«По­трі­бна єди­на пла­тфор­ма»

У Він­ни­ці сту­ден­ти-пе­ре­се­лен­ці на Все­укра­їн­сько­му фо­ру­мі ви­ро­бля­ли «до­ро­жню кар­ту» по­до­ла­н­ня про­блем пе­ре­мі­ще­них осіб

Den (Ukrainian) - - День України - Оле­ся ШУТКЕВИЧ, Він­ни­ця

30 мо­ло­ді­жних лі­де­рів із чи­сла сту­ден­тів-пе­ре­се­лен­ців зі­бра­ли­ся у Він­ни­ці на Все­укра­їн­ський фо­рум «Кри­за пе­ре­мі­ще­н­ня — сту­дент­ські го­ло­си». Йо­го ор­га­ні­зу­ва­ла Спіл­ка мо­ло­ді­жних ор­га­ні­за­цій Він­нич­чи­ни. Упро­довж трьох днів сту­ден­ти пра­цю­ва­ли над ство­ре­н­ням єди­ної до­ро­жньої кар­ти для ви­рі­ше­н­ня на­галь­них про­блем та за­гроз, з яки­ми що­дня до­во­ди­ться сти­ка­ти­ся вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­ним осо­бам. Крім цьо­го, сту­дент­ські лі­де­ри ство­ри­ли єди­ну гро­мад­ську пла­тфор­му, яка по­кли­ка­на об’єд­на­ти усіх сту­ден­тів-пе­ре­се­лен­ців у рі­зних мі­стах дер­жа­ви.

Ни­ні, за да­ни­ми Мі­ні­стер­ства осві­ти і на­у­ки Укра­ї­ни, з тим­ча­со­во оку­по­ва­них те­ри­то­рій пе­ре­їха­ли 16 ви­щих на­вчаль­них за­кла­дів. Це по­над 35,5 ти­ся­чі сту­ден­тів та май­же 3 ти­ся­чі ви­кла­да­чів. Ли­ше дев’ять ви­шів за­раз ма­ють хоч якусь комп’ютер­ну те­хні­ку, ре­шта — пра­цю­ють на по­зи­че­ній або без неї. А з лі­те­ра­ту­рою си­ту­а­ція вза­га­лі кри­ти­чна, спе­ці­аль­ни­ми ви­да­н­ня­ми ви­ші за­без­пе­че­ні на 17 — 20%. Та най­го­стрі­шою про­бле­мою для сту­ден­тів і ви­кла­да­чів за­ли­ша­є­ться жи­тло. Де­пар­та­мент осві­ти й на­у­ки Він­ни­цької обл­держ­адмі­ні­стра­ції для за­без­пе­че­н­ня сту­ден­тів До­нНУ, який пе­ре­їхав до Він­ни­ці во­се­ни ми­ну­ло­го ро­ку, ви­ді­лив ли­ше 10% гур­то­жит­сько­го фон­ду мі­ста.

Ди­ре­ктор ко­ор­ди­на­цій­но­го цен­тру пе­ре­мі­ще­них ви­шів Оле­ксандр Куль­га ка­же, що, зва­жа­ю­чи на скла­дну си­ту­а­цію в кра­ї­ні, сту­дент­ське са­мов­ря­ду­ва­н­ня у пе­ре­мі­ще­них ви­шах «зав­мер­ло». І хо­ча Мі­ні­стер­ство осві­ти і на­у­ки че­рез до­нор­ські про­гра­ми шу­кає до­да­тко­ві гро­ші на ці по­тре­би, та ви­рі­ши­ти аб­со­лю­тно всі про­бле­ми сту­дент­ства не вда­є­ться.

«На­ша ор­га­ні­за­ція за під­трим­ки від­ді­лу пре­си, осві­ти і куль­ту­ри по­соль­ства США іні­ці­ю­ва­ла про­ве­де­н­ня все­укра­їн­сько­го фо­ру­му ви­му­ше­них сту­ден­тів- пе­ре­се­лен­ців «Кри­за пе­ре­мі­ще­н­ня — Сту­дент­ські го­ло­си» для то­го, щоб до­по­мог­ти ви­му­ше­ним сту­ден­там-пе­ре­се­лен­цям ада­пту­ва­ти­ся у но­вих умо­вах, — ка­же за­сту­пник го­ло­ви Спіл­ки мо­ло­ді­жних ор­га­ні­за­цій Він­нич­чи­ни Ал­ла Кур­ба­то­ва. — Те­ма, яку ми анон­су­ва­ли, ви­яви­ла­ся акту­аль­ною, бо на участь у фо­ру­мі за­яв­ки по­да­ли по­над 200 охо­чих, але місць бу­ло ли­ше 30. То­му тре­не­ри і пси­хо­ло­ги від­да­ва­ли пе­ре­ва­гу тим сту­ден­там, які чі­тко окре­сли­ли свої спо­ді­ва­н­ня в мо­ти­ва­цій­но­му ли­сті. Це сту­ден­ти-пе­ре­се­лен­ці з рі­зних ви­шів, які ни­ні жи­вуть у Ки­є­ві, Хар­ко­ві, Льво­ві, Він­ни­ці». Тре­нін­ги і пра­кти­чні за­ня­т­тя фо­ру­му три­ва­ли на ба­зі До­не­цько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту.

«Рік то­му зав­дя­ки зу­си­л­лям на­ших сту­ден­тів бу­ла ство­ре­на іні­ці­а­тив­на гру­па з ева­ку­а­ції До­нНУ, — зі­зна­є­ться ре­ктор До­нНУ Ро­ман Гри­нюк. — Маю на­дію, що ство­ре­н­ня гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції, яка від­сто­ю­ва­ла б їхні ін­те­ре­си сту­ден­тів-пе­ре- се­лен­ців на всіх фрон­тах, ста­не про­ду­ктив­ним кро­ком, бо за­раз від ви­мо­гли­во­го сту­дент­сько­го го­ло­су ба­га­то чо­го за­ле­жить».

«Ра­ні­ше я на­вчав­ся у До­не­цько­му на­ціо­наль­но­му уні­вер­си­те­ті управ­лі­н­ня, за­раз сту­дент Львів­сько­го по­лі­те­ху, — роз­по­від­ає уча­сник фо­ру­му Ві­та­лій Слу­тий. — Маю на ме­ті ство­ри­ти у Льво­ві ор­га­ні­за­цію з чи­сла сту­ден­тів-пе­ре­се­лен­ців, яка б до­по­ма­га­ла «но­вень­ким» швид­ше ада­пту­ва­ти­ся. На­зад у До­нецьк по­вер­та­ти­ся не зби­ра­ю­ся. Там не­без­пе­чно».

Уже по за­вер­шен­ні фо­ру­му сту­ден­ти-пе­ре­се­лен­ці ви­зна­ли, що най­біль­шою їхньою про­бле­мою є не­зна­н­ня сво­їх прав та сво­бод. То­му на­ра­зі їм ва­жли­во ство­ри­ти ор­га­ні­за­цію, яка до­по­мо­же кон­со­лі­ду­ва­ти си­ли, до­зво­лить обмі­ню­ва­ти­ся до­сві­дом та вті­лю­ва­ти змі­ни на кра­ще.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.