У чер­во­ній су­кні з кри­ва­вим по­ли­ском

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

Пі­сля то­рі­шньо­го по­ві­дом­ле­н­ня Пер­шо­го ка­на­лу про ро­зі­пну­то­го хло­пчи­ка й роз­по­від­ей Ан­дрія Нор­кі­на на НТВ про від­рі­за­ні го­ло­ви опол­чен­ців, що пе­ре­си­ла­ю­ться по­штою ро­ди­чам до Дон­ба­су, бу­ло від­чу­т­тя, що дна до­ся­гну­ли й подаль­ший рух униз не­мо­жли­вий. Бу­ла ілю­зія, що це й був той аб­со­лю­тний нуль ро­зу­му й мо­ра­лі, ті 273 за Цель­сі­єм, ниж­че за які вже фі­зи­чно не­мо­жли­во.

Пу­тін­ська про­па­ган­да в чер­го­вий раз до­ве­ла, що дна для неї про­сто не існує. На дер­жав­но­му те­ле­ка­на­лі «Ро­сія — 24» 2 жов­тня ви­йшов спе­ці­аль­ний ви­пуск про­гно­зу по­го­ди на жов­тень у Си­рії. На бла­ки­тно­му за­дни­ку про­сто­рої сту­дії з’яви­ли­ся да­ні про те, що се­ре­дньо­мі­ся­чна тем­пе­ра­ту­ра в цій кра­ї­ні в жов­тні ста­но­вить +21 гра­дус, а ма­кси­маль­на тем­пе­ра­ту­ра +37 гра­ду­сів, ма­кси­маль­на кіль­кість опа­дів усьо­го ли­ше 7 мм, що хмар­них днів у си­рій­сько­му жов­тні бу­де всьо­го три, а ма­кси­маль­на си­ла ві­тру ста­но­ви­ти­ме всьо­го 15 м/с.

Цю вкрай ва­жли­ву для ро­сій­ської ау­ди­то­рії ін­фор­ма­цію су­про­во­джу­ва­ла сво­їм ко­мен­та­рем струн­ка бі­ляв­ка в су­кні ко­льо­ру сві­жої кро­ві. Ча­рів­не ство­рі­н­ня по­ві­до­ми­ло лю­бим ро­сі­я­нам, що час для то­го, щоб про­ве­сти опе­ра­цію ро­сій­ських вій­сько­во-ко­смі­чних сил із зав­да­н­ня бом­бо­вих уда­рів по чо­мусь там у Си­рії (на­ші вва­жа­ють, що по за­бо­ро­не­ній ІД, тур­ки й аме­ри­кан­ці на­во­дять да­ні, що по мир­них жи­те­лях і по за­го­нах по­мір­ної опо­зи­ції, а один до­брий ін­тер­нет-ді­яч на­пи­сав, що бай­ду­же по ко­му, го­лов­не — біль­ше вбити си­рій­ців, адже «мер­твий си­рі­єць кра­щий за жи­во­го») з то­чки зо­ру по­го­ди обра­но ду­же вда­ло.

Тим до­бро­сер­дим спів­ві­тчи­зни­кам, які тур­бу­ю­ться, що на­шим хло­пцям бу­де над­то жар­ко бом­би­ти, ми­ло­ви­дна дів­чи­на зі зна­н­ням спра­ви роз’ясни­ла, що бом­би­ти ком­фор­тно, ко­ли тем­пе­ра­ту­ра не ви­ще 35 за Цель­сі­єм, а тут у се­ре­дньо­му +21, ну, по­ду­ма­єш, мо­же, один день бу­де спе­ко­тним, але жо­дин день мо­жна й по­тер­пі­ти.

До­щі й ві­тер те­жне змо­жуть пе­ре­шко­ди­ти на­шим бом­бам па­да­ти пря­мо на го­ло­ви си­рій­цям, от ди­ві­ться, як ма­ло там у жов­тні опа­дів, і ві­тер зов­сім не силь­ний, все чу­до­во скла­да­є­ться.

Го­лов­не — тут ін­то­на­ції дів­чи­ни ста­ють тро­хи не­спо­кій­ні­ши­ми, але не на­ба­га­то, зов­сім трі­шки, як якщо ра­птом при­я­тель по­да­ру­вав Бен­тлі не яскра­во­чер­во­ний, під ко­лір су­кні, а ро­же­вий, фе, нев­же сукню мі­ня­ти! — го­лов­не, за­кін­чи­ти все са­ме в жов­тні, шви­день­ко вбити їх там усіх, по­ки по­го­да не зі­псу­ва­ла­ся, а то по­тім не­зру­чно бу­де вби­ва­ти, там ві­тер, а ще ці бу­рі пі­ща­ні, пі­сок в очі по­тра­пить, одним сло­вом, тре­ба по­спі­ша­ти.

Па­ру ра­зів під час цьо­го про­гно­зу спри­я­тли­вої для вбивств по­го­ди облич­чя ме­тео­ро­ло­гі­чної ди­ви по­ка­за­ли зблизь­ка, й ста­ло ви­ра­зно ви­дно, що її по­ма­да на­кла­де­на так гу­сто, на­че шма­тки кро­ві, що за­пе­кла­ся, не всти­гла стер­ти з губ пе­ред ви­хо­дом в ефір.

Що на ро­сій­сько­го те­ле­гля­да­ча че­кає да­лі? Як у пе­ре­да­чі «На до­бра­ніч, ді­ти» Фі­ля і Сте­па­шка ве­се­ло роз­стрі­лю­ють зло­го си­рій­сько­го ту­шкан­чи­ка За­кхея? Чи як Пе­тро­сян грає у фут­бол з но­ви­ми ро­сій­ськи­ми баб­ка­ми го­ло­ва­ми те­ро­ри­стів?

По­ки ро­сій­ські вій­ська ря­ту­ють Аса­да в Си­рії, в са­мій Ро­сії йде актив­на під­го­тов­ка до дов­гої ін­фор­ма­цій­ної зи­ми. А в цій спра­ві го­лов­не за­ко­но­па­ти­ти всі щі­ли­ни, че­рез які щось не­по­трі­бне мо­же до нас про­ни­кну­ти, а щось по­трі­бне, нав­па­ки, від нас ви­те­кти.

6 жов­тня 2015 р. до Дер­жду­ми вне­се­ні по­прав­ки до за­ко­ну про ЗМІ, ме­та яких «про­ти­сто­я­ти спро­бам впли­ва­ти на ро­сій­ський ін­фор­ма­цій­ний про­стір з ме­тою упе­ре­дже­но­го ін­фор­му­ва­н­ня й ство­ре­н­ня спо­тво­ре­ної кар­ти­ни по­лі­ти­чної дій­сно­сті за ра­ху­нок на­да­н­ня ві­тчи­зня­ним ЗМІ іно­зем­них гран­тів».

Від­ни­ні ре­да­кція, що отри­ма­ла до­лар, ту­грик, єну або ди­нар від іно­зем­ця або мі­жна­ро­дної ор­га­ні­за­ції, а та­ко­жвід гро­ма­дя­ни­на Ро­сії, який має по­двій­не гро­ма­дян­ство, зо­бов’яза­на не­гай­но по­ві­до­ми­ти про цю по­дію до Ро­ском­на­дзо­ру. Що сей грі­зний ор­ган ро­би­ти­ме з та­кою ва­жли­вою стра­те­гі­чною ін­фор­ма­ці­єю: зму­сить по­ді­ли­ти­ся ва­лю­тою чи на­шле на офіс ре­да­кції прокрем­лів­ських хун­вей­би­нів, — ав­то­ри по­пра­вок не по­ві­дом­ля­ють. Але всі екс­пер­ти, які про­ко­мен­ту­ва­ли цю но­ву дум­ську іні­ці­а­ти­ву, пе­ре­ко­на­ні, що жи­т­тя ре­да­кції пі­сля цьо­го різ­ко змі­ни­ться в гір­ший бік.

Агент­ство РБК про­ана­лі­зу­ва­ло ме­дій­ний про­стір Ро­сії на пре­дмет ви­яв­ле­н­ня де­яких мо­жли­вих жертв дум­ської за­ко­но­твор­чо­сті. Пер­ший кан­ди­дат на не­при­єм­но­сті — жур­нал «Ино­стран­ная ли­те­ра­ту­ра», який кіль­ка ра­зів на рік ви­пу­скає но­ме­ри, ціл­ком при­свя­че­ні лі­те­ра­ту­рі ті­єї чи ін­шої кра­ї­ни. І ко­жно­го ра­зу та­кий те­ма­ти­чний но­мер ви­да­є­ться за під­трим­ки по­соль­ства ці­єї кра­ї­ни або на гро­ші яко­їсь за­ру­бі­жної ор­га­ні­за­ції, на­при­клад, но­мер, при­свя­че­ний іспан­ській лі­те­ра­ту­рі, ви­да­вав­ся за до­по­мо­гою ін­сти­ту­ту Сер­ван­те­са, а ін­сти­тут Ге­те до­по­ма­гав ви­пу­сти­ти но­мер з тво­ра­ми ні­ме­цьких пи­сьмен­ни­ків. Те­пер з ци­ми край­но­ща­ми, ма­буть, бу­де по­кін­че­но. Чи­та­ти тре­ба книж­ки Про­ха­но­ва та Ме­дин­сько­го, а не всі­ля­ку іно­зем­щи­ну.

Під роз­да­чу по­тра­пить і ін­тер­нет-ви­да­н­ня Colta.ru, яке спіль­но з фон­дом іме­ні Ген­рі­ха Бе­л­ля ро­бить цикл по­ка­зів до­ку­мен­таль­но­го кі­но. Що та­ко­жз то­чки зо­ру сьо­го­дні­шньої дер­жав­ної по­лі­ти­ки сум­нів­не ді­ло, оскіль­ки від­во­лі­кає від пе­ре­гля­ду но­вин від Іра­ди Зей­на­ло­вої та за­хо­пли­вих ток-шоу у ви­ко­нан­ні Во­ло­ди­ми­ра Со­лов­йо­ва та йо­го кло­у­нів.

За­кри­ва­ю­чи ро­сій­ський ін­фор­ма­цій­ний про­стір від згу­бно­го за­кор­дон­но­го впли­ву, чи­нов­ни­ки з іще біль­шою сум­лін­ні­стю по­ча­ли обе­рі­га­ти най­до­рож­че, що є у ро­сій­ських па­трі­о­тів. Тоб­то ру­хо­ме й не­ру­хо­ме май­но, яке не­об­хі­дно обе­рі­га­ти від не­скром­них очей всі­ля­ких бор­ців з ко­ру­пці­єю. ФСБ вне­сла до уря­ду за­ко­но­про­ект, за яким за­се­кре­чу­ю­ться да­ні про вла­сни­ків не­ру­хо­мо­сті, лі­та­ків і су­ден. Те­пер до­ступ до цих да­них отри­ма­ють ли­ше «ком­пе­тен­тні дер­жав­ні ор­га­ни», а вся­ким там акти­ві­стам до­ступ до ці­єї ва­жли­вої стра­те­гі­чної ін­фор­ма­ції бу­де за­кри­то.

У то­му, що са­ме ФСБ іні­ці­ю­ва­ла зга­да­ний за­ко­но­про­ект, є за­лі­зна за­ко­но­мір­ність. Адже са­ме зав­дя­ки та­кій без­тур­бо­тній, якщо не ска­за­ти зло­чин­ній, від­кри­то­сті да­них ста­ло мо­жли­во ви­яви­ти у че­сної лю­ди­ни й ве­ли­ко­го па­трі­о­та Ми­ко­ли Па­тру­ше­ва, екс­гла­ви ФСБ, а ни­ні се­кре­та­ря Ра­ди без­пе­ки, скром­но­го шма­то­чка не­ру­хо­мо­сті в Срі­бно­му бо­ру вар­ті­стю близь­ко 1,1 млрд рублів. Що да­ло при­від де­яким за­здрі­сни­кам з-по­мі­жне­си­стем­ної опо­зи­ції ки­да­ти тінь на ре­пу­та­цію одно­го з най­вір­ні­ших со­ра­тни­ків Пу­ті­на. Не ро­зу­мі­ють лю­ди оче­ви­дно­го: якщо ве­сти скром­ний спо­сіб жи­т­тя й усьо­го се­бе від­да­ва­ти слу­жін­ню Ба­тьків­щи­ні, то ско­пи­ти мо­жна не один мі­льярд. І не ли­ше в ру­блях.

Ось, на­при­клад, екс-гла­ва РЖД Во­ло­ди­мир Яку­нін, у яко­го На­валь­ний ви­я­вив ді­лян­ку у пі­дмо­сков’ї зав­біль­шки 70 га з осо­бня­ком пло­щею 2171 кв. м., го­стьо­вим бу­дин­ком (623 кв.м.), бан­ним ком­пле­ксом (644 кв.м.) і бу­дин­ком сто­ро­жів (418 кв.м.). Зро­зумі­ло ж, що все це ре­зуль­тат че­сної слу­жби й рев­ної ві­ри, яка ви­яв­ля­ла­ся в то­му, що ко­ли­шній го­лов­ний за­лі­зни­чник ре­гу­ляр­но від­ві­ду­вав свя­ті мі­сця й по­ді­бно до Про­ме­тея тя­гнув звід­ти тро­хи свя­щен­но­го во­гню, не за­був­ши при­хо­пи­ти ще вся­кі са­краль­ні дрі­бни­ці, то кі­сто­чку якусь по­тя­гне, то ган­чі­ро­чку, то скі­по­чку — й усе в дім, усе на Ба­тьків­щи­ну. І ось ре­зуль­тат пра­ве­дно­го жи­т­тя — Ба­тьків­щи­на по­ді­ли­ла­ся, від­да­ла па­трі­о­то­ві шма­то­чок се­бе. І що ж? Че­рез цю зло­чин­ну від­кри­тість стра­те­гі­чної ін­фор­ма­ції про вла­сність че­кі­стів з га­ря­чою го­ло­вою й хо­ло­дни­ми ру­ка­ми вся­кі на­валь­ні до­ве­ли хо­ро­шу лю­ди­ну до то­го, що про­дав він бу­ди­но­чок з ді­ля­но­чкою, а гро­ші, ка­же, в ган­чі­ро­чку за­гор­нув і в банк ві­дніс, бі­до­ла­ха.

Спи­сок жертв На­валь­но­го та від­кри­то­го до­сту­пу до Єди­но­го дер­жав­но­го ре­є­стру прав на не­ру­хо­ме май­но (ЄДРП) зайняв би кіль­ка сто­рі­нок, при­чо­му за див­ним збі­гом об­ста­вин скла­да­є­ться цей пе­ре­лік ви­клю­чно зі скром­них чи­нов­ни­ків-па­трі­о­тів, які, ні­ко­ли не за­йма­ю­чись бі­зне­сом, при­му­дри­ли­ся отри­ма­ти вла­сність, вар­тість якої ти­ся­чо­ра­зо­во пе­ре­ви­щує зар­пла­ту па­трі­о­та за сто ро­ків без­до­ган­ної слу­жби. Най­див­ні­ше в усій цій істо­рії те, що до­ступ до цьо­го ЄДРП так дов­го за­ли­шав­ся від­кри­тим. Те­пер ти­ся­чі па­трі­о­тів зі­тхнуть, на­ре­шті, з по­лег­ше­н­ням.

Є пря­мий зв’язок між­про­гно­зом спри­я­тли­вої по­го­ди для бом­бо­ме­тань на го­ло­ви мир­них гро­ма­дян і опо­зи­ції в Си­рії, зни­ще­н­ням за­ли­шків не­за­ле­жних ЗМІ і ство­ре­н­ням спри­я­тли­вих умов для за­хо­ва­н­ня вкра­де­но­го чи­нов­ни­ка­ми. Усі ці дії ве­дуть до одні­єї ме­ти: ство­ре­н­ня то­таль­ної без­кон­троль­но­сті вла­ди, яка у все жа­хли­ві­ших мас­шта­бах об­кра­дає до­ве­де­ний до пов­но­го одур­ма­не­н­ня на­род. Еспе­ри­мент, який якийсь жар­тів­ник про­во­дить над Ро­сі­єю й по­пу­ля­ці­єю, що на­се­ляє її, три­ває.

Ігор ЯКОВЕНКО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.