Екс-гла­ва най­біль­шої на­фто­вої ком­па­нії Ки­таю ся­де у в’язни­цю на 16 ро­ків

Den (Ukrainian) - - День Планети -

У Ки­таї ко­ли­шній ке­рів­ник най­біль­шої на­фто­вої ком­па­нії кра­ї­ни CNPC Цзян Цзе­мінь і Лі Чунь­чен, який ра­ні­ше обі­ймав по­са­ду за­сту­пни­ка го­ло­ви від­ді­ле­н­ня Ком­пар­тії у про­він­ції Си­чу­ань, бу­де ув’ язне­ний. Та­кі рі­ше­н­ня ви­не­сли два су­ди вчо­ра, по­ві­дом­ляє Associated Press. Ви­зна­но до­ве­де­ним, що Цзян Цзе­мінь отри­мав ха­ба­рів на за­галь­ну су­му 14 міль­йо­нів юа­нів. Крім то­го, він не зміг по­ясни­ти по­хо­дже­н­ня при­бли­зно та­кої ж су­ми на сво­їх ра­хун­ках. Цзян та­кож до­по­ма­гав ко­ле­гам зба­га­чу­ва­ти­ся ко­штом дер­жа­ви. У ре­зуль­та­ті він був за­су­дже­ний до 16 ро­ків тюр­ми. Лі Чунь­чен про­ве­де в мі­сцях по­збав­ле­н­ня во­лі на три ро­ки мен­ше — він за­су­дже­ний за одер­жа­н­ня ха­ба­рів на 40 міль­йо­нів юа­нів. Цзян Цзе­мінь очо­лю­вав Ки­тай­ську на­ціо­наль­ну на­фто­га­зо­ву кор­по­ра­цію з 2011-го по 2013 рік, та­кож із бе­ре­зня по гру­день 2013- го він обі­ймав по­са­ду ке­рів­ни­ка Ко­мі­те­ту з кон­тро­лю й управ­лі­н­ня дер­жав­ним май­ном при Дер­жра­ді КНР. Лі Чунь­чен був за­сту­пни­ком го­ло­ви ре­гіо­наль­но­го від­ді­ле­н­ня пар­тії в 2011—2012 рр.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.