В істо­рі­ї­хра­му – пе­ри­пе­ті­їсто­літь

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

Улі­тку в се­лі Кру­тень­ке на Кі­ро­во­град­щи­ні зна­йшли остан­ки уби­то­го свя­ще­ни­ка

нії з Ки­є­ва, на свої ко­шти за­вер­шив ре­мон­тні ро­бо­ти.

Сьо­го­дні у цер­кві Іо­ан­на Бо­го­сло­ва у Кру­тень­ко­му слу­жать іє­ро­мо­нах Се­ра­фим та по­но­мар Во­ло­ди­мир.

«За ча­сів пре­зи­ден­ства Ющен­ка з Ки­є­ва при­їжджа­ли два пра­ців­ни­ки йо­го адмі­ні­стра­ції, — роз­по­від­ає по­но­мар Во­ло­ди­мир. — Пред­ста­ви­ли­ся на­у­ков­ця­ми. Ці­ка­ви­ли­ся дво­ма іко­на­ми, які на­чеб­то бу­ли на­пи­са­ні за ча­сів Ві­зан­тії. Ка­за­ли, є до­ку­мен­таль­не під­твер­дже­н­ня, що та­кі іко­ни бу­ли у на­шій цер­кві. Але їх, як й ін­ші, се­ля­ни ро­зі­кра­ли за ра­дян­ської вла­ди».

«З мі­сяць то­му, ко­ли на­во­ди­ли по­ря­док в уси­паль­ні під цер­квою, то у це­гля­но­му скле­пі ви­я­ви­ли остан­ки ста­ро­го свя­ще­ни­ка, — го­во­рить по­но­мар. — На­ле­жать во­ни Єро­фею Ко­би­лян­сько­му, який слу­жив у цер­кві у дру­гій по­ло­ви­ні ХІХ сто­лі­т­тя. На це вка­зує мар­му­ро­ва пли­та бі­ля скле­пу. Са­ме ста­ра­н­ня­ми Ко­би­лян­сько­го у 1862 ро­ці у Кру­тень­ко­му від­кри­ли пер­шу шко­лу».

Ко­ли жви­но­си­ли зем­лю з уси­паль­ні, а її бу­ло на­си­па­но пів­то­ра­ме­тро­вим ша­ром, то у лі­вій ча­сти­ні ви­я­ви­ли остан­ки ще одно­го чо­ло­ві­ка, який був в одя­зі свя­ще­ни­ка. Те, що він ле­жав го­ло­вою на схід, і пра- ва ру­ка бу­ла під ті­лом, на­во­дить на дум­ку, що по­хо­ва­ли не­біж­чи­ка по­спі­хом. По­кій­но­му бу­ло 25-30 ро­ків. У лі­вій скро­ні отвір, чи то від ку­лі, чи, мо­жли­во, від шти­ка. Но­жо­ве по­ра­не­н­ня у гру­ди.

У ро­ки гро­ма­дян­ської вій­ни у цер­кві у Кру­тень­ко­му пра­вив Ле­он­тій Го­рин­хлі­ський. По­но­мар Во­ло­ди­мир вваж ає, що це йо­го труп на під­ло­зі в уси­паль­ні. І уби­ли йо­го ма­хнов­ці. А се­ля­ни уно­чі пе­ре­не­сли ті­ло до уси­паль­ні і при­ки­да­ли зем­лею.

Та­ке мо­жли­во, адже 26 ве­ре­сня 1919 ро­ку між­се­ла­ми Кру­тень­ке та Пе­ре­го­нів­ка Го­ло­ва­нів­сько­го ра­йо­ну від­бу­ла­ся ве­ли­ка би­тва пов­стан­ської ар­мії під ко­ман­ду­ва­н­ням Ма­хна з ча­сти­на­ми До­бро­воль­чої ар­мії бі­лих. Пі­сля три­ва­ло­го від­сту­пу під ти­ском бі­лих військ ма­хнов­ці бу­ли при­ти­сну­ті до фрон­ту пе­тлю­рів­ців. До­ся­гну­та з ни­ми уго­да ви­яви­ла­ся фі­кці­єю і Ма­хно опи­нив­ся фа­кти­чно в ото­чен­ні. То­ді він 25 ве­ре­сня роз­бив вій­ська бі­лих під се­лом Кру­тень­ке, а 26 ве­ре­сня роз­по­чав­ся бій під Пе­ре­го­нів­кою. 1- й Сім­фе­ро­поль­ський, 2-й Фе­о­до­сій­ський, 5- й Ли­тов­ський пол­ки бі­лих, на­ма­га­ю­чись ві­ді­рва­ти­ся від ма­хнов­ців, пе­ре­йшли че­рез рі­чку бі­ля се­ла Си­ню­ха, про­те ма­хнів­ська кін- но­та на­здо­гна­ла їх і по­ру­ба­ла. Три офі­цер­ських пол­ки бу­ли пра­кти­чно зни­ще­ні. Пі­сля цьо­го Ма­хно, по­са­див­ши пі­хо­ту на під­во­ди, пі­шов у швид­кі­сний рейд на схід. Сьо­го­дні істо­ри­ки вва­жа­ють, що би­тва між Кру­тень­ким і Пе­ре­го­нів­кою, і на­сту­пний за нею рейд зруй­ну­ва­ли ти­ли До­бро­віль­чої ар­мії, яка на­сту­па­ла на Мо­скву, і ма­ли зна­чний вплив на хід гро­ма­дян­ської вій­ни на пів­дні Ро­сій­ської ім­пе­рії.

Що­прав­да, де­хто з ме­шкан­ців Кру­тень­ко­го вва­жає, що свя­ще­ни­ка Ле­он­тія Го­рин­хлі­сько­го за­стре­ли­ли у цер­кві «чер­во­ні». Ця вер­сія, як і по­пе­ре­дня, не під­твер­дже­на, але й не спро­сто­ва­на.

За­раз остан­ки обох свя­ще­ни­ків зна­хо­дя­ться в уси­паль­ні. Не ви­клю­че­но, що там бу­ли упо­ко­є­ні й ін­ші жи­те­лі се­ла. Та­кої дум­ки 52-рі­чний Ва­ле­рій, який про­жи­ває не­по­да­лік цер­кви. Він при­га­дує, що ко­ли учив­ся у шко­лі, що та­кож­по­ряд з цер­квою, хло­пці за­лі­зли че­рез не­ве­ли­чкий отвір до при­мі­ще­н­ня уси­паль­ні і ді­ста­ли звід­ти люд­ський че­реп, а по­тім га­ня­ли у фут­бол на спорт­май­дан­чи­ку. « Пам’ ятаю та­ке, — го­во­рить мі­сце­ва учи­тель­ка. — Пам’ ятаю на­віть прі­зви­ща цих го­ре- фут­бо­лі­стів. Але ні­ко­го з них уже дав­но не­має...»

ФО­ТО АВ­ТО­РА

9 ЖОВ­ТНЯ 1991 РО­КУ ХРАМ ПО­ВЕР­НУ­ЛИ ВІРУЮЧИМ. РЕ­МОН­ТНІ РО­БО­ТИ В НЬО­МУ ЗА­ВЕР­ШИ­ЛИ ВЖЕ 2011-го

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.