У США від­бу­де­ться «Ніч для Укра­ї­ни»

Den (Ukrainian) - - Культура -

17 жов­тня в при­мі­щен­ні Уні­вер­си­те­ту Юти (Солт-Лейк-Сі­ті, США) Укра­їн­ська асо­ці­а­ція Юти ор­га­ні­зо­вує що­рі­чну Ніч для Укра­ї­ни. Цьо­го ро­ку клю­чо­ва те­ма по­дії — «Вій­на в Укра­ї­ні: Вплив на куль­ту­ру і су­спіль­ство». Про це ін­фор­мує VIDIA з по­си­ла­н­ням на Facebook-сто­рін­ку за­хо­ду.

Пе­ред від­ві­ду­ва­ча­ми Но­чі ви­сту­плять ви­да­тні укра­їн­ські про­фе­со­ри, на­у­ков­ці та ора­то­ри, які обго­во­рять під­сум­ки ре­во­лю­ції та по­ді­ля­ться вла­сним ана­лі­зом змін в укра­їн­сько­му су­спіль­стві.

Та­кож ор­га­ні­за­то­ри пла­ну­ють вла­шту­ва­ти до­бро­чин­ний збір ко­штів за уча­сті по­че­сних го­стей, а та­кож ко­ро­ткий кі­но­по­каз стрі­чки «Дух Укра­ї­ни: на пе­ре­хре­сті ти­ся­чо­літь»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.