«Книж­ку Iва­на Ка­пса­му­на про­чи­тав на одно­му по­ди­ху...»

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Пі­дго­ту­ва­ла На­та­лія БЕЗВОЗЮК, Оде­са

Ан­дрій ТАЩИ, пра­ців­ник де­пар­та­мен­ту вну­трі­шньої по­лі­ти­ки Оде­ської мі­ської ра­ди:

— Я за­мо­вив кни­гу «Ко­тел», або Спра­ва без тер­мі­ну дав­но­сті». Її упо­ря­дник — Іван Ка­пса­мун, мій друг ще зі сту­дент­ських ро­ків. Я при­дбав на­віть два при­мір­ни­ки — один со­бі, а дру­гий по­да­ру­вав на­шо­му спіль­но­му дру­гу на день на­ро­дже­н­ня. Про­чи­тав на одно­му по­ди­ху, хо­ча це пер­ша книж­ка укра­їн­ською мо­вою, яку ме­ні до­ве­ло­ся чи­та­ти від по­ча­тку до кін­ця. За­зви­чай укра­їн­ською чи­тав ли­ше на­у­ко­ву лі­те­ра­ту­ру і хре­сто­ма­тії. Зав­дя­ки «Ко­тлу» більш гли­бо­ко озна­йо­мив­ся з про­бле­ма­ми, які май­же за­бу­ті в су­спіль­стві. Ме­ні ім­по­нує, що в га­зе­ті «День» є лю­ди­на, яка за­йма­є­ться окре­мо взя­тим спря­му­ва­н­ням — «спра­вою Гон­га­дзе — По­доль­сько­го».

Ме­ні спо­до­бав­ся зміст кни­ги, тож за­мо­вив ще дві з три­ло­гії. Хо­чу до кін­ця зчи­та­ти по­зи­цію га­зе­ти «День» що­до по­дій, які від­бу­ва­ю­ться в на­шій кра­ї­ні. Най­біль­ше ме­не за­ці­ка­ви­ла тре­тя кни­га — «Ка­та­стро­фа і трі­умф. Істо­рії укра­їн­ських Ге­ро­їв», про на­ших сол­дат на пе­ре­до­вій.

А вза­га­лі про га­зе­ту «День» я ді­знав­ся, ще ко­ли на­вчав­ся в уні­вер­си­те­ті, бо до нас у бі­бліо­те­ку іме­ні Горь­ко­го при­їжджа­ла Ла­ри­са Ів­ши­на. Ме­не за­про­шу­ва­ли до «Острозь­ко­го клу­бу», Іван Ка­пса­мун ба­га­то про ньо­го роз­по­від­ав. Але, на жаль, я не зміг то­ді взя­ти участь. Слід­кую за жур­на­лі­ста­ми га­зе­ти «День» у ме­ре­жі «Фейсбук» та чи­таю їхні стат­ті.

ФО­ТО НА­ДА­НО АН­ДРІ­ЄМ ТАЩИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.