Iсто­рія крізь при­зму фо­то і до­ку­мен­тів

У Лу­цьку пред­став­лять ви­став­ку про фе­но­мен укра­їн­ської ар­мії

Den (Ukrainian) - - День України - На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

Ва­лен­ти­на Ма­шлай-Глу­щук, за­ві­ду­вач від­ді­лу но­ві­тньої істо­рії Во­лин­сько­го кра­є­знав­чо­го му­зею, ка­же, що бу­ло ба­жа­н­ня не ли­ше пред­ста­ви­ти ці­ка­ві екс­по­на­ти, а най­пер­ше про­де­мон­стру­ва­ти фе­но­мен укра­їн­сько­го вій­ська, яке бу­ло зав­жди, на­віть то­ді, ко­ли Укра­ї­на не бу­ла дер­жа­вою. «Укра­їн­ська ар­мія — за­хи­сник сво­го на­ро­ду!» (з істо­рії вій­сько­вих фор­ма­цій УНР, ОУН-УПА і Зброй­них сил Укра­ї­ни в АТО) ство­ре­на на осно­ві ма­те­рі­а­лів з фон­дів му­зею. Тут є сим­во­лі­ка ар­мії, по­чи­на­ю­чи від Укра­їн­ських сі­чо­вих стріль­ців. Вій­сько­ві пра­по­ри Укра­їн­ської дер­жа­ви геть­ма­на­ту П. Ско­ро­пад­сько­го та УНР, бо­йо­вий ав­тен­ти­чний пра­пор УПА 1942 ро­ку, пра­по­ри Укра­ї­ни і Во­лин­ської обла­сті, які по­бу­ва­ли в АТО. А ще — на­шив­ки рі­зно­го ро­ду військ Укра­ї­ни, вій­сько­ві одно­строї си­ньо­жу­пан­ни­ка ар­мії УНР, во­ї­на УПА та укра­їн­сько­го сол­да­та ЗС Укра­ї­ни. Пред­став­ле­ні на ви­став­ці і тро­фей­ні ре­чі, зокре­ма фор­ма ро­сій­сько­го те­ро­ри­ста із «ДНР»-«ЛНР».

Крізь при­зму сві­тлин, до­ку­мен­тів, во­єн­них карт про­сте­жу­є­ться істо­ри­чний вне­сок Во­ли­ні у роз­ви­ток Укра­їн­ської ар­мії. Так, у ро­ки Укра­їн­ської ре­во­лю­ції по­бли­зу Ко­ве­ля і Во­ло­ди­ми­ра-Во­лин­сько­го бу­ли сфор­мо­ва­ні Си­ньо­жу­пан­ні та Сі­ро­жу­пан­ні ди­ві­зії ар­мії УНР. У во­лин­ських лі­сах 1939 ро­ку во­ю­ва­ло По­лі­ське ло­зо­ве ко­за­цтво. І, до ре­чі, са­ме на Во­ли­ні по­ста­ла 1942 ро­ку Укра­їн­ська пов­стан­ська ар­мія. Ба­га­то во­ли­нян слу­жать ни­ні в АТО, на Во­ли­ні бу­ло сфор­мо­ва­но і дві до­бро­воль­ці фор­ма­ції: 1-й ба­таль­йон те­ри­то­рі­аль­ної обо­ро­ни «Во­линь» (ни­ні — 99-й окре­мий мо­то­пі­хо­тний ба­таль­йон) і ро­та осо­бли­во­го при­зна­че­н­ня «Сві­тязь». На ви­став­ці ба­га­то фо­то­гра­фій во­ї­нів рі­зних ча­сів: ар­мія Укра­їн­ської На­ро­дної Ре­спу­блі­ки, ОУН — УПА, Зброй­них сил Укра­ї­ни в АТО, ори­гі­на­ли агі­та­цій­них ли­сті­вок та гри­псів укра­їн­ських пов­стан­ців, мо­то­ро­шний ула­мок сна­ря­ду, яким бу­ло по­ра­не­но бій­ця АТО.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.