, що вже іде­ться не так про окре­мий «львів­ський» ви­па­док, як про роль Цер­кви у су­спіль­но­му жит­ті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.