Це ва­жли­во для мо­ло­ді

«Ніч пі­сля схо­ду сон­ця» Ка­те­ри­ни Мо­трич — го­то­вий сце­на­рій

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - З по­ва­гою На­дія МІНЕНКО, с. За­бу­я­н­ня Ки­їв­ської обла­сті

Ша­нов­на Ла­ри­со Оле­ксі­їв­но! Ду­же-ду­же вдя­чна вам і ва­шо­му ко лек ти ву за га зе ту « День » . Су­пер!!!

Акту­аль­но в га­зе­ті час від ча­су під ні ма єть ся те ма кі но, зок ре ма сце­на­рі­їв. І з то­го, що я по­ба­чи­ла, ма­ло що ме­не осо­бли­во вра­зи­ло. А « Мос ка ля » не хо чу на віть тор ка - ти ся. Що це? Для ко го? Укра їн - ці — не дур­ні!!!

Біль­ше ро­ку то­му я про­чи­та­ла книж ку Ка те ри ни Мот рич « Ніч пі­сля схо­ду сон­ця» (2001 р., «Кри­ни­ця»). Справ­ді, укра­їн­ську істо­рію не мож на пе ре чи ту ва ти без бро­му, як пи­сав В. Вин­ни­чен­ко. А Ле о нід Ан­дрі євсь кий пи ше: « Чи­та­ти Мо­трич не­мо­жли­во без силь­но дій них за спо кій ли вих та лі ку - валь­них за­со­бів». Це так!

Ця книж ка — го то вий, ці ка - вий сце на рій, а го лов не — щи ра прав да. Ту реч чи на лю бить свою дер­жа­ву, свою істо­рію. во­на мо­же зня­ти се­рі­ал «Ве­ли­чне сто­лі­т­тя», а ми що, гір ші? Чи ми вже та кі дур ні і бід ні? « Два ти ся чо літ - тя» — істо­рія до на­ших днів. Мо­трич пи са ла, ко ли ще не бу ло ці­єї стра­шної вій­ни, а во­на все пе­ре­дба ча ла. Я вра же на! Це важ ли во, осо­бли­во для мо­ло­ді, яка ма­ло чи­тає, ма­ло знає істо­рію сво­єї дер­жа­ви. Ми по­вин­ні ви­гра­ти ін­фор­ма­цій­ну вій­ну. Це і бу­де про­па­ган­да, бу­де ви­хо­ва­н­ня.

Та­ка моя мрія. Вік — 76 ро­ків, уже са­ма ма­ло що мо­жу зро­би­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.