Са­ди­ба Му­ра­шка – у во­гні

Чо­му зно­ву го­рі­ла пам’ятка, яка зов­сім не­що­дав­но по­вер­ну­ла­ся у вла­сність мі­ста?

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Уніч на 6 жов­тня у бу­дів­лі за­не­дба­ної пам’ятки ар­хі­те­кту­ри на ву­ли­ці Ма­ла Жи­то­мир­ська, 14 ста­ла­ся по­же­жа. Цей бу­ди­нок, де сво­го ча­су ме­шкав ві­до­мий укра­їн­ський ху­до­жник Оле­ксандр Му­ра­шко, вхо­дить до пам’яток істо­рії та ар­хі­те­кту­ри на­ціо­наль­но­го зна­че­н­ня. «6 жов­тня о 3.18 до Слу­жби по­ря­тун­ку 101 на­ді­йшло по­ві­дом­ле­н­ня про по­же­жу, яка ви­ни­кла у три­по­вер­хо­вій від­се­ле­ній бу­дів­лі одні­єї із пам’яток ар­хі­те­кту­ри по вул. Ма­ла Жи­то­мир­ська, — йде­ться на сай­ті ДСНС. — По­же­жа ви­ни­кла між пер­шим та дру­гим по­вер­ха­ми бу­дів­лі. О 4.02 ря­ту­валь­ни­ки лі­кві­ду­ва­ли за­го­ра­н­ня. Вна­слі­док по­же­жі ро­зі­бра­но 30 кв. м пе­ре­кри­т­тя, за­ко­пче­но сті­ни та сте­лі бу­дів­лі».

Пі­сля три­ва­лих ба­та­лій са­ди­ба Му­ра­шка на­чеб­то отри­ма­ла свою тра­є­кто­рію роз­ви­тку: у кві­тні цьо­го ро­ку Ге­не­раль­на про­ку­ра­ту­ра по­вер­ну­ла бу­ди­нок у вла­сність мі­ста. На­га­да­є­мо, 2007 ро­ку Управ­лі­н­ня жи­тло­во­го за­без­пе­че­н­ня КМДА від­чу­жи­ло кіль­ка бу­дин­ків на Ма­лій Жи­то­мир­ській, зокре­ма й са­ди­бу Му­ра­шка, ТОВ «Пан­те­он-Ін­вест». Зго­дом ком­па­нія пе­ре­про­да­ла бу­дин­ки ТОВ «Ве­сті­га». Як від­зна­ча­ють у ГПУ, до­го­вір на від­чу­же­н­ня бу­ло укла­де­но без ін­ве­сти­цій­но­го кон­кур­су та без погодження з Управ­лі­н­ням куль­тур­ної спад­щи­ни.

Та­ким чи­ном пам’ятний бу­ди­нок пе­ре­дав­ся з рук в ру­ки, але жо­ден із вла­сни­ків чи управ­лін­ців не брав­ся за йо­го ре­монт чи ре­став­ра­цію. То­му сьо­го­дні ця бу­дів­ля в ава­рій­но­му ста­ні, з неї ви­се­ли­ли ме­шкан­ців, остан­ній із них — Оле­ксандр Глу­хов — ли­ша­є­ться жи­ти там, від­сто­ю­ю­чи пам’ятку сво­ї­ми си­ла­ми. І як за­яв­ляв він у сер­пні, Ки­їв до цьо­го ча­су не взяв пам’ятку на ба­ланс мі­ста.

До то­го ж, по­же­жі — не пре­це­дент для ці­єї істо­ри­чної бу­дів­лі. Востан­нє тут спа­ла­ху­вав во­гонь у черв­ні 2013 ро­ку. А в сі­чні то­го ж2013-го Ки­їв­ра­да під­пи­са­ла акт про ви­лу­че­н­ня й пе­ре­да­чу в ко­му­наль­ну вла­сність 0,38 ге­кта­рів зем­лі, на якій роз­та­шо­ва­ні жи­тло­ві бу­дин­ки ху­до­жни­ка Му­ра­шка. Те- пер же ма­є­мо схо­жу си­ту­а­цію: спо­ча­тку рі­ше­н­ня Ген­про­ку­ра­ту­ри про по­вер­не­н­ня пам’ятки у вла­сність мі­ста і — по­же­жа. Ко­му це ви­гі­дно і чо­му Ки­їв ні­чо­го не зро­бив, щоб убе­рег­ти пам’ятку, яка вже у вла­сно­сті мі­ста?

— Згі­дно із за­ко­ном про охо­ро­ну куль­тур­ної спад­щи­ни дер­жа­ва має пра­во, а в да­но­му ви­пад­ку зо­бов’яза­на ви­лу­чи­ти у по­пе­ре­дньо­го вла­сни­ка цей об’єкт, за­бра­ти в ко­му­наль­ну вла­сність, що на­чеб­то і бу­ло зро­бле­но, — ко­мен­тує го­ло­ва Все­укра­їн­ської асо­ці­а­ції му­зе­їв та за­по­від­ни­ків Сер­гій КРОЛЕВЕЦЬ. — По­пе­ре­дній вла­сник, ско­рі­ше за все, мсти­ться у та­кий спо­сіб. Не­об­хі­дно опри­лю­дни­ти, хто цей вла­сник, і цим має за­йма­тись і Слу­жба без­пе­ки, і Ген­про­ку­ра­ту­ра. Лю­ди­на, яка все це за­мо­ви­ла, має не­сти від­по­від­аль­ність. У ме­не до­ка­зів не­має, але я не сум­ні­ва­юсь, що це за­мов­ні ре­чі. Під­ста­ви для роз­слі­ду­ва­н­ня є. По­ка­ра­н­ня вин­них ма­ють ста­ти при­кла­дом та остра­хом для всіх, бо та­ких вла­сни­ків та по­жеж ду­же ба­га­то, та­кі істо­ри­чні бу­дів­лі зни­щу­ють, спа­лю­ють, а по­тім бу­ду­ють хма­ро­чо­си. По­ки не по­ка­ра­є­мо хо­ча б одну лю­ди­ну за ни­ще­н­ня пам’яток, усі на­ші зу­си­л­ля бу­дуть мар­ні. Са­ди­ба Му­ра­шка — для цьо­го до­бре під­хо­дить, до неї весь час при­ку­та ува­гу су­спіль­ства, вже не пер­ший раз ста­є­ться під­пал — скіль­ки жце мо­же три­ва­ти? А що­до по­вер­не­н­ня пам’ятки у вла­сність мі­ста, я не пам’ятаю, щоб хтось ско­ри­став­ся нор­мою за­ко­ну про охо­ро­ну куль­тур­ної спад­щи­ни, що за не­на­ле­жне утри­ма­н­ня пам’ятки дер­жа­ва мо­же ви­лу­чи­ти її у вла­сни­ка. По­вин­но бу­ти по­да­н­ня цен­траль­но­го ор­га­ну охо­ро­ни куль­тур­ної спад­щи­ни, пам’ятко­охо­рон­них ін­стан­цій, а да­лі не­об­хі­дні пев­ні акти чи рі­ше­н­ня Ки­їв­ра­ди. Але в нас не бу­ло та­ких пре­це­ден­тів.

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

ХУ­ДО­ЖНИК ОЛЕ­КСАНДР МУ­РА­ШКО ПРИ­ДБАВ ЦЮ СА­ДИ­БУ І 1898 РО­КУ ПО­БУ­ДУ­ВАВ ТУТ ТРИПОВЕРХОВИЙ ПРИБУТКОВИЙ БУ­ДИ­НОК. ДО ЦЬО­ГО ТУТ БУВ ЗБУ­ДО­ВА­НИЙ 1858 РО­КУ ОДНОПОВЕРХОВИЙ ОСОБНЯК

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.