Ван­да­ла, що зруй­ну­вав екс­по­зи­цію «Лю­ди Май­да­ну», за­три­ма­но

Den (Ukrainian) - - Культура -

По­лі­ція Ри­ги за­три­ма­ла 22-рі­чно­го чо­ло­ві­ка, який зруй­ну­вав екс­по­зи­цію виставки «Лю­ди Май­да­ну», по­ві­дом­ляє ви­да­н­ня Delfi з по­си­ла­н­ням на прес-се­кре­та­ря Держ­по­лі­ції То­ма Са­дов­скі­са.

Ав­тор виставки — фо­то­граф Сер­гій Мель­ни­ков роз­по­вів, що злов­ми­сни­ки бу­ли на ви­став­ці дві­чі. Удень двоє мо­ло­ди­ків зі­псу­ва­ли чо­ти­ри екс­по­на­ти і по­рі­за­ли пра­пор, зняв­ши свої дії на мо­біль­ний те­ле­фон. За сло­ва­ми Ан­дрія Ан­цан­са, який у той час на­гля­дав за екс­по­зи­ці­єю і став оче­вид­цем по­дії, оби­два чо­ло­ві­ки по­тім по­да­ли­ся геть вул. Елі­за­бе­тес, па­ром Кр. Ба­ро­на, а по­мі­тив­ши «хвіст», по­бі­гли. А вно­чі, ко­ли за ви­став­кою на­гля­дав сам Мі­ро­шни­ков, до неї під’їха­ла ав­тів­ка з при­хо­ва­ни­ми но­мер­ни­ми зна­ка­ми. Чо­ло­ві­ки по­мі­ти­ли фо­то­гра­фа і по­їха­ли.

На­га­да­є­мо, по­лі­ці­ян­ти Цен­траль­ної діль­ни­ці мі­ста Ри­ги отри­ма­ли ін­фор­ма­цію про те, що якісь осо­би зруй­ну­ва­ли екс­по­зи­цію виставки «Лю­ди Май­да­ну», роз­та­шо­ва­ної на буль­ва­рі Брі­ві­бас, по­бли­зу бу­дів­лі уря­ду. За цим фа­ктом бу­ло роз­по­ча­то кри­мі­наль­ний про­цес про ху­лі­ган­ство. У по­лі­ції та­кож з’яви­ла­ся фо­то­гра­фія одно­го з мо­ло­ди­ків, які роз­гро­ми­ли ви­став­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.