Ні­меч­чи­на пла­нує вве­сти тран­зи­тні зо­ни для не­ле­га­лів

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Пра­гну­чи обме­жи­ти не­бу­ва­лий на­плив не­ле­галь­них мі­гран­тів, Ні­меч­чи­на пла­нує вве­сти тран­зи­тні зо­ни на сво­їх кор­до­нах. Від­по­від­ний про­ект за­раз роз­ро­бля­є­ться ні­ме­цьким уря­дом, пе­ре­дає Euronews. За за­ду­мом йо­го іні­ці­а­то­рів, у та­ких зо­нах на кор­до­нах кра­ї­ни пре­тен­ден­ти на при­ту­лок пе­ре­бу­ва­ти­муть в очі­ку­ван­ні роз­гля­ду й ухва­ле­н­ня рі­ше­н­ня на їхні про­ха­н­ня. «Тран­зи­тні зо­ни — не ні­ме­цький ви­на­хід, во­ни пе­ред­ба­че­ні в ди­ре­кти­ві Єв­ро­со­ю­зу, — го­во­рить го­лов­ний ко­ор­ди­на­тор з пи­тань бі­жен­ців у Ні­меч­чи­ні Пе­тер Аль­тмайер. —І я ду­маю, що, вра­хо­ву­ю­чи си­ту­а­цію, ми по­вин­ні з са­мо­го по­ча­тку ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти всі мо­жли­во­сті, щоб роз­рі­зня­ти лю­дей, які по­тре­бу­ють за­хи­сту і яких ми хо­че­мо за­хи­сти­ти, оскіль­ки во­ни зі­ткну­ли­ся з пе­ре­слі­ду­ва­н­ня­ми і втра­ти­ли все, з ти­ми, хто при­їжджає з еко­но­мі­чних при­чин » . Ра­ні­ше прем’ єр- мі­ністр Ба­ва­рії Хорст Зе­є­хо­фер різ­ко за­су­джу­вав по­зи­цію кан­цле­ра Ан­ге­ли Мер­кель, яка від­кри­ла две­рі кра­ї­ни пе­ред не­ле­га­ла­ми. Він за­кли­кав за­кри­ти кор­дон з Ав­стрі­єю і за­сте­ріг, що в ра­зі без­ді­яль­но­сті уря­ду, звер­не­ться до Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.