Iл­лі­чівськ – мі­сто Iл­лі чи Iл­лі­ча?

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - Сте­пан ЛАБУНСЬКИЙ, м. Іл­лі­чівськ

Про «за­по­від­ник ро­сій­ської сим­во­лі­ки»

Три ває вій на про ти мос - ков­сько­го агре­со­ра, про­ли­ва­є­ться укра­їн­ська кров, а міс то Іл лі чівськ за ли ша - єть ся не по хит ним « за по - від ни ком ро сійсь кої сим во лі ки » : пам’ятник Ле­ні­ну, ву­ли­ці Ле­ні­на, Ге ро їв Ста лін гра да, Кар ла Мар к - са, Ком со моль сь ка, Гай да ра, на - зва са­мо­го мі­ста... Всі ці на­зви — це вже дав­но не сим­во­ли со­ці алі­зму, в Укра ї ні від вер то бу ду єть - ся — вже по­бу­ду­ва­ли! — найгірша мо­дель ка­пі­та­лі­зму — олі­гар­хат.

І не­прав­да, що мі­сто Іл­лі­чівськ на­зва­но на честь свя­то­го Іл­лі, як пе­ре­ко­нує всіх наш мі­ський го­ло­ва. У до­від­ни­ку «Іл­лі­чівськ» П. Шев­цо­ва за 1982 рік на тре­тій сто­рін­ці на­пи­са­но: «Ильи­чевск — мо­ло­дой пор­то­вый го­род, на­зван­ный в честь во­ждя тру­дя­щи­хся всех стран Вла­ди­ми­ра Ильи­ча Ле­ни­на». Ма­буть, наш го­ло­ва зов­сім не знає істо­рії рі­дно­го мі­ста, хоч ти­раж со­лі­дний — 25 000. Пев­но, го­ло­ва мі­ста чи­тає ли­ше ре­лі­гій­ну лі­те­ра­ту­ру і твер­дить, що ко­му­ні­сти­чні во­жді, які руй­ну­ва­ли цер­кви і роз­стрі­лю­ва­ли свя­ще­ни­ків, на­ше мі­сто на­зва­ли са­ме ім’ям свя­то­го Про­ро­ка Іл­лі...

От­же, на­ше мі­сто має ім’я кри­ва­во­го Іл­лі­ча. Чо­му — кри­ва­во­го? Я сам дов го ва гав ся у ви зна чен ні сво­го став­ле­н­ня до Ле­ні­на, до­по­ки не про­чи­тав ле­нін­ську ре­зо­лю­цію на за­пит про те, що ро­би­ти з ве­ли­че­зним за­го­ном в Оде­сі по­ло­не­них донсь ких ко за ків. І « доб рий » дє - душ ка Ле нін на пи сав- на ка зав: «Рас­стре­лять всех до еди­но­го!».

Отож, оче вид но, що всі ко - ли­шні ра­дян­ські пам’ятни­ки, на­зви ву лиць і са мо го міс та — це вже дав­но не со­ці­а­лі­сти­чні сим­во­ли, а сим во ли ро сійсь кої ім пе рії, яка ве де про ти Укра ї ни за гар б - ниць ку вій ну. Та ка по зи ція Іл лі - чів­ської вла­ди за­над­то де­мон­стра­тив­на, від­вер­то зне­ва­жли­ва до істо­рії Укра­ї­ни, до її сво­бо­ди і за­ко­нів. А ще наш го­ло­ва лю­бить ка­за­ти, що на пе рей ме ну ван ня не має гро­шей.

Ко ли ж ми по ба чи мо, що в Укра­ї­ні та­ки є укра­їн­ська вла­да і що цю вла­ду не ли­ше чують і ша­ну­ють, а ще й до­три­му­ю­ться за­ко­нів Укра ї ни ма лі та біль ші «князь­ки» на пе­ри­фе­рії?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.