Не­ви­вче­ні уро­ки істо­рії

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Во­ло­ди­мир ВОЙТЕНКО

кі та Ка­пу­лет­ті з тра­ге­дії Шек­спі­ра «Ро­мео та Джу­льєт­та». Осо­бли­во ж цей мо­тив ві­зу­аль­но, пла­сти­чно опри­лю­дню­є­ться й під­кре­слю­є­ться у фі­наль­них сце­нах філь­му.

За­га­лом жер­твою об­ста­вин та про­ти­бор­чих сто­рін ста­ють двоє юних за­ко­ха­них, які ні­би ви­пад­ко­во на­ро­ди­ли­ся не в тих ро­ди­нах. Із філь­му май­же ціл­ком ви­во­ди­ться істо­ри­чний кон­текст, і сам кон­флікт фа­кти­чно по­да­є­ться, як гро­ма­дян­ська вій­на, як пев­не не­по­ро­зу­мі­н­ня, що йо­го слід ви­пра­ви­ти за­ра­ди май­бу­тньо­го.

На­скіль­ки пра­во­мір­ним є по­ді­бне тра­кту­ва­н­ня тра­гі­чних по­дій у За­хі­дній Укра­ї­ні 1940—1950-х ро­ків — кри­ва­во­го упо­ко­ре­н­ня бор­ців за на­ціо­наль­ну не­за­ле­жність? Якою є істо­рія тво­ре­н­ня цьо­го філь­му? До сту­дії «Ар­гу­мен­ту-Кі­но» за­ві­тає ре­жи­сер «Ви­шне­вих но­чей» Ар­ка­дій Ми­куль­ський, який роз­по­вість про витоки філь­му й за­про­по­нує своє ба­че­н­ня про­бле­ми.

Однак в екран­ній вер­сії «Ви­шне­вих но­чей» ви­рує кла­си­чна тра­ге­дія. Але та­ка, що роз­ри­ває укра­їн­ські сер­ця.

Зре­штою, кри­ва­ва укра­їн­ська істо­рія ни­ні пи­ше но­ві свої сто­рін­ки. От­же, ми не ви­вчи­ли її ми­ну­лих уро­ків, як на­ле­жить, та не роз­пі­зна­ли во­ро­га...

На укра­їн­сько­му ТБ по­ка­жуть фільм про­За­хі­дну Укра­ї­ну 1940—1950-х ро­ків

ФО­ТО НА­ДА­НО ПРО­ГРА­МОЮ «АР­ГУ­МЕНТ-КІ­НО»

СЮ­ЖЕТ ФІЛЬ­МУ «ВИШНЕВІ НО­ЧІ» РОЗ­ГОР­ТА­Є­ТЬСЯ НА­ПРИ­КІН­ЦІ ДРУ­ГОЇ СВІ­ТО­ВОЇ ВІЙ­НИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.