США го­то­ві ви­пла­ти­ти ком­пен­са­ції і від­бу­ду­ва­ти шпи­таль у Кун­ду­зі

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Спо­лу­че­ні Шта­ти Аме­ри­ки го­то­ві ви­пла­ти­ти ком­пен­са­цію рі­дним за­ги­блих, а та­кож по­тер­пі­лим у ре­зуль­та­ті бом­бар­ду­ва­н­ня шпи­та­лю в аф­ган­сько­му мі­сті Кун­ду­зі. Про це за­явив Пен­та­гон, вка­зав­ши, що « має на­мір зро­би­ти кро­ки че­рез цей тра­гі­чний ін­ци­дент » . Роз­мір ви­плат і про­це­ду­ра мо­жуть бу­ти ви­зна­че­ні в хо­ді пе­ре­мо­вин із близь­ки­ми за­ги­блих і по­ра­не­ни­ми. Та­кож США го­то­ві спла­ти­ти ви­тра­ти для від­нов­ле­н­ня шпи­та­лю, який пе­ре­бу­вав у ві­дан­ні гу­ма­ні­тар­ної ор­га­ні­за­ції «Лі­ка­рі без кор­до­нів». Із 22 осіб, які ста­ли жер­тва­ми авіа­уда­ру ти­ждень то­му по лі­кар­ні в Кун­ду­зі, 12 бу­ли ме­ди­ка­ми. Ві­до­мо, що в середу пре­зи­дент США Ба­рак Оба­ма те­ле­фо­ном ви­ба­чив­ся пе­ред ке­рів­ни­ком ор­га­ні­за­ції і ви­сло­вив спів­чу­т­тя че­рез за­ги­бель мир­них гро­ма­дян у роз­мо­ві з аф­ган­ським лі­де­ром Ашра­фом Га­ні Ахма­дза­єм. Пен­та­гон, НАТО і вла­да Аф­га­ні­ста­ну ве­дуть роз­слі­ду­ва­н­ня об­ста­вин цьо­го тра­гі­чно­го ін­ци­ден­ту. За да­ни­ми аме­ри­кан­ських і аф­ган­ських вій­сько­вих, ме­тою уда­ру бу­ли по­зи­ції ру­ху «Та­лі­бан». Та­кож ви­слов­лю­є­ться дум­ка, що та­лі­би ве­ли во­гонь бу­кваль­но від стін шпи­та­лю, що й по­слу­жи­ло при­во­дом для бом­бар­ду­ва­н­ня са­ме цьо­го ра­йо­ну.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.