Ти­ждень мо­ди — з 14 по 20 жов­тня

37-й Ukrainian Fashion Week при­свя­че­но ін­но­ва­ці­ям

Den (Ukrainian) - - Наприкінці «дня» - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Вже упро­довж 18 ро­ків Укра­ї­на не ли­ше на­дій­но утри­мує, але вже на­віть зумі­ла істо­тно роз­ви­ну­ти вла­сну ні­шу в роз­га­лу­же­ній си­сте­мі на­ціо­наль­них Ти­жнів мо­ди сві­ту. А це озна­чає, що, як сво­го ча­су по­е­ти­чно ска­зав ге­не­раль­ний про­дю­сер Ukrainian Fashion Week (UFW) Во­ло­ди­мир Не­чи­по­рук, укра­їн­ські ди­зай­не­ри не про­сто ство­рю­ють «ле­ка­ла» для клі­єн­тів, а за­ря­джа­ють су­спіль­ство вла­сним ро­зу­мі­н­ням сві­ту.

З 14 по 20 жов­тня в Ки­є­ві від­бу­ва­ти­ме­ться 37-й UFW: 72 ди­зай­не­ри про­де­мон­стру­ють своє ба­че­н­ня тен­ден­цій се­зо­ну весна— лі­то 2016 ро­ку.

37-й Ukrainian Fashion Week, як і по­пе­ре­дніх дев’ять, від­бу­де­ться в «Ми­сте­цько­му Ар­се­на­лі». Що­прав­да, ор­га­ні­за­то­ри обі­ця­ють по­ди­ву­ва­ти ме­діа і го­стей без­пре­це­ден­тним роз­ма­ї­т­тям ло­ка­цій, за­ді­я­них для спе­ці­аль­них про­е­ктів на­си­че­ної про­гра­ми жов­тне­во­го UFW.

А ро­дзин­кою 37-го UFW, як обі­ця­ють ор­га­ні­за­то­ри, ста­не фор­мат йо­го про­ве­де­н­ня. Муль­ти­ме­дій­ність та ін­но­ва­ції — скрізь і в усьо­му. «Се­зон UFW SS 16 в Укра­ї­ні — це муль­ти­ме­дій­не на­пов­не­н­ня, те­хно­ло­гі­чні но­ва­ції, муль­ти­ди­сци­плі­нар­ні рі­ше­н­ня і не­спо­ді­ва­ні ко­ла­бо­ра­ції, які ожи­вуть впер­ше на двох по­вер­хах «Ми­сте­цько­го Ар­се­на­лу», — на­го­ло­шу­є­ться у пре­сре­лі­зі UFW.

Облич­чям 37-го Ти­жня мо­ди за тра­ди­ці­єю ста­ла все­сві­тньо ві­до­ма мо­дель. Цьо­го ра­зу ви­бір ви­пав на оде­си­тку Ві­кто­рію Са­сон­кі­ну, яка для «імі­джів» Ukrainian Fashion Week SS`16 по­зує у вбран­ні най­кра­щих укра­їн­ських ди­зай­не­рів: Лілії Пу­сто­віт, Лілії Лі­тков­ської, Іва­на Фро­ло­ва, Оле­ни Ре­ви і Світлани Бев­зи.

Що­до осо­бли­во­стей по­ді­ум­ної про­гра­ми за­хо­ду, то, окрім лю­бих сер­цю укра­їн­сько­го мо­дни­ка ди­зай­нер­ських ма­рок — PОUSTOVIT, BEVZA, LITKOVS’KA, PODOLYAN, VOZYANOV та ін., бу­дуть пред­став­ле­ні ко­ле­кції 19 мо­ло­дих мо­де­льє­рів. На основ­ній ло­ка­ції, за сло­ва­ми ор­га­ні­за­то­рів Ukrainian Fashion Week, ша­ну­валь­ни­ки укра­їн­ської мо­ди по­ба­чать ре­зуль­та­ти дру­го­го ета­пу спів­пра­ці в рам­ках Про­гра­ми Fashion DNA. Адже у ве­ре­сні Бри­тан­ська Ра­да в Укра­ї­ні і Ukrainian Fashion Week роз­по­ча­ли Fashion DNA — но­ву про­гра­му в га­лу­зі мо­ди, спря­мо­ва­ну на по­шук і під­трим­ку мо­ло­дих укра­їн­ських фешн-та­лан­тів. А за­вер­шить се­ми­ден­ний за­хід, вже тра­ди­цій­но, епа­та­жний Оле­ксій За­лев­ський.

«День», зви­чай­но, ін­фор­му­ва­ти­ме сво­їх чи­та­чів про те, як від­бу­ва­є­ться Укра­їн­ський ти­ждень мо­ди. Осо­бли­ву ува­гу при­ді­ли­мо по­за­по­ді­ум­ній про­гра­мі UFW. Зокре­ма — одно­му з най­кру­ті­ших про­е­ктів цьо­го мо­дно­го се­зо­ну — «ВИТОКИ» — ін­фор­ма­цій­ним пар­тне­ром яко­го є «День».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.