ManSound від­зна­чає юві­лей гранд-кон­цер­том

Den (Ukrainian) - - Культура -

13жов­тня в па­ла­ці «Укра­ї­на» знаменитий «во­каль­ний ор­кестр» ManSound від­зна­чить своє 20-ти річ­чя ве­ли­ким кон­цер­том. ManSound — укра­їн­ський во­каль­ний бенд, знаменитий сво­їм фір­мо­вим а-ка­пель­ним зву­ча­н­ням на весь світ.

ManSound і а-ка­пе­ла не­мов ство­ре­ні один для одно­го. Се­ред ша­ну­валь­ни­ків цьо­го жан­ру — і ша­ну­валь­ни­ків ко­ле­кти­ву — без­ліч «зі­рок» джа­зу і поп-му­зи­ки, які із за­до­во­ле­н­ням спів­а­ють з ни­ми на одній сце­ні. У то­му чи­слі й укра­їн­ські зір­ки, та­кі як Джа­ма­ла. 13 жов­тня на юві­лей­но­му кон­цер­ті во­на ви­ко­нає пі­сню «По­дих» з но­во­го одно­ймен­но­го аль­бо­му і ком­по­зи­цію «Чо­му кві­ти ма­ют очі» з філь­му «По­во­дир».

ManSound — це шість го­ло­сів, зна­йо­мих со­тням ти­сяч ша­ну­валь­ни­ків у всьо­му сві­ті: те­но­ри Во­ло­ди­мир Су­хін, Ві­лен Кіль­чен­ко, Юрій Ро­мен­ський, Сер­гій Хар­чен­ко, ба­ри­тон В’яче­слав Ру­бель і бас Ру­бен Толмачов. Зо­ло­тий фонд їх ве­ли­че­зно­го ре­пер­ту­а­ру — аран­жу­ва­н­ня кра­щої му­зи­ки в рі­зних сти­лях і жан­рах, від Ба­ха до Сті­ві Ван­де­ра, від укра­їн­ських на­ро­дних пі­сень і зна­ме­ни­тих «спі­рі­чу­елс» — до джа­зо­вих стан­дар­тів.

Во­каль­ний ко­ле­ктив ви­сту­пив більш ніж на 70 фе­сти­ва­лях сві­ту, ко­жен з де­ся­ти аль­бо­мів ManSound був но­мі­но­ва­ний на все­сві­тній «а-ка­пель­ний Оскар» — Contemporary A Cappella Recording Awards (CARAS). Соль­ні про­гра­ми ManSound з успі­хом про­хо­дять в Гол­лан­дії, Іта­лії, Фран­ції, Ав­стрії, Швей­ца­рії, Хор­ва­тії, Сло­ве­нії, Есто­нії, Ли­тві, Бі­ло­ру­сії, Ка­зах­ста­ні, Ро­сії та США.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.