Со­ці­ал-де­мо­кра­ти обі­йшли уль­тра­пра­вих на ви­бо­рах у Ві­дні

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ав­стрій­ські со­ці­ал-де­мо­кра­ти обі­йшли уль­тра­пра­ву пар­тію Сво­бо­ди на му­ні­ци­паль­них ви­бо­рах у Ві­дні. По­пе­ре­дні ре­зуль­та­ти свід­чать, що лі­во­цен­трист­ська пар­тія отри­ма­ла близь­ко 39% го­ло­сів — на 5% мен­ше, аніж на ми­ну­лих ви­бо­рах 2010 ро­ку. Пар­тія Сво­бо­ди, яка всту­пи­ла до бо­роть­би на тлі по­бо­ю­вань, пов’ яза­них із ма­со­вою мі­гра­ці­єю, нав­па­ки, по­лі­пши­ла свій ре­зуль­тат на 5%, отри­мав­ши в ці­ло­му близь­ко 31% го­ло­сів. Ре­зуль­та­ти озна­ча­ють, що со­ці­ал-де­мо­кра­ти змо­жуть, як і ра­ні­ше, очо­лю­ва­ти прав­ля­чу ко­а­лі­цію. Очі­ку­є­ться, що во­ни сфор­му­ють со­юз із Пар­ті­єю зе­ле­них, яка на­бра­ла близь­ко 12%. Уль­тра­пра­ві, за по­пе­ре­дні­ми під­ра­хун­ка­ми, по­ка­за­ли кра­щий ре­зуль­тат на ви­бо­рах че­рез зро­ста­н­ня по­бо­ю­вань що­до різ­ко­го збіль­ше­н­ня мі­гран­тів і ста­ну еко­но­мі­ки. Де­ся­тки мі­гран­тів, які пря­му­ють до Ні­меч­чи­ни, про­йшли че­рез Ві­день у остан­ні ти­жні, ба­га­то хто з них звер­нув­ся за при­тул­ком у Ав­стрії. Со­ці­ал-де­мо­кра­ти прав­лять у Ві­дні пра­кти­чно без­пе­рерв­но з мо­мен­ту за­кін­че­н­ня Дру­гої сві­то­вої вій­ни. І ре­зуль­тат, отри­ма­ний в істо­ри­чній во­тчи­ні лі­вих край­нє пра­вою пар­ті­єю, тим біль­ше зна­мен­ний. Со­ціо­ло­ги го­во­рять, що ба­га­то ав­стрій­ців роз­ча­ро­ва­но прав­ля­чим у кра­ї­ні ко­а­лі­цій­ним уря­дом со­ці­ал-де­мо­кра­тів і на­ро­дни­ків, а мі­гра­цій­на кри­за остан­ніх мі­ся­ців ли­ше збіль­ши­ла про­те­стні на­строї в су­спіль­стві.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.