«Окто­бер­фест» у... Дні­про­пе­тров­ську

Ні­ме­цька гро­ма­да мі­ста про­ве­ла го­лов­ну уро­чи­стість ро­ку

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим РИЖКОВ, «День» Дні­про­пе­тровськ

Ні­ме­цька гро­ма­да Дні­про­пе­тров­ська про­ве­ла свою го­лов­ну уро­чи­стість ро­ку — Свя­то вро­жаю. По­че­сним го­стем свя­та став кан­ди­дат на пост мі­сько­го го­ло­ви Дні­про­пе­тров­ська, на­ро­дний де­пу­тат Укра­ї­ни Бо­рис Фі­ла­тов. Ви­сту­па­ю­чи на зу­стрі­чі, лі­дер пар­тії «УКРОП» за­зна­чив, що дні­про­пе­тров­ська ні­ме­цька гро­ма­да ма­лень­ка, але при цьо­му ду­же дру­жня і згур­то­ва­на. «Це лю­ди, які за­ли­ша­ю­ться па­трі­о­та­ми мі­ста Дні­про­пе­тров­ська і Укра­ї­ни. Во­ни вва­жа­ють за кра­ще жи­ти тут, у се­бе на ба­тьків­щи­ні, і пра­цю­ва­ти на бла­го на­шо­го рі­дно­го Дні­про­пе­тров­ська», — ска­зав Б.Фі­ла­тов. Як по­ві­до­мив для «Дня» гла­ва Дні­про­пе­тров­сько­го обла­сно­го то­ва­ри­ства нім­ців «Ві­де­ге­бурд» Во­ло­ди­мир Райн­берг, лі­дер «УКРОПу» дав­но всі­ля­ко до­по­ма­гає і під­три­мує ні­ме­цьку гро­ма­ду. «З Бо­ри­сом Фі­ла­то­вим ми дав­но спів­пра­цю­є­мо. Ще ко­ли він був за­сту­пни­ком гла­ви обл­держ­адмі­ні­стра­ції Дні­про­пе­тров­ської обла­сті Іго­ря Ко­ло­мой­сько­го. Він зби­рав на­ші на­цмен­шо­сті, які пред­став­ле­но в мі­сті і обла­сті. На одній із на­рад бу­ло за­про­по­но­ва­но, щоб на­шні­ме­цький ан­самбль ви­сту­пив на фронті і в шпи­та­лях», — роз­по­вів Во­ло­ди­мир Райн­берг. За йо­го сло­ва­ми, в гур­ті «Гу­те­на­бенд» ви­сту­па­ють чо­ти­ри чо­ло­ві­ки і ві­сім жі­нок. У ре­пер­ту­а­рі му­зи­чно­го гур­ту ні­ме­цькі на­род- ні пі­сні, але він по­чи­нає і за­кін­чує свої ви­сту­пи «Мо­ли­твою за Укра­ї­ну».

Як ві­до­мо, Свя­то Вро­жаю, чи Окто­бер­фест, ши­ро­ко від­зна­ча­є­ться в Ні­меч­чи­ні, зокре­ма в Ба­ва­рії, ку­ди з’їжджа­є­ться до 6 млн. осіб. «Це най­біль­ше на­ро­дне свя­то в сві­ті», — го­во­рить Во­ло­ди­мир Райн­берг. Дні­про­пе­тров­ські нім­ці, по­ва­жа­ю­чи на­ціо­наль­ні тра­ди­ції, ор­га­ні­зо­ву­ють тра­ди­цій­ні свя­тку­ва­н­ня і в сво­є­му рі­дно­му мі­сті — Дні­про­пе­тров­ську. «Де­кіль­ка ро­ків ми про­во­ди­ли Окто­бер­фест ра­зом із одним із тор­го­вель­них цен­трів. Ста­ви­ли близь­ко 20 на­ме­тів, і від­зна­ча­ли свя­то з пи­вом».

У ми­ну­ло­му ні­ме­цька гро­ма­да ві­ді­гра­ва­ла ду­же ва­жли­ву роль у до­ре­во­лю­цій­но­му Ка­те­ри­но­сла­ві — її пред­став­ни­ки бу­ли за­снов­ни­ка­ми і вла­сни­ка­ми фа­брик і за­во­дів, пе­ре­до­вих фер­мер­ських го­спо­дарств, ві­до­ми­ми вче­ни­ми і ви­кла­да­ча­ми ви­шів, а та­кож за­йма­ли ва­жли­ві по­са­ди в ке­рів­ни­цтві мі­ста. У цен­трі Дні­про­пе­тров­ська діє по­бу­до­ва­на ще в ХIХ сто­річ­чі лю­те­ран­ська кір­ха. У ні­ме­цькій гро­ма­ді го­во­рять, що на сьо­го­дні в Дні­про­пе­тров­ській обла­сті ме­шкає май­же 4000 етні­чних нім­ців. З них по­над 1100 — у Дні­про­пе­тров­ську, ба­га­то хто з них бе­ре актив­ну участь у ро­бо­ті то­ва­ри­ства «Ві­де­ге­бурд».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.