Культ­де­сант на схід

Про­від­ні акто­ри На­ціо­наль­но­го те­а­тру ім. І. Фран­ка з успі­хом ви­сту­пи­ли у Кр­ама­тор­ську, Ар­те­мів­ську та Слов’ян­ську

Den (Ukrainian) - - День України - Алі­са АНТОНЕНКО

Бу­ло під­го­тов­ле­но спе­ці­аль­ну кон­цер­тну про­гра­му «Фран­ків­ці — до­неч­ча­нам». Ви­сту­пи від­бу­ва­ли­ся на під­кон­троль­них Укра­ї­ні мі­стах До­не­цької обла­сті — Ар­те­мів­ську, Кр­ама­тор­ську та Слов’ян­ську. Іні­ці­а­то­ром, ве­ду­чим і актив­ним уча­сни­ком кон­цер­тів став прем’єр тру­пи Ана­то­лій Гна­тюк (на фо­то), який ра­зом зі сво­ї­ми ко­ле­га­ми: Оле­ксі­єм Па­ла­ма­рен­ком, Те­тя­ною Оле­ксен­ко-Жир­ко, Агне­сою Бойко, Лю­бов’ю До­бро­но­жен­ко, Те­тя­ною Лу­цен­ко, Ста­ні­сла­вом Мо­ро­зом, Оль­гою Цим­ба­ліст, Ро­ма­ном Ше­пе­лем — чи­та­ли вір­ші кла­си­ків та на- ших су­ча­сних по­е­тів, роз­ка­зу­ва­ли гу­мо­ре­ски, спів­а­ли на­ро­дних і по­пу­ляр­них пі­сень, тан­цю­ва­ли. А.Гна­тюк роз­по­вів: «Цю про­гра­му ми де­мон­стру­ва­ли по всіх го­спі­та­лях, ви­сту­па­ю­чи пе­ред по­ра­не­ни­ми бій­ця­ми АТО, і зав­жди во­на про­хо­дить на «біс», а ни­ні під­ня­ли на­стрій жи­те­лям Ар­те­мів­ська, Кр­ама­тор­ська та Слов’ян­ська. Пі­сля кон­цер­тів гля­да­чі під­хо­ди­ли до нас, про­си­ли ав­то­гра­фи, сфо­то­гра­фу­ва­ти­ся на пам’ять і про­си­ли при­їжджа­ти ча­сті­ше, при­во­зи­ти свої ви­ста­ви...»

ФО­ТО БО­РИ­СА КОРПУСЕНКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.