При­клад для жур­на­лі­стів і пи­сьмен­ни­ків

Ге­рої по­руч із на­ми — по­ка­зує книж­ка «Ка­та­стро­фа і трі­умф...»

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Олег ЛІВІНСЬКИЙ, в.о. го­лов­но­го ре­да­кто­ра га­зе­ти «Тер­но­піль ве­чір­ній»

Уже пів­то­ра ро­ку Укра­ї­на жи­ве в умо­вах вій­ни, в умо­вах болю. На­став час, ко­ли Ге­рої по­руч із на­ми — во­ни ре­аль­ні, як ре­аль­на і ця вій­на, — а не в істо­ри­чних тво­рах. Чи­ма­ло їх се­ред на­ших зем­ля­ків. Хтось із них, від­дав­ши жи­т­тя на жер­тов­ник Со­бор­но­сті Укра­ї­ни, за­ли­шив­ся на­зав­жди у на­шо­му сер­ці. Чи­та­ю­чи книж­ку, упо­ряд­ко­ва­ну жур­на­ліс­ткою Ма­рі­єю Се­мен­чен­ко, «Ка­та­стро­фа і Трі­умф. Істо­рії укра­їн­ських Ге­ро­їв» із но­во­го пу­блі­ци­сти­чно­го три­пти­ха все­укра­їн­ської га­зе­ти «День», пре­зен­то­ва­но­го на ве­ре­сне­во­му фо­ру­мі ви­дав­ців у Льво­ві (до ре­чі, ви­да­н­ня вже є в кни­гар­нях Тер­но­по­ля), зна­йшов се­ред ба­га­тьох роз­по­від­ей і про во­ї­на з Тер­но­піль­щи­ни. Йде­ться про Яро­сла­ва Ан­то­ню­ка з Кле­ба­нів­ки Пі­дво­ло­чи­сько­го ра­йо­ну. Хло­пець був на Май­да­ні, у кві­тні 2014-го пі­шов у зо­ну АТО. Під час пе­ре­стріл­ки з те­ро­ри­ста­ми Яро­сла­ва важ­ко по­ра­ни­ли. Про це йо­го спо­га­ди. Ни­ні 24-рі­чний Ге­рой — ін­ва­лід пер­шої гру­пи. У трав­ні цьо­го ро­ку про­хо­див ре­а­бі­лі­та­цію в Гру­зії.

Зна­йо­мий тер­но­по­ля­нам і Оле­ксій Ку­ри­лов — по­мі­чник ко­ман­ди­ра кор­ве­та «Тер­но­піль», який ра­зом із вір­ни­ми при­ся­зі мо­ря­ка­ми сво­го екі­па­жу пі­сля за­хо­пле­н­ня су­дна і ане­ксії Кри­му при­їжджа­ли до Тер­но­по­ля. На го­лов­но­му май­да­ні мі­ста — Те­а­траль­но­му — гро­мад­ськість їх зу­стрі­ла хлі­бом-сі­л­лю і гу­чни­ми опле­ска­ми. Пра­пор кор­ве­та Ге­рої пе­ре­да­ли на збе­рі­га­н­ня тер­но­по­ля­нам. Адже мо­ря- ка­ми опі­ку­ва­ла­ся і про­дов­жує опі­ку­ва­ти­ся на­ша гро­ма­да, хо­ча во­ни за­раз слу­жать на те­ри­то­рії ве­ли­кої Укра­ї­ни. Книж­ка Ма­рії Се­мен­чен­ко «Ка­та­стро­фа і трі­умф. Істо­рії укра­їн­ських Ге­ро­їв», за за­галь­ною ре­да­кці­єю го­лов­но­го ре­да­кто­ра все­укра­їн­ської га­зе­ти «День» Ла­ри­си Ів­ши­ної, — це не про­сто ви­да­н­ня, в яко­му аку­му­льо­ва­ні взір­ці ге­ро­ї­зму і жер­тов­но­сті укра­їн­сько­го на­ро­ду, а до­брий при­клад для жур­на­лі­стів, пи­сьмен­ни­ків: зби- ра­ти і дру­ку­ва­ти жит­тє­пи­си на­ших за­хи­сни­ків для май­бу­тніх по­ко­лінь. Дай Бог, що­би во­ни не зна­ли во­єн.

ФО­ТО ІВА­НА ПШОНЯКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.