«Ма­ні­пу­ля­ція ро­сій­ських ЗМI»

Екс­перт — про «від­мо­ву» ство­ре­н­ня три­бу­на­лу що­до МН17

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Учо­ра ро­сій­ські ЗМІ по­ши­ри­ли ін­фор­ма­цію про те, що Ні­дер­лан­ди від­мо­ви­лись від ідеї ство­ре­н­ня три­бу­на­лу у спра­ві MH17 — зби­то­го ма­лай­зій­сько­го «Бо­їн­га» у не­бі над Дон­ба­сом у ли­пні 2014 ро­ку. Зокре­ма, ро­сій­ське агент­ство по­да­ло цю но­ви­ну під та­ким за­го­лов­ком: «Від три­бу­на­лу що­до зби­то­го ма­лай­зій­сько­го «Бо­їн­гу» від­мо­ви­ли­ся». І ха­ра­ктер­но, що ба­га­то укра­їн­ських мас-ме­діа пе­ред­ру­ку­ва­ли це по­ві­дом­ле­н­ня, фа­кти­чно не про­чи­тав­ши йо­го.

А в пер­шо­му абза­ці го­во­ри­ться на­сту­пне: кра­ї­ни мі­жна­ро­дної слід­чої гру­пи що­до зби­то­го «Бо­їн­гу» при­пи­ни­ли зу­си­л­ля зі ство­ре­н­ня три­бу­на­лу че­рез ре­зо­лю­цію Ра­дбе­зу ООН. Про це, зокре­ма, за­явив по­сол Ні­дер­лан­дів у Мо­скві Рон ван Дар­тел, пе­ре­дає ро­сій­ський пор­тал РБК. Однак це ціл­ком зро­зумі­ло, оскіль­ки Ро­сія ра­ні­ше вже на­кла­ла ве­то на ухва­ле­н­ня та­ко­го рі­ше­н­ня. Оче­ви­дно, що во­на й на­да­лі ро­би­ти­ме це.

Се­ред аль­тер­на­тив по­сол на­звав роз­слі­ду­ва­н­ня ці­єї тра­ге­дії в Між­на­ро­дно­му кри­мі­наль­но­му су­ді. Дру­гим ва­рі­ан­том, який роз­гля­да­ють кра­ї­ни­у­ча­сни­ки слід­чої гру­пи, є суд в одній з кра­їн, при­че­тних до ці­єї ава­рії. Ван Дар­тел за­зна­чив, що Ні­дер­лан­ди не зби­ра­ю­ться пе­ре­но­си­ти да­ту опри­лю­дне­н­ня до­по­віді з роз­слі­ду­ва­н­ня ава­рії. Це від­бу­де­ться сьо­го­дні, 13 жов­тня.

На­га­да­є­мо, на­при­кін­ці ве­ре­сня гла­ва МЗС Ав­стра­лії Джу­лі Бі­шоп не ви­клю­ча­ла по­втор­ної по­да­чі про­е­кту ре­зо­лю­ції про ство­ре­н­ня три­бу­на­лу. Во­на го­во­ри­ла, що та­ка про­по­зи­ція мо­же бу­ти по­да­на, пі­сля то­го як офі­цій­не роз­слі­ду­ва­н­ня ка­та­стро­фи за­вер­ши­ться.

Бі­шоп то­ді за­зна­ча­ла, що Бель­гія, Ні­дер­лан­ди, Укра­ї­на, Ма­лай­зія і Ав­стра­лія роз­гля­да­ють кіль­ка клю­чо­вих сце­на­рі­їв: ство­ре­н­ня три­бу­на­лу всі­ма п’ятьма дер­жа­ва­ми або від­по­від­ний про­цес у ко­жній з по­стра­жда­лих кра­їн.

На­га­да­є­мо, па­са­жир­ський «Бо­їнг» авіа­ком­па­нії Malaysia Airlines за­знав ава­рії 17 ли­пня 2014 під До­не­цьком. Лай­нер пря­му­вав рей­сом MH17 з Ам­стер­да­ма в Ку­а­ла-Лум­пур, на йо­го бор­ту пе­ре­бу­ва­ло 298 чо­ло­вік, всі во­ни за­ги­ну­ли.

Рі­зні роз­слі­ду­ва­н­ня під­твер­ди­ли, що йо­го бу­ло зби­то з ра­ке­тної уста­нов­ки «Бук», з те­ри­то­рії, яка пе­ре­бу­ва­ла під кон­тро­лем бо­йо­ви­ків. Са­ма уста­нов­ка, за чи­слен­ни­ми фо­то- та ві­део­до­ка­за­ми бу­ла за­ве­зе­на з Ро­сії.

У ли­пні Ра­дбез ООН го­ло­су­вав що­до ре­зо­лю­ції про ство­ре­н­ня між­на­ро­дно­го три­бу­на­лу з кра­ху «Бо­їн­гу», про­те Ро­сія за­бло­ку­ва­ла це рі­шен- ням сво­їм ве­то. Та­кож цьо­го мі­ся­ця ро­ди­чі за­ги­блих по­да­ли по­зов про­ти одно­го з лі­де­рів бо­йо­ви­ків Іго­ря Стрєл­ко­ва. Йо­го зви­ну­ва­чу­ють в ор­га­ні­за­ції об­стрі­лу лі­та­ка і ви­ма­га­ють ком­пен­са­ції на су­му $900 млн.

Во­ло­ди­мир ВАСИЛЕНКО,

про­фе­сор, екс-упов­но­ва­же­ний Укра­ї­ни в Між­на­ро­дно­му Су­ді ООН, Над­зви­чай­ний і Пов­но­ва­жний По­сол Укра­ї­ни:

— Жо­дної від­мо­ви від ідеї ство­ре­н­ня три­бу­на­лу не бу­ло. За­ява ні­дер­ланд­сько­го по­сла зов­сім не озна­чає, що ця кра­ї­на від­мо­ви­лась від ідеї ство­ре­н­ня цьо­го су­ду. За­раз якраз три­ва­ють пе­ре­го­во­ри, на­скіль­ки ме­ні ві­до­мо, про ство­ре­н­ня три­бу­на­лу на осно­ві уго­ди, яка бу­де ухва­ле­на між дер­жа­ва­ми, що на­пря­му по­стра­жда­ли від зби­т­тя авіа­лай­не­ра: Бель­гія, Ні­дер­лан­ди, Укра­ї­на, Ма­лай­зія і Ав­стра­лія.

То­му це — ма­ні­пу­ля­ція ро­сій­ських ЗМІ, які спо­тво­ри­ли зміст за­яви, зро­бле­ної ні­дер­ланд­ською сто­ро­ною. Ро­бо­та зі ство­ре­н­ня три­бу­на­лу три­ває. 13 жов­тня очі­ку­є­ться до­по­відь роз­слі­ду­ва­н­ня авіа­ка­та­стро­фи і на її осно­ві бу­де ство­рю­ва­ти­ся три­бу­нал. Між тим, під­го­тов­ча ро­бо­та з йо­го ство­ре­н­ня рі­ше­н­ням РБ ООН дав­но вже за­вер­ше­на. Дав­но бу­ло під­го­то­ва­но і про­ект ре­зо­лю­ції Ра­ди Без­пе­ки, до­да­тком і не­від’єм­ною ча­сти­ною якої про­ект Ста­ту­ту Три­бу­на­лу. Цей про­ект ста­ту­ту мав бу­ти за­твер­дже­ний ці­єю РБ ООН.

Але те­пер, я ду­маю, скла­до­вою і не­від’єм­ною ча­сти­ною уго­ди зі ство­ре­н­ня три­бу­на­лу на осно­ві між­дер­жав­ної уго­ди між п’ятьма дер­жа­ва­ми, які бу­ли пред­став­ле­ні в цій слід­чій гру­пі, що пре­зен­тує до­по­відь, має бу­ти та­кож бу­ти ста­тут три­бу­на­лу і пра­ви­ла про­це­ду­ри три­бу­на­лу. Пі­сля під­пи­са­н­ня уго­ди і всту­пу її в дію між­на­ро­дний суд мо­же при­сту­пи­ти до ро­бо­ти. Ін­ши­ми сло­ва­ми, три­бу­нал мо­же бу­ти сфор­мо­ва­ний пі­сля на­бу­т­тя чин­но­сті ці­єї уго­ди. Мо­жли­во, ще зна­до­би­ться спе­ці­аль­на про­це­ду­ра що­до при­зна­че­н­ня суд­дів, не­за­ле­жних екс­пер­тів.

Ін­ша спра­ва, що ро­сі­я­ни ска­жуть, що во­ни не ви­зна­ють цей три­бу­нал і від­мов­ля­ться спів­пра­цю­ва­ти з ним. Але на сьо­го­дні на­ко­пи­че­на та­ка ма­са фа­ктів, що сто­су­ю­ться цьо­го зло­чи­ну, що три­бу­нал мо­же обі­йти­ся без спів­пра­ці з Ро­сі­єю.

ФО­ТО ЄВ­ГЕ­НА МАЛОЛЄТКИ

17 ЛИ­ПНЯ 2014 РО­КУ. ДО­НЕ­ЦЬКА ОБЛАСТЬ, УКРА­Ї­НА. ПРОРОСІЙСЬКИЙ БОЙОВИК НА УЛАМКАХ «БО­ЇН­ГА»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.