Сум­ні ви­до­ви­ща,

Або­Чо му не слід на­дмір­но­і­де­а­лі­зу­ва­ти Єв­ро­пу

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ігор ЛОСЄВ

На ICTV у «Сво­бо­ді сло­ва» у ві­чно­го бор­ця за сво­бо­ду сло­ва й ні­чим не обме­же­не жур­на­ліст­ське са­мо­ви­ра­же­н­ня Ан­дрія Ку­ли­ко­ва все бу­ло як зав­жди: спо­кій­но, фле­гма­ти­чно й ну­дно. Не­стер­пна тя­гу­чість дій­ства не скра­шу­ва­ла­ся на­віть ре­аль­ною ін­три­гою обго­во­рю­ва­но­го пи­та­н­ня: чи зда­дуть Укра­ї­ну Пу­ті­ну на­ші за­хі­дні со­ю­зни­ки, що по­стій­но стра­жда­ють від «мюн­хен­сько­го син­дро­му» зраз­ка 1938 ро­ку? Який ни­ні пе­ре­ро­стає в «мін­ський синдром». Де­да­лі біль­ше при­хо­дить ро­зу­мі­н­ня то­го, що те, що ста­ло­ся в Мюн­хе­ні, — це не якась при­кра ви­пад­ко­вість або ви­ня­ток з пра­ви­ла, а, на жаль, по­стій­на ве­ли­чи­на за­хі­дної де­мо­кра­ти­чної мен­таль­но­сті за остан­ні 80 ро­ків, вла­сти­ва не ли­ше лі­де­рам кра­їн Єв­ро­пи й Аме­ри­ки, а й су­спіль­ствам, які во­ни пред­став­ля­ють.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.