Юрій КОСЮК: «Не тре­ба бо­ро­ти­ся з ідіо­та­ми, в Укра­ї­ні – ба­га­то мі­сця для роз­ви­тку»

Den (Ukrainian) - - Економіка - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

Ко­ли­шній пер­ший за­сту­пник го­ло­ви Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та, а ни­ні вла­сник одно­го з най­біль­ших хол­дин­гів кра­ї­ни — «Ми­ро­нів­ський хлі­бо­про­дукт» — Юрій Косюк за­го­во­рив. Учо­ра в ку­лу­а­рах Ки­їв­сько­го між­на­ро­дно­го еко­но­мі­чно­го фо­ру­му екс-чи­нов­ник Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та впер­ше пі­сля то­го, як пі­шов з АП «за вла­сним ба­жа­н­ням», спіл­ку­вав­ся з пре­сою. «Дню» вда­ло­ся за­пи­са­ти екс­клю­зив­не бліц-ін­терв’ю. Пер­ше за­пи­та­н­ня — йо­го оцін­ка ни­ні­шніх умов ро­бо­ти для бі­зне­су:

— В Укра­ї­ні мо­жна ве­сти успі­шно бі­знес не­за­ле­жно від то­го, хто при вла­ді, є чи не­має вій­ни. Го­лов­не — ро­би­ти це са­мо­стій­но, пра­виль­но ви­бу­до­ву­ю­чи і мо­ти­ву­ю­чи ко­ман­ду. То­ді спра­ви йти­муть ду­же до­бре або не­по­га­но... Вла­да ра­ні­ше не до­по­ма­га­ла, тро­хи біль­ше за­ва­жа­ла. За­раз та­кож не до­по­ма­гає й у де­яких ви­пад­ках за­ва­жає або іно­ді ста­вить пли­ці в ко­ле­са. На­при­клад, у нас ли­ши­ло­ся одне з під­при­ємств у зо­ні АТО, і ми пе­ре­но­си­ли йо­го в одну з цен­траль­них обла­стей. Зна­є­те, що ста­ло­ся? Бунт під­няв го­ло­ва ра­йон­ної обл­адмі­ні­стра­ції, бо йо­му не да­ли гро­шей, які ми хо­ті­ли там вкла­сти... Ком­па­нія пе­ре­йшла в ін­ший ре­гіон. Не тре­ба бо­ро­ти­ся з ідіо­та­ми (у вла­ді. — Авт.), в Укра­ї­ні ще ба­га­то мі­ся­ця для роз­ви­тку. У ко­го є мо­жли­вість ру­ха­ти­ся да­лі, тре­ба це ро­би­ти.

— Оці­ніть ефе­ктив­ність про­ве­де­н­ня уря­дом еко­но­мі­чних ре­форм.

— Якісь ре­фор­ми від­бу­ва­ю­ться. Ми це ба­чи­мо. Але за­га­лом оці­ни­ти їх важ­ко. Є пе­ре­по­ни. Це так са­мо, як у бі­зне­сі. Ко­ли ме­ні ка­жуть, що в якійсь із ком­па­ній є ко­ру­пція чи ду­рень-ви­ко­на­вець, то з цим тре­ба щось ро­би­ти. До всіх одра­зу в ме­не ру­ки не до­хо­дять. Пра­цюю по­сту­по­во. Так і з ре­фор­ма­ми.

— Са­ме це вам за­ва­жа­ло на держ­слу­жбі в Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та? І то­му ви пі­шли?

— Оче­ви­дно, що так... Ко­ли пі­шов у дер­жав­не управ­лі­н­ня, то був справ­ді пе­ре­лом­ний мо­мент. Я зро­зу­мів, що, ма­буть, тут по­трі­бно ро­би­ти гло­баль­ні змі­ни, або вза­га­лі ні­чо­го не чі­па­ти, щоб ру­ки бу­ли «чи­сті­ши­ми»... Я та­кож звик пра­цю­ва­ти з ко­ле­га­ми, де є чі­тке зо­ну­ва­н­ня від­по­від­аль­но­сті та вза­є­мо­до­по­мо­га... Мо­жна взя­ти най­че­сні­ший аме­ри­кан­ський спе­цназ, ки­ну­ти в без­ла­дну ар­мію, і йо­го зни­щать за три хви­ли­ни. Так — у будь-якій спра­ві. То­му в Укра­ї­ні ма­ють бу­ти ме­не­дже­ри, які за­без­пе­чать по­сту­по­вий про­цес на­ро­дже­н­ня но­вої по­лі­ції, но­во­го аграр­но­го мі­ні­стер­ства... Змі­ни від­бу­ва­ю­ться крок за кро­ком. Зві­сно, хо­ті­ло­ся, щоб це бу­ло швид­ше, щоб лю­ди ста­ва­ли ро­зум­ні­ші. Але ще по­трі­бно зла­ма­ти стару шко­лу чи­нов­ни­ків, які й шли на ро­бо­ту з роз­ра­хун­ку, що бра­ти­муть ха- ба­рі. З дру­го­го бо­ку, за які­сні ка­дри дер­жа­ва має кон­ку­ру­ва­ти з бі­зне­сом і да­ва­ти їм від­по­від­ну за­ро­бі­тну пла­ту. Без цьо­го дер­жа­ва са­ма штов­хає чи­нов­ни­ків бра­ти ха­ба­рі. Ко­ли я по­ста­вив в Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та пи­та­н­ня про під­ви­ще­н­ня рів­ня зар­плат до аде­ква­тно­го бі­зне­со­во­го (для за­сту­пни­ків 10 — 15 ти­сяч до­ла­рів. — Авт.), то ме­ні ска­за­ли: «Ні, су­спіль­ство цьо­го не прийме!» Якщо не прийме, то йо­му до­ве­де­ться й да­лі спо­жи­ва­ти не­які­сний сер­віс і по­слу­ги. Су­спіль­ство має при­йти до то­го, що по­трі­бно пла­ти­ти ре­аль­ні гро­ші пра­виль­ним чи­нов­ни­кам, і не бо­я­ти­ся, то­го, що во­ни лі­та­ти­муть бі­знес-кла­сом. Го­лов­не, що во­ни в та­ко­му ра­зі не ди­ви­ти­му­ться в бік ха­ба­ра і пра­цю­ва­ти­муть ефе­ктив­но на дер­жа­ву.

— Чо­му ви пі­шли на дер­жав­ну слу­жбу?

— Я хо­тів бу­ти ефе­ктив­ним і справ­ді змі­ню­ва­ти си­сте­му. Але з ча­сом зро­зу­мів. що я не чи­нов­ник у ду­ші... Ме­ні по­трі­бно швид­ко при­йма­ти рі­ше­н­ня, не­об­хі­дна зо­на від­по­від­аль­но­сті. Я звик бу­ти вла­сни­ком бі­зне­су, по­ка­зу­ва­ти швид­кий ре­зуль­тат. На дер­жав­ній слу­жбі не від­чу­вав се­бе ефе­ктив­ним че­рез рі­зні при­чи­ни. Мо­жна по­ста­ви­ти на зма­га­н­ня на тра­сі або в по­лі «Фер­ра­рі» та су­пер­су­ча­сний тра­ктор, але ці мо­де­лі не су­мі­сні для по­рів­ня­н­ня. Во­ни по­ка­жуть рі­зний ре­зуль­тат, бо при­зна­че­ні для рі­зних умов. Я це від­чув і зро­зу­мів, що не хо­чу ви­тра­ча­ти час і си­ли на не своє за­ня­т­тя.

— На­скіль­ки успі­шно про­во­ди­ться аграр­на ре­фор­ма?

— У га­лу­зі з’явив­ся більш-менш аде­ква­тний мі­ністр і йо­го ко­ман­да. Це по­зи­тив­но. Але за­га­лом жо­дної аграр­ної ре­фор­ми не від­бу­ва­є­ться.

— У яких се­кто­рах ви ба­чи­те про­грес?

— Він оче­ви­дний у ство­рен­ні по­лі­ції... А от ін­ве­сти­цій­ний клі­мат на тлі вій­ни, на жаль, один із най­гір­ших за всі ча­си.

— Скіль­ки ін­ве­сти­цій на на­сту­пний рік пла­ну­є­те вкла­сти в Укра­ї­ну?

— Хо­че­мо роз­ши­ри­ти зе­мель­ний банк більш ніж на 100 ти­сяч га. До кін­ця ро­ку ку­пи­мо кіль­ка ком­па­ній. Нас ці­ка­вить по­ку­пка під­при­ємств у Єв­ро­пі, спо­ді­ва­ю­ся, до кін­ця 2015 ро­ку зро­би­мо її. 2016-го за­пу­сти­мо дру­гу чер­гу Він­ни­цько­го про­е­кту, тоб­то бу­де ще дві но­ві лі­нії... 2017 ро­кеу ри­нок по­ба­чить до­да­тко­вий об­сяг ці­єї про­ду­кції. У нас єди­не пи­та­н­ня — як швид­ко мо­же­мо ство­рю­ва­ти по­ту­жно­сті, ін­ших — не­має (ні з про­да­жа­ми, ні з екс­пор­том). Окрім єв­ро­пей­сько­го, від­кри­ва­є­мо й ін­ші рин­ки — араб­ський, ки­тай­ський, азій­ський.

— Які ре­гіо­ни ці­кав­лять МХП для роз­ши­ре­н­ня зе­мель­но­го бан­ку?

— Ки­їв­ська, Він­ни­цька, Чер­ка­ська, Пол­тав­ська, Сум­ська, Хмель­ни­цька, Іва­но-Фран­ків­ська, Він­ни­цька обла­сті. Йде­ться про зна­чні тем­пи ро­сту: в рік — «плюс 15%».

— Ви вже за­ре­зер­ву­ва­ли ко­шти під ці про­е­кти?

— МХП має рей­тинг кра­щий за су­ве­рен­ний рей­тинг Укра­ї­ни. То­му це до­зво­ляє нам в ра­зі по­тре­би ви­хо­ди­ти за за­по­зи­че­н­ня­ми на зов­ні­шні рин­ки. Із цим про­блем не­має. Ви­хід мо­жли­вий на­сту­пно­го ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.