«Iн­стру­кція» – для уря­ду

Па­ці­єнт­ські ор­га­ні­за­ції зно­ву при­йшли до Ка­бмі­ну з ви­мо­гою пе­ре­да­ти за­ку­пів­лю лі­ків між­на­ро­дним ком­па­ні­ям. Де­длайн — до 20 жов­тня

Den (Ukrainian) - - День України - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Чо­ти­ри пла­сти­ко­ві бан­ки по 25 лі­трів ко­жен, ущерть на­пов­не­ні чор­ни­ла­ми, — та­кий ран­ко­вий по­да­ру­нок при­го­ту­ва­ли па­ці­єнт­ські об’єд­на­н­ня для Ар­се­нія Яце­ню­ка, Оле­ксан­дра Кві­та­шві­лі, На­та­лії Яре­сько та Ва­ле­рії Гон­та­рє­вої. Са­ме ці уря­дов­ці ма­ли під­го­ту­ва­ти та під­пи­са­ти шість підза­кон­них актів до за­ко­ну про пе­ре­да­чу дер­жав­них за­ку­пі­вель лі­ків ВООЗ й ЮНІСЕФ. Оскіль­ки з ча­су ухва­ле­н­ня від­по­від­но­го за­ко­ну ми­ну­ло п’ять мі­ся­ців, а ні до­ку­мен­тів, ні під­пи­сів до­сі не­має, акти­ві­сти в іро­ні­чній і сим­во­лі­чній фор­мі ви­рі­ши­ли на­га­да­ти чи­нов­ни­ка­ми, що час ми­нає, а ста­рі схе­ми за­ку­пі­вель до­сі ді­ють. І якщо для під­го­тов­ки цих до­ку­мен­тів бра­кує чор­нил — при­не­сли їх аж сто лі­трів до Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів.

«Пі­дза­кон­ні акти ма­ли з’яви­тись ще на по­ча­тку лі­та. На жаль, якщо до 20 жов­тня цьо­го не зро­блять, ко­ру­пціо­не­ри на­жи­ву­ться, а хво­рі лю­ди за­ли­ша­ться без лі­ків. Спо­ді­ва­є­мось, що ці чор­ни­ла ста­нуть гу­ма­ні­тар­ною до­по­мо­гою і впли­нуть на прем’єра», — роз­по­вів го­ло­ва прав­лі­н­ня БФ «Па­ці­єн­ти Укра­ї­ни» Дми­тро Ше­рем­бей.

Ка­дро­ві при­зна­че­н­ня у Мі­ні­стер­стві охо­ро­ни здо­ров’я що­до ке­рів­ни­ків тен­дер­них про­це­дур не ви­кли­ка­ють у екс­пер­тів ра­до­сті та опти­мі­зму. Ли­ше під­твер­джу­ють те­зу, що фар­ма­цев­ти­чні ком­па­нії, ко­трі остан­ні­ми ро­ка­ми за­ро­бля­ли на тен­де­рах, від сво­го не від­сту­па­ють. Якщо нор­ма­тив­ні до­ку­мен­ти про кон­тра­кти з між­на­ро­дни­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми не під­пи­са­ти най­ближ­чим ча­сом, за­ку­пів­лі лі­ків бу­дуть про­ва­ле­ні вза­га­лі, у то­му чи­слі і за на­ціо­наль­ни­ми про­гра­ма­ми.

«Моя ди­ти­на жи­ве з ге­мо­фі­лі­єю, так са­мо як ще 634 ди­ти­ни в Украї- ні. Уявіть, як жи­ве­ться цим ро­ди­нам, ко­ли ди­ти­на уве­че­рі ля­гає спа­ти, а ти ду­ма­єш: на ща­стя, сьо­го­дні моя ди­ти­на жи­ва. А що бу­де зав­тра? — ко­мен­тує Ні­на Аста­фо­ро­ва-Яцен­ко, ди­ре­ктор БФ «Ді­ти з ге­мо­фі­лі­єю». — Рів­но рік то­му я ви­му­ше­на бу­ла при­йти сю­ди з ди­ти­ною, то­ді чи­нов­ни­ки ки­ва­ли го­ло­ва­ми, що це га­не­бна си­ту­а­ція, яка не має біль­ше по­вто­рю­ва­тись. Але ми­нув рік, і ми ви­му­ше­ні йти зно­ву сю­ди».

Як зав­жди, па­ці­єнт­ським ор­га­ні­за­ці­ям бу­ло що ска­за­ти. Іри­на Ли­тов­чен­ко із БФ «Та­бле­то­чки» на­рі­кає, що ні уряд, ні МОЗ хво­рих не чує. За її сло­ва­ми, си­ту­а­ція в Охмат­ди­ті та ін­ших он­ко­цен­трах кра­ї­ни є кри­ти­чною: «На­ра­зі ми ку­пу­є­мо що­дня лі­ки на со­тні ти­сяч гри­вень ли­ше для двох лі­ка­рень. А по­трі­бно на­ба­га­то біль­ше. Між­на­ро­дні ком­па­нії мо­жуть за­ку­пи­ти ці пре­па­ра­ти і зеко­но­ми­ти 35% ко­штів».

Акти­ві­сти під­го­ту­ва­ли для уря­ду по­кро­ко­ву ін­стру­кцію, який са­ме нор­ма­тив­ний до­ку­мент тре­ба під­го­ту­ва­ти і хто з чи­нов­ни­ків має йо­го під­пи­са­ти. Се­кре­тар Ка­бмі­ну Ми­хай­ло Шев­чен­ко ви­йшов до акти­ві­стів, по­го­див­ся пе­ре­да­ти їхнє звер­не­н­ня з ін­стру­кці­єю прем’єру. На за­пи­та­н­ня, чи до 20 жов­тня під­пи­шуть, від­по­вів, що все за­ле­жить від по­лі­ти­чної во­лі прем’єр­мі­ні­стра. Щоб впли­ну­ти на си­ту­а­цію із­се­ре­ди­ни, акти­ві­сти пла­ну­ють на­при­кін­ці ти­жня по­тра­пи­ти на осо­би­стий при­йом до Ар­се­нія Яце­ню­ка.

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.