Iсто­рія – без ре­кла­ми

Мі­ні­стер­ство куль­ту­ри про­по­нує за­бо­ро­ни­ти біл­бор­ди та сі­ті­лай­ти по­бли­зу пам’яток

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» -

У Мі­ні­стер­стві куль­ту­ри Укра­ї­ни пра­цю­ють над но­вим за­ко­но­про­е­ктом що­до збе­ре­же­н­ня куль­тур­ної спад­щи­ни. Одним із пун­ктів май­бу­тньо­го за­ко­ну ( який ви­не­суть на роз­гляд пар­ла­мен­ту у гру­дні цьо­го ро­ку) має ста­ти за­бо­ро­на зов­ні­шньої ре­кла­ми в істо­ри­чних цен­трах міст. За сло­ва­ми мі­ні­стра куль­ту­ри В’ яче­сла­ва Ки­ри­лен­ка, за су­ціль­ни­ми бор­да­ми та лайт­бо­кса­ми Ки­є­ва ( та й не тіль­ки йо­го) вза­га­лі не ви­дно. Ідея та суть за­ду­му — пра­виль­на, як­би не кіль­ка « але » . На­при­клад, те, що в Укра­ї­ні, а в Ки­є­ві та де­яких обла­сних цен­трах зокре­ма, існує своя нор­ма­тив­на ба­за, ко­тра вже за­бо­ро­няє ре­кла­му в істо­ри­чних цен­трах міст.

До при­кла­ду — 2012 ро­ку Ки­їв­ра­да за­твер­ди­ла кон­це­пцію роз­ви­тку зов­ні­шньої ре­кла­ми на те­ри­то­рії сто­ли­ці, чим за­бо­ро­ни­ла ре­кла­му по­бли­зу ар­хі­те­ктур­но-істо­ри­чних за­по­від­ни­ків ( при­мі­ром, за­по­від­ник «Ста­рий Ки­їв» — хі­ба не в цен­трі мі­ста і не охо­плює весь По­діл?). Йшло­ся са­ме про те­ри­то­рію бу­фер­них зон Со­фії Ки­їв­ської та Ки­є­во-Пе­чер­ської лав­ри, а та­кож­те­ри­то­рії, при­ле­глі до ви­зна­чних пам’ яток істо­рії та ар­хі­те­кту­ри. Зокре­ма, зов­ні­шню ре­кла­му за­бо­ро­ни­ли на Ан­дрі­їв­сько­му узво­зі, бі­ля Ми­хай­лів­сько­го та Во­ло­ди­мир­сько­го со­бо­рів, Ан­дрі­їв­ської та Ки­ри­лів­ської цер­ков, Ма­рі­їн­сько­го па­ла­цу, Зо­ло­тих во­ріт...

Про що за­яв­ляв мі­ністр куль­ту­ри? Пра­кти­чно про те са­ме, про що йде­ться і в ки­їв­ській кон­це­пції: за­бо­ро­на ре­кла­ми на пам’ ятках об’ єктів ЮНЕСКО, у їхніх бу­фер­них зо­нах, на дер­жав­них істо­ри­ко­куль­тур­них за­по­від­ни­ках, на ін­ших пам’ятках у ме­жах їхніх те­ри­то­рій, у зо­нах охо­ро­ни, в істо­ри­чних аре­а­лах на­се­ле­них пун­ктів. До­зво­ля­ти­ме­ться ли­ше сти­лі­зо­ва­на та су­спіль­но­ва­жли­ва ре­кла­ма ( як уни­ка­ти тут ма­ні­пу­ля­цій, хо­ті­лось би ба­чи­ти те­жу но­во­му за­ко­ні).

У Льво­ві та­ко­жді­ють свої пра­ви­ла зов­ні­шньої ре­кла­ми у мі­сті — з обме­же­н­ня­ми для цен­траль­ної ча­сти­ни. А одна­ко­вий для всіх за­кон про ре­кла­му го­во­рить, що її роз­мі­ще­н­ня на пам’ятках та в їхній охо­рон­ній зо­ні від­бу­ва­є­ться на під­ста­ві до­зво­лів від ор­га­нів ви­ко­нав­чої вла­ди. То­му це вже пи­та­н­ня до мі­ських де­пу­та­тів, Ки­є­ва чи ін­ших міст, чим во­ни ке­ру­ва­ли­ся, ко­ли да­ва­ли до­зво­ли на гло­баль­не пе­ре­тво­ре­н­ня мі­сько­го цен­тру на ре­клам­ний май­дан­чик.

Як за­зна­чи­ла ди­ре­ктор НДІ пам’ятко­охо­рон­них до­слі­джень Оль­га Пла­ме­ни­цька, за до­ру­че­н­ням Мін­куль­ту ін­сти­тут тіль­ки-но по­чав пра­цю­ва­ти над за­ко­но­про­е­ктом, а пи­та­н­ня зов­ні­шньої ре­кла­ми ста­не ло­каль­ним пун­ктом по­рів­ня­но з ін­ши­ми змі­на­ми: « У за­ко­ні це бу­де про­пи­са­но у за­галь­но­му ви­гля­ді, а по­тім має бу­ти на­пра­цьо­ва­на кон­це­пція ви­ко­ри­ста­н­ня ре­кла­ми у мі­стах, бо за­ко­ном не змо­же­мо від­ре­гу­лю­ва­ти все».

Зва­жа­ю­чи на київський до­свід, ко­ли три ро­ки кон­це­пція роз­мі­ще­н­ня ре­кла­ми ні­ве­лю­є­ться, які шан­си, що за­кон не спі­ткає та­ка ждо­ля? « Бу­ло б не­по­га­но, щоб хо­ча б до­три­му­ва­ли­ся ста­ро­го за­ко­ну про охо­ро­ну куль­тур­ної спад­щи­ни. Але у біль­шо­сті ви­пад­ків йо­го по­ло­же­н­ня ігно­ру­ють. Тре­ба більш су­во­ро сте­жи­ти за до­три­ма­н­ням ви­мог за­ко­ну кон­тро­лю­ю­чи­ми ор­га­на­ми, ви­ма­га­ти цьо­го че­рез си­сте­му штра­фів, — до­дає Оле­на Ти­то­ва, ди­ре­ктор Цен­тру пам’ятко­знав­ства НАНУ. — І вж е не впер­ше де­кла­рує мі­ністр куль­ту­ри, що се­ред основ­них мо­мен­тів до­о­пра­цьо­ва­но­го за­ко­ну бу­де за­бо­ро­на ре­кла­ми, про це я чую в йо­го ви­сту­пах із бе­ре­зня цьо­го ро­ку. Але що бу­де на­справ­ді в про­е­кті? Він ще на до­о­пра­цю­ван­ні, хо­ча мав бу­ти го­то­вий на­ве­сні, по­тім у ве­ре­сні, те­пер у гру­дні...» Iн­на ЛИХОВИД, «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.