«Лю­ди по­вер­та­ю­ться до куль­ту­ри»

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - Алі­на ВАВРИНЮК, Чер­нів­ці

Чер­нів­ча­ни — про­ю­ві­леї, свя­тко­ві «ля­пи» та но­ві-ста­рі про­бле­ми мі­сько­го устрою

Пе­тро МУ­ХА, ди­ре­ктор Цен­траль­но­го па­ла­цу куль­ту­ри Чер­нів­ців:

— Про на­ше мі­сто мо­жна го­во­ри­ти ду­же ба­га­то. У нас зав­жди ба­га­то рі­зно­ма­ні­тних по­дій. Оскіль­ки я пра­цюю в куль­ту­рі, то мо­жу ска­за­ти, що у нас ду­же ба­га­то, ска­жі­мо, рі­зно­ма­ні­тних куль­тур­них за­хо­дів. Рі­зно­ма­ні­тних як за фор­мою, так і за по­да­чею. З остан­ньо­го — не­що­дав­но від­був­ся День мі­ста Чер­нів­ці. Це мі­сто, яке ба­га­то-ба­га­то сто­літь пле­кає у се­бе рі­зні на­ціо­наль­но­сті. Тут є і укра­їн­ці, і нім­ці, і єв­реї, і ру­му­ни, і вір­ме­ни... Май­же сто на­ціо­наль­но­стей! І всі во­ни ра­зом ста­ра­ю­ться зро­би­ти все для то­го, щоб у мі­сті бу­ло ком­фор­тно жи­ти. Хо­ча, зви­чай­но, є тут і ба­га­то не­до­лі­ків. Про­бле­ми з до­ро­га­ми, за­бру­дне­н­ня... Але ра­зом з тим тут від­бу­ва­є­ться бур­хли­вий куль­тур­ний роз­ви­ток. До при­кла­ду, до то­го жДня мі­ста від­бу­ло­ся близь­ко ста рі­зно­ма­ні­тних за­хо­дів. У Па­ла­ці куль­ту­ри, де я пра­цюю, що­ден­но від­бу­ва­ю­ться три-чо­ти­ри за­хо­ди. Лю­ди в Чер­нів­цях по­вер­та­ю­ться до куль­ту­ри. От, по­ди­ві­ться: 4 жов­тня на Те­а­траль­ній пло­щі ама­тор­ські ко­ле­кти­ви з на­шо­го Па­ла­цу ви­сту­пи­ли зі свя­тко­вим кон­цер­том «То­бі, на­ше мі­сто!». Кон­церт від­крив ду­хо­вий ор­кестр. Як тіль­ки за­лу­на­ли зву­ки му­зи­ки, лю­ди ста­ли « стя­гу­ва­ти­ся» з усіх ву­лиць на пло­щу. Бу­ло ду­же лю­дно. Ко­жен но­мер, який ви­ко­ну­ва­ли на­ші ама­то­ри, при­ймав­ся на « ура » . Тоб­то лю­ди остан­нім ча­сом ста­ють за­ці­кав­ле­ні як у то­му, що­би бра­ти участь у та­ких за­хо­дах, так і в то­му, щоб їх від­ві­ду­ва­ти.

Га­ли­на КРУЛЬ, екс­кур­со­вод:

— По­за­як про­тя­гом цьо­го мі­ся­ця Чер­нів­ці го­ту­ва­ли­ся до свя­тку­ва­н­ня 607-ї рі­чни­ці з дня пи­сем­ної згад­ки про мі­сто (і ві­зи­ту Яце­ню­ка, при­уро­че­но­го до ці­єї по­дії), то в мі­сті з ці­єї на­го­ди за­а­сфаль­ту­ва­ли ву­ли­цю Ще­пкі­на, аби йо­го «прем’єр­ська ве­ли­чність » оща­сли­ви­ла сво­їм ві­зи­том шко­лу, в якій він на­вчав­ся. Та­ке жпо­кра­ще­н­ня ви­па­ло на до­лю й де­яких ін­ших ву­лиць, що­прав­да, на них при­па­ла мен­ша кіль­кість асфаль­ту. З дум­кою про на­ше­стя ту­ри­стів мі­ська вла­да про­кла­ла ту­ри­сти­чний мар­шрут се­ре­дмі­стям, та по­ко­лу­па­ла при цьо­му бру­ків­ку, пли­ти й асфальт, із не­ві­до­мих при­чин ви­ко­ри­став­ши для по­зна­че­н­ня цих мар­ке­рів їжа­чків. Ще геть за­бу­ли змі­ни­ти на Цен­траль­ній пло­щі 2014 рік на 2015- й, а 606 ро­ків — на 607.

По­зи­тив­ним мо­мен­том мо­жна вва­жа­ти і за­пуск но­во­го по­їзда до Льво­ва, хоч по­зи­тив тут же ви­ти­ска­є­ться не­га­ти­вом ( вар­ті­стю кви­тків і ча­сом від­прав­ле­н­ня, оскіль­ки до­ве­де­ться ще й ви­тра­ча­ти­ся на та­ксі). Крім то­го, за ми­ну­лий ти­ждень у Чер­нів­цях від­кри­ли Єди­ний центр на­да­н­ня адмі­ні­стра­тив­них по­слуг — крім то­го, ого­ло­си­ли на­бір до но­вої по­лі­ції. Що­прав­да, очі­ку­ва­но­го ажі­о­та­жу по­ки не ви­дно, та й, че­сно ка­жу­чи, сум­ні­ви бе­руть, що з но­вою по­лі­ці­єю щось змі­ни­ться. На­слі­ду­ю­чи ту­ри­сти­чний до­свід де­яких єв­ро­пей­ських кра­їн, на­при­клад Поль­щі, в Чер­нів­цях на ву­ли­ці Штейн­бар­га вста­но­ви­ли ма­лень­ку ку­ме­дну фі­гур­ку гу­мо­ри­ста-бай­ка­ря Штейн­бар­га у вну­трі­шньо­му дво­ри­ку бу­дин­ку за но­ме­ром 23. Але, от ха­ле­па, вхідні две­рі до цьо­го бу­дин­ку за­чи­не­ні, і, на жаль, ко­ду на две­рях ні­хто не на­пи­сав. Ці­ка­во, як ту­ри­сти змо­жуть по­ба­чи­ти цю скуль­птур­ку, оці­ни­ти її і сфо­то­гра­фу­ва­ти­ся з нею? А ще в ме­жах свя­тку­ва­н­ня Дня мі­ста на Алеї зі­рок за­сві­ти­ли дві но­ві — Ле­о­ні­да Ру­мян­це­ва та Єв­ге­на Сав­чу­ка. Хто во­ни та­кі, не зна­ють на­віть чер­нів­ча­ни, не ка­жу­чи вже про ту­ри­стів. Мо­жна бу­ло б по­дба­ти про якісь ін­фор­ма­цій­ні по­ві­дом­ле­н­ня сто­сов­но всіх тих до­стой­них ми­тців, яким при­свя­че­на ця алея. Та й про якість її вар­то по­ду­ма­ти, бо якщо не ди­ви­тись під но­ги, то мо­жна спі­ткну­ти­ся... Одним сло­вом, мо­жна ба­га­то чо­го пи­са­ти про якісь змі­ни в мі­сті, але для то­го щоб во­ни бу­ли сут­тє­ви­ми, по­трі­бно їх про­во­ди­ти, не при­уро­чу­ю­чи до яки­хось по­дій, а ре­тель­но про­ду­мав­ши всі де­та­лі і зва­жив­ши на­віть на най­мен­ші ню­ан­си.

Оль­га РО­МА­НЮК, бі­бліо­те­кар від­ді­лу ми­сте­цтва Чер­ні­ве­цької обла­сної уні­вер­саль­ної бі­бліо­те­ки ім. М. Іва­сю­ка:

— Пер­ший мі­сяць осе­ні ви­дав­ся для Чер­нів­ців своє­рі­дним «мі­ся­цем юві­ле­їв»: і Чер­ні­ве­цькій обла­сті ми­ну­ло 75 ро­ків, і Чер­ні­ве­цькій обла­сній фі­лар­мо­нії — 75 ро­ків, і на­ша бі­бліо­те­ка свя­тку­ва­ла 75- річ­чя. На­ше свя­тку­ва­н­ня від­бу­ва­ло­ся 30 ве­ре­сня, це якраз День бі­бліо­те­ка­ря. Ця по­дія отри­ма­ла на­зву «Ніч у бібліотеці». Був тут і му­зи­чний «са­лон», бу­ли й по­е­ти, і в « ма­фію » гра­ли... Крім то­го, про­во­ди­ли КВН між­пра­ців­ни­ка­ми бі­бліо­те­ки. Не обі­йшло­ся і без уро­чи­сто­стей. При­хо­ди­ли на­ші ме­це­на­ти, від­бу­ло­ся на­го­ро­дже­н­ня пра­ців­ни­ків. Про­ве­ли ми і ми­сте­цьку акцію на ву­ли­ці, та­ким чи­ном за­лу­ча­ю­чи чи­та­чів — де­мон­стру­ва­ли про­сто не­ба на­ші но­ві над­хо­дже­н­ня. Тут і ху­до­жні аль­бо­ми, і тро­шки му­зи­чної лі­те­ра­ту­ри, і філь­мо­те­ка на­ша по­пов­ни­ла­ся... А вже 1 жов­тня був Між­на­ро­дний день му­зи­ки, і в на­шо­му від­ді­лі від­був­ся чу­до­вий кон­церт. Не­за­ба­ром бу­де День ху­до­жни­ка — зно­ву про­ве­де­мо твор­чий за­хід. Вза­га­лі у нас про­хо­дить чи­ма­ло за­хо­дів. По­стій­но зби­ра­є­ться сту­дент­ська мо­лодь. Во­ни ра­зом див­ля­ться тут філь­ми, а по­тім їх ра­зом обго­во­рю­ють. Ра­дує, що в на­шій бібліотеці й на­да­лі ви­рує куль­тур­не жи­т­тя мі­ста.

На­та­лія БАТРАКОВА, ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор Цен­тру гро­мад­ської актив­но­сті «Си­нер­гія»:

— Ме­та ор­га­ні­за­ції, в якій я пра­цюю, — під­трим­ка під­при­єм­ни­цької ді­яль­но­сті. І якщо го­во­ри­ти про остан­ні по­дії в Чер­нів­цях, пов’яза­ні з ці­єю сфе­рою, то чи не най­ва­го­мі­шою бу­де про­ве­де­н­ня Дня мі­ста. Бо зав­жди будь- який за­хід, який ожив­ляє тор­гів­лю, є ва­жли­вим для під­при­єм­ців. Це хо­ро­ша на­го­да для них про­ре­кла­му­ва­ти свою про­ду­кцію. По­ді­бний за­хід був у нас і влі­тку — Пе­трів­ський яр­ма­рок. Мі­сто ожив­ля­є­ться, і лю­ди ко­ри­сту­ю­ться на­го­дою про­де­мон­стру­ва­ти то­ва­ри й по­слу­ги по­тен­цій­ним клі­єн­там. Та­ко­жне­що­дав­но на­ша ор­га­ні­за­ція про­во­ди­ла фо­кус- гру­пи з під­при­єм­ця­ми мі­ста, щоб ви­зна­чи­ти їхні основ­ні про­бле­ми. Май­же всі на­зи­ва­ли про­бле­мою сти­хій­ну тор­гів­лю на ву­ли­цях Чер­нів­ців. Та­кож­під­при­єм­ці го­во­ри­ли, що до­сі не­має на дер­жав­но­му рів­ні ме­ха­ні­зму уза­ко­не­н­ня тих ін­ве­сти­цій, які во­ни вкладають у ро­бо­чі мі­сця. Тоб­то якщо з пев­них не­за­ле­жних при­чин ри­нок пе­ре­стає фун­кціо­ну­ва­ти, во­ни втра­ча­ють всі вкла­де­ні в ці мі­сця ко­шти. Крім цьо­го, є по­тре­ба кра­ще ор­га­ні­зу­ва­ти рух бі­ля Ка­ли­нів­сько­го рин­ку і ство­ри­ти під­зем­ні пе­ре­хо­ди. Їх від­су­тність як ство­рює про­бле­ми для ру­ху транс­пор­ту, так і ста­но­вить не­без­пе­ку для пі­шо­хо­дів. Схо­жі про­бле­ми й бі­ля Го­лов­но­го рин­ку, який роз­та­шо­ва­но на ву­ли­ці Ен­ту­зі­а­стів. Під­при­єм­ці про­по­ну­ють за­про­ва­ди­ти на ній одно­сто­рон­ній рух транс­пор­ту, щоб тро­хи її роз­ван­та­жи­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.