1994–2020

Лу­ка­шен­ка обра­ли пре­зи­ден­том Бі­ло­ру­сі на п’ятий тер­мін

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ві­та­лій АНДРОНІК, Мінськ Пі­дго­ту­вав Ігор САМОКИШ, «День»

Ще п’ять ро­ків Оле­ксандр Лукашенко ке­ру­ва­ти­ме Бі­ло­рус­сю. За офі­цій­ни­ми да­ни­ми, він отри­мав біль­шість го­ло­сів, спо­сте­рі­га­чі ж за­яв­ля­ють про ма­со­ві фаль­си­фі­ка­ції.

За по­пе­ре­дні­ми під­ра­хун­ка­ми Цен­тр­ви­бор­чко­му Бі­ло­ру­сі, Оле­ксандр Лукашенко отри­мав 83,49% го­ло­сів ви­бор­ців, на дру­го­му мі­сці по­зи­ція про­ти всіх — 7,1%. Пер­ша в істо­рії кра­ї­ни кан­ди­дат-жін­ка й опо­зи­ціо­нер Те­тя­на Ко­ро­тке­вич отри­ма­ла 4,42%, го­ло­ва Лі­бе­раль­но-де­мо­кра­ти­чної пар­тії Сер­гій Гай­ду­ке­вич — 3,32% та го­ло­ва Бі­ло­ру­ської па­трі­о­ти­чної пар­тії Ми­ко­ла Ула­хо­вич — 1,67%. Яв­ка по кра­ї­ні ста­но­ви­ла 87,2%.

Во­дно­час у Мін­ську 20,6% ви­бор­ців про­го­ло­су­ва­ли про­ти всіх, а Лукашенко отри­мав 65,58% го­ло­сів. Спо­сте­рі­га­чі за ви­бор­чим про­це­сом за­яв­ля­ють, що ци­фри зна­чно за­ви­ще­ні. Так, ко­ор­ди­на­тор кам­па­нії спо­сте­ре­же­н­ня «За спра­ве­дли­ві ви­бо­ри» Сер­гій Ка­ля­кін не ба­чить під­став до­ві­ря­ти ре­зуль­та­там ви­бо­рів.

«Вла­да не хо­че змі­ню­ва­ти си­ту­а­цію на кра­ще. То­му во­ни про­і­гно­ру­ва­ли про­ха­н­ня між­на­ро­дних ор­га­ні­за­цій зро­би­ти ви­бо­ри де­мо­кра­ти­чні­ши­ми, а про­це­ду­ру під­ра­хун­ку про­зо­рою. Ми від­зна­ча­є­мо по­ру­ше­н­ня кон­сти­ту­ції Бі­ло­ру­сі та ви­бор­чо­го за­ко­но­дав­ства на всіх ета­пах го­ло­су­ва­н­ня. Ми від­зна­ча­є­мо то­таль­не ви­ко­ри­ста­н­ня адмін­ре­сур­су на всіх ета­пах. В ре­зуль­та­ті ди­скри- мі­на­цій­но­го під­хо­ду до фор­му­ва­н­ня ко­мі­сій пред­став­ни­ків до них не по­тра­пи­ли пред­став­ни­ки де­мо­кра­ти­чних ор­га­ні­за­цій», — за­явив Сер­гій Ка­ля­кін.

Та­кож про по­ру­ше­н­ня роз­по­ві­ла і спо­сте­рі­гач на одній із діль­ниць від «Об’єд­на­ної гро­ма­дян­ської пар­тії» Сві­тла­на Якши­на. За сло­ва­ми спо­сте­рі­га­ча, про­тя­гом до­стро­ко­во­го го­ло­су­ва­н­ня її під­ра­хун­ки та да­ні про­то­ко­лів збі­га­ли­ся, а в остан­ній день до­стро­ко­во­го го­ло­су­ва­н­ня во­на ви­яви­ла, що в про­то­ко­лі вка­за­но на 213 осіб біль­ше, ніж за­фі­ксо­ва­но у неї. «У від­со­тко­во­му спів­від­но­шен­ні від кіль­ко­сті ви­бор­ців за на­ши­ми да­ни­ми про­го­ло­су­ва­ло 16,4%, а за їхні­ми — рів­но 30%. Я під­ня­ла­ся в при­ймаль­ню, де си­ді­ли го­ло­ва ко­мі­сії, се­кре­тар і одна зі спо­сте­рі­га­чів, яка вчи­те­лює в шко­лі. Я їх пи­таю що­до цифр. Во­ни все зро­зумі­ли одра­зу, опу­сти­ли очі вниз. Го­ло­ва ме­ні від­по­від­ає «Сві­тла­но Ва­ле­рі­їв­но, до­стро­ко­ве го­ло­су­ва­н­ня за­кін­чи­ло­ся». Я ви­йшла, в ме­не бу­ла істе­ри­ка. Всю ніч і на­сту­пний ра­нок про­пла­ка­ла. І та­ка си­ту­а­ція не тіль­ки на мо­їй ді­лян­ці: десь, як і у нас, основ­ним днем до­да­ли, а десь — про­тя­гом усьо­го до­стро­ко­во­го го­ло­су­ва­н­ня», — роз­по­ві­ла Сві­тла­на.

Опо­зи­цій­ні си­ли ж за­кли­ка­ють між­на­ро­дну спіль­но­ту не ви­зна­ва­ти ре­зуль­та­тів ви­бо­рів у Бі­ло­ру­сі. Пі­сля за­кри­т­тя ви­бор­чих діль­ниць на сво­їй прес-кон­фе­рен­ції ко­ли­шній по­літв’язень Ми­ко­ла Ста­тке­вич, опо­зи­ціо­не­ри Во­ло­ди­мир Не­кля­єв та Ана­то­лій Ле­бедь­ко за­яви­ли про за­по­ча­тку­ва­н­ня кам­па­нії з по­вер­не­н­ня вла­ди на­ро­ду. «Зі­гра­ний бі­ло­ру­ським ре­жи­мом ви­бор­чий спе­ктакль ви­бо­ра­ми не вва­жа­є­мо та не ви­зна­є­мо. Під­став для цьо­го біль­шніж до­ста­тньо», — за­явив Во­ло­ди­мир Не­кля­єв.

Ми­ко­ла Ста­тке­вич за­зна­чив, що пер­шою акці­єю кам­па­нії «Вла­да на­ро­ду» бу­ла хо­да на­ціо­наль­но­го стя­га, яка від­бу­ла­ся на­пе­ре­до­дні го­ло­су­ва­н­ня. «Ме­та на­шої кам­па­нії — по­вер­ну­ти вла­ду на­ро­ду. Ми бу­де­мо за­кли­ка­ти до­лу­чи­ти­ся до нас й ін­ші де­мо­кра­ти­чні ор­га­ні­за­ції, ру­хи і про­стих гро­ма­дян», — роз­по­вів Ми­ко­ла Ста­тке­вич.

Су­пер­ни­ки Оле­ксан­дра Лу­ка­шен­ка Сер­гій Гай­ду­ке­вич та Ми­ко­ла Ула­хо­вич при­ві­та­ли з пе­ре­мо­гою пре­зи­ден­та ще до за­кри­т­тя ви­бор­чих діль­ниць. Те­тя­на Ко­ро­тке­вич по­обі­ця­ла пі­сля ого­ло­ше­н­ня ре­зуль­та­тів да­ти прес-кон­фе­рен­цію.

Інав­гу­ра­ція Оле­ксан­дра Лу­ка­шен­ка, згі­дно з кон­сти­ту­ці­єю Бі­ло­ру­сі, має від­бу­ти­ся за два мі­ся­ці пі­сля дня ви­бо­рів. Рі­ше­н­ня про при­зна­че­н­ня да­ти інав­гу­ра­ції ухва­лю­ва­ти­ме адмі­ні­стра­ція пре­зи­ден­та.

Ва­ле­рій КАР­БА­ЛЕ­ВИЧ,

пер­ший екс­перт Цен­тру «Стра­те­гії», кан­ди­дат істо­ри­чни­хна­ук:

— Ре­зуль­тат цих ви­бо­рів озна­чає, що в Бі­ло­ру­сі ні­чо­го не змі­ни­ться. Збе­ре­же­ться ко­ли­шня еко­но­мі­чна, вну­трі­шня і зов­ні­шня по­лі­ти­ка. На­вряд чи у кра­ї­ні від­бу­ду­ться якісь ре­фор­ми. Лукашенко вва­жає, що ни­ні­шня со­ці­аль­на мо­дель є опти­маль­ною для утри­ма­н­ня вла­ди. Про­те про­бле­ма в то­му, що ця мо­дель се­бе ви­чер­па­ла і да­лі Бі­ло­русь не мо­же роз­ви­ва­ти­ся на її осно­ві. Кра­ї­на пе­ре­бу­ває в істо­ри­чній без­ви­хо­ді, і кін­ця-краю цьо­му не­має.

Лукашенко, без­умов­но, намагатиметься ла­ві­ру­ва­ти між ЄС і Ро­сі­єю. Про­те до­мі­ну­ва­ти бу­де ро­сій­ський ве­ктор. Тим ча­сом, за­раз по­чи­на­ю­ться сер­йо­зні пе­ре­мо­ви з Між­на­ро­дним ва­лю­тним фон­дом що­до но­вих кре­ди­тів. МВФ ви­став­ляє умо­ви для Бі­ло­ру­сі, але я сум­ні­ва­ю­ся, що Лукашенко зва­жи­ться на ті ре­фор­ми, які ви­ма­гає МВФ. Мо­жуть бу­ти якісь ко­сме­ти­чні кро­ки, але до сер­йо­зних, гли­бо­ких рин­ко­вих ре­форм вла­да не го­то­ва. Лукашенко вва­жає біль­ши­ми ри­зи­ки від ре­форм, ніж збе­ре­же­н­ня status quo.

Пі­сля пре­зи­дент­ських ви­бо­рів у Бі­ло­ру­сі ЄС та­кож мо­же при­пи­ни­ти сан­кції про­ти Лу­ка­шен­ка. Це хи­тре фор­му­лю­ва­н­ня: «сан­кції за­ли­ша­ю­ться, але вво­ди­ться мо­ра­то­рій на їх ви­ко­на­н­ня». Ду­маю, Лукашенко ма­ти­ме мо­жли­вість їзди­ти до єв­ро­пей­ських сто­лиць, у вся­ко­му ра­зі, най­ближ­чи­ми мі­ся­ця­ми.

Що­до роз­мі­ще­н­ня ро­сій­ської авіа­ба­зи в Бі­ло­ру­сі. Рад­ше ні, ніж так. Як­би Лукашенко хо­тів би щось ви­тор­гу­ва­ти у Ро­сії, він би го­во­рив біль­шу­хиль­но, ди­пло­ма­ти­чно. Він би ска­зав, що ще «ні­чо­го не зро­зумі­ло», «тре­ба про­ве­сти пе­ре­мо­ви», «по­ди­ви­мо­ся, що нам за­про­по­нує Ро­сія». Про­те він го­во­рив до­сить одно­зна­чно: нам ба­за не по­трі­бна. Зви­чай­но, Лукашенко мо­же по­вер­ну­ти в ін­ший бік, але при цьо­му, він «утра­тить» облич­чя. Що­до ро­сій­ської ба­зи в Бі­ло­ру­сі існує за­галь­но­на­ціо­наль­ний кон­сен­сус: про­ти неї і сам Лукашенко, і опо­зи­ція, і су­спіль­ство. За со­ціо­ло­гі­чни­ми опи­ту­ва­н­ня­ми ли­ше 22% бі­ло­ру­сів під­три­му­ють бу­дів­ни­цтво ці­єї ба­зи, а 45% — про­ти. На­віть із ура­ху­ва­н­ням то­го, що де­мо­кра­тії в Бі­ло­ру­сі не­має, і Лукашенко ав­то­ри­тар­ний лі­дер, який ігно­рує дум­ку на­ро­ду, він все одно по­ви­нен ре­а­гу­ва­ти на ін­те­ре­си су­спіль­ства.

«ЛУКАШЕНКО, БЕЗ­УМОВ­НО, НАМАГАТИМЕТЬСЯ ЛА­ВІ­РУ­ВА­ТИ МІЖ ЄС І РО­СІ­ЄЮ»

ФО­ТО РЕЙТЕР

ОЛЕ­КСАНДР ЛУКАШЕНКО РА­ЗОМ ЗІ СВО­ЇМ 11-РІ­ЧНИМ СИ­НОМ МИ­КО­ЛОЮ ПРО­ГО­ЛО­СУ­ВАВ НА ВИ­БОР­ЧІЙ ДІЛЬ­НИ­ЦІ №1 У МІН­СЬКУ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.