Все­сві­тній день по­шти

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ан­на ГАВ­РИ­ЛЮК

РЕ­ЦЕН­ЗІЇ, ОГЛЯДИ, АНОНСИ ПРО­ГРАМ І ФІЛЬ­МІВ ТИ­ЖНЯ

Пам’ятаю, як у ди­тин­стві я ча­сто бу­ва­ла в най­ближ­чо­му по­што­во­му від­ді­лен­ні... Ба­бу­ся в ті ча­си ре­гу­ляр­но над­си­ла­ла по­сил­ки сво­їй се­стрі, то­му раз на два-три ти­жні на ме­не че­ка­ла «при­го­да».

Ве­сти­буль по­шти був прохо­ло­дним улі­тку і те­плим узим­ку, і там по­стій­но па­ну­ва­ла жва­ва ме­ту­шня. Ме­ні це на­про­чуд по­до­ба­ло­ся. Мо­їй фан­та­зії бу­ло цьо­го до­сить, щоб уяви­ти ці­ка­ві сю­же­ти про по­до­ро­жі по­си­лок та ли­стів в усі ку­то­чки сві­ту, про за­мор­ські кра­ї­ни, ек­зо­ти­чні остро­ви та без­ліч ці­ка­ви­нок. До­ки ба­бу­ся зва­жу­ва­ла свій крам і вкла­да­ла йо­го в ящик із ДСП (кар­тон­них ко­ро­бок то­ді в обі­гу не бу­ло) — я роз­гля­да­ла стенд із ли­стів­ка­ми й мар­ка­ми, які ви­да­ва­ли­ся ме­ні над­зви­чай­ним скар­бом, і мрі­я­ла про те, яку з них і ку­ди б я на­ді­сла­ла... А сур­гуч! Роз­плав­ле­н­ня ру­дої па­ли­чки та опе­ча­ту­ва­н­ня ко­роб­ки бу­ли не­за­бу­тнім пер­фо­ман­сом...

Те­пер ча­сто на­рі­ка­ють на на­шу по­шту — мов­ляв, не­на­дій­на, та й об­слу­го­ву­ва­н­ня по­га­не. Ні­би­то си­дять там ли­ше сер­ди­ті жі­но­чки сов­ко­во­го ти­пу і та­ке ін­ше. Але я з цим не по­го­джу­ю­ся. Хоч від­ві­ди­ни по­што­во­го від­ді­ле­н­ня уже пе­ре­ста­ли бу­ти для ме­не при­го­дою, але я все одно охо­че там бу­ваю. І не­має там сер­ди­тих жі­но­чок — на­то­мість є чем­ні дів­ча­та, які до­по­ма­га­ють обра­ти най­кра­щий та­риф та спо­сіб над­си­ла­н­ня по­сил­ки. Так що всі мої по­сил­ки й ли­сти швид­ко і без про­блем до­ся­га­ють пун­кту при­зна­че­н­ня. Тож­хо­чу за­кли­ка­ти всіх не жи­ти за сте­ре­о­ти­па­ми. А кра­ще при­ві­та­ти всіх пра­ців­ни­ків по­шти з про­фе­сій­ним свя­том — Все­сві­тнім днем по­шти. Який, до ре­чі, від­зна­ча­ють 9 жов­тня аж із 1969 ро­ку...

МА­ЛЮ­НОК АВ­ТО­РА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.