2016-й пе­ре­жи­вуть не всі

В «Укр­по­шті» ви­дав­ці пе­рі­о­ди­ки і ме­діа-екс­пер­ти обго­во­ри­ли по­до­рож­ча­н­ня вар­то­сті до­став­ки. По­ро­зу­мі­н­ня не зна­йде­но

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ро­ман ГРИВІНСЬКИЙ, «День»

Не ко­жен діа­лог на­бли­жає по­ро­зу­мі­н­ня. А над­то, ко­ли одна зі сто­рін має на ме­ті ви­ко­ри­ста­ти ін­шу. На жаль, са­ме до та­ких ви­снов­ків під­штов­ху­ють під­сум­ки кру­гло­го сто­лу», що від­був­ся дня­ми у цен­траль­но­му офі­сі «Укр­по­шти» за уча­стю пред­став­ни­ків ме­ді­а­спіль­но­ти та ке­рів­ни­цтва дер­жав­но­го під­при­єм­ства по­што­во­го зв’яз­ку. Ор­га­ні­за­то­ри зу­стрі­чі ма­ли на ме­ті обго­во­ри­ти сут­тє­ве під­ви­ще­н­ня з на­сту­пно­го ро­ку та­ри­фів на до­став­ку пре­си, про­ти яко­го ви­сту­пи­ли жур­на­лі­сти та ви­дав­ці. Однак, як з’ясу­ва­ло­ся, обго­во­рю­ва­ти вла­сне не бу­ло що — но­ві та­ри­фи Мі­ні­стер­ство ін­фра­стру­кту­ри Укра­ї­ни за­твер­ди­ло ще на­при­кін­ці сер­пня й пе­ре­гля­да­ти їх ні­хто на­віть не зби­рав­ся. «На­ві­що ж во­ни нас тут зі­бра­ли? — за­ми­сли­лись, ма­буть, пред­став­ни­ки дру­ко­ва­них ви­дань. — Чи не для то­го, щоб ле­гі­ти­мі­зу­ва­ти вже прийня­те рі­ше­н­ня?» Во­че­видь, ці здо­гад­ки бу­ли не без­під­став­ни­ми. До сло­ва, се­ред уча­сни­ків кру­гло­го на­віть не бу­ло пред­став­ни­ка мі­ні­стер­ства, яке вла­сне й ви­зна­чає та­ри­фи. Зре­штою кіль­ка­го­дин­на вкрай емо­цій­на, спов­не­на вза­єм­ни­ми зви­ну­ва­че­н­ня­ми дис­ку­сія зве­ла­ся до обго­во­ре­н­ня... під­сум­ко­во­го прес-ре­лі­зу.

Най­біль­ше ви­дав­ців обу­ри­ло не са­ме під­ви­ще­н­ня вар­то­сті до­став­ки (та­кий крок був ціл­ком пе­ред­ба­чу­ва­ним), а не­про­зора про­це­ду­ра фор­му­ва­н­ня но­вих цін й фор­ма в якій про них бу­ло ого­ло­ше­но. Так в об­ґрун­ту­ван­ні до на­ка­зу ме­ді­а­екс­пер­ти зна­йшли чи­ма­ло ви­крив­лень і ма­ні­пу­ля­цій. Зокре­ма, Мі­нін­фра­стру­кту­ри ствер­джу­ва­ло, що рі­вень та­ри­фів зро­сте «у се­ре­дньо­му на 56,1%». Во­дно­час член ра­ди ди­ре­кто­рів Укра­їн­ської асо­ці­а­ції ви­дав­ців пе­рі­о­ди­чної пре­си Сер­гій Чер­няв­ський та ме­ді­а­екс­перт Сер­гій Охрі­мен­ко у стат­ті для «Те­ле­кри­ти­ки» по­ра­ху­ва­ли, що ця ци­фра, м’яко ка­жу­чи, не від­по­від­ає дій­сно­сті — на­справ­ді, для біль­шо­сті ви­дань та­ри­фи зро­стуть у діа па зо ні від 72,4% до 121,2%. Під час кру­гло­го сто­лу ке­рів­ни­цтво «Укр­по­шти» зму­ше­не бу­ло ви­зна­ти не­об’єктив­ність опри­лю­дне­них ра­ні­ше роз­ра­хун­ків.

Слід від­зна­чи­ти що, якщо у по­пе­ре­дні ро­ки та­ри­фи під­ні­ма­ли в одна­ко­вій про­пор­ції для всіх, то цьо­го ра­зу пе­ре­д­усім по­стра­жда­ють «тов­сті» ви­да­н­ня. Крім то­го, у від­со­тко­во­му ви­мі­рі зро­ста­н­ня вар­то­сті до­став­ки бу­де більш від­чу­тним для ра­йон­них, мі­ських та обла­сних га­зет. Так, якщо до­став­ка на­ціо­наль­ної га­зе­ти на 12 шпальт фор­ма­ту А3 по­до­рож­чає на 66% (26 коп.), то для ана­ло­гі­чної за фор­ма­том ра­йон­ної га­зе­ти ці­на до­став­ки зро­сте на 88% (21 коп.) При­су­тні на за­хо­ді пред­став­ни­ки ре­гіо­наль­них ЗМІ при­пу­сти­ли, що де­я­кі мі­сце­ві ви­да­н­ня вна­слі­док но­ва­цій у ці­но­вій по­лі­ти­ці «Укр­по­шти» мо­жуть вза­га­лі при­пи­ни­ти своє існу­ва­н­ня.

Ви­ни­кає ве­ли­кий сум­нів з при­во­ду то­го, чи на­ма­гав­ся хтось з ав­то­рів но­вих та­ри­фів об’єктив­но про­ана­лі­зу­ва­ти їхній вплив на ри­нок пе­рі­о­ди­чної пре­си за­га­лом. Вже за­раз мо­жна кон­ста­ту­ва­ти, що біль­шість ви­дань зму­ше­ні бу­ли сут­тє­во під­ви­щи­ти вар­тість пе­ред­пла­ти на на­сту­пний рік. Окрім до­став­ки зна­чну роль тут ві­ді­гра­ло стрім­ке по­до­рож­ча­н­ня па­пе­ру та ін­ших ви­ро­бни­чих ре­сур­сів. В ре­зуль­та­ті екс­пер­ти про­гно­зу­ють па­ді­н­ня рин­ку під­пи­ски до 40% для що­ден­них га­зет. Не­вин­не, зда­ва­ло­ся б, пра­гне­н­ня дер­жав­но­го під­при­єм­ства по­што­во­го зв’яз­ку під­ви­щи­ти рі­вень вла­сної рен­та­бель­но­сті мо­же при­зве­сти до чер­го­во­го, чи не най­біль­шо­го за остан­ні два ро­ки фі­а­ско у сфе­рі дер­жав­ної ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки.

Наслідки для са­мої «Укр­по­шти» та­кож на­вряд чи бу­дуть спри­я­тли­ви­ми. Ско­ріш за все, зна­чна ча­сти­на ви­дань шу­ка­ти­ме аль­тер­на­тив­ні шля­хи до­став­ки. Крім під­ви­ще­н­ня та­ри­фів спо­ну­ка­ти­муть до цьо­го й чи­слен­ні на­рі­ка­н­ня що­до яко­сті на­да­н­ня по­слуг, зокре­ма що­до своє­ча­сно­сті до­став­ки. Зре­штою дер­жав­ний мо­но­по­ліст мо­же по­збу­ти­ся сво­го ста­ту­су ще й на цій ді­лян­ці рин­ку пе­ре­ве­зень. Та­кі змі­ни мо­жна бу­ло б вва­жа­ти «при­ро­дни­ми» і на­віть по­зи­тив­ни­ми з то­чки зо­ру роз­ви­тку рин­ко­вої еко­но­мі­ки в Укра­ї­ні, як­би не одна об­ста­ви­на — у ро­лі жер­тви на вів­та­рі мо­же опи­ни­ти­ся зна­чна ча­сти­на ві­тчи­зня­них га­зет та жур­на­лів. Пе­ред­пла­та на на­сту­пний рік у роз­па­лі й в уря­ду вже май­же не­має ча­су на те, щоб сха­ме­ну­ти­ся і ви­пра­ви­ти си­ту­а­цію. Най­гір­ше однак, що не­має, зда­є­ться, й ба­жа­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.