Го­лов­на бо­роть­ба по­пе­ре­ду

Екс­перт: «Най­біль­ша ін­три­га бу­де в то­му, чи зу­мі­ють но­ві ке­рів­ни­ки гро­мад впо­ра­ти­ся з но­ви­ми грав­ця­ми у ра­дах»

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» - Окса­на СОБКО, Він­ни­ця

Хо­ча ви­бо­ри 2015 ро­ку вва­жа­ю­ться про­мі­жни­ми і мі­сце­ві ра­ди ді­я­ти­муть ли­ше два ро­ки, на Він­нич­чи­ні за де­пу­тат­ське крі­сло в обл­ра­ді три­ває за­пе­кла бо­роть­ба. Спи­ски кан­ди­да­тів у де­пу­та­ти по­да­ли 12 пар­тій: «Ра­ди­каль­на», «Со­ці­а­лі­стів», « Аграр­на » , « На­шкрай » , « Опо­зи­цій­ний блок » , « Сво­бо­да » , « На­ша дер­жа­ва » , « БПП « Со­лі­дар­ність » , «Укроп», «Ба­тьків­щи­на», «На­ро­дний кон­троль» та «Са­мо­по­міч». Але пов­ний спи­сок кан­ди­да­тів у де­пу­та­ти обл­ра­ди ви­су­ну­ли ли­ше кіль­ка по­лі­ти­чних сил — це «ра­ди­ка­ли», «сво­бо­дів­ці » , « укро­пів— ці » , « На­ро­дний кон­троль», «Ба­тьків­щи­на» та «Со­лі­дар­ність». Ре­шта — обме­жи­ли­ся 55 — 76 пре­тен­ден­та­ми. Най­мен- ше охо­чих ви­я­ви­ло­ся у «На­шої дер­жа­ви». Во­на пред­ста­ви­ла спи­сок ли­ше із 15 кан­ди­да­тів у де­пу­та­ти. Усьо­го ж до Він­ни­цької обла­сної ра­ди пра­гне по­тра­пи­ти 841 пре­тен­дент, тоб­то за один ман­дат зма­га­ти­ме­ться 10 осіб. Однак, як від­зна­ча­ють екс­пер­ти, шан­си зайня­ти де­пу­тат­ське крі­сло в обла­сній ра­ді но­во­го скли­ка­н­ня ді­ста­нуть ли­ше ті кан­ди­да­ти, чиї пар­тії ро­згор­ну­ли на рів­ні обла­сті по­ту­жну ви­бор­чу кам­па­нію, а са­мі пре­тен­ден­ти йдуть до ви­бор­ців не із за­галь­но­дер­жав­ни­ми га­сла­ми, а кон­кре­тним пла­ном роз­ви­тку ті­єї чи ті­єї гро­ма­ди. Та­ких, що­прав­да, не­ба­га­то.

« На мою дум­ку, най­за­пе­клі­шою бо­роть­ба бу­де в остан­ній ти­ждень, ко­ли ви­зна­ча­ться фа­во­ри­ти пе­ред­ви­бор­чої гон­ки, — ка­же ме­ді­а­екс­перт Ан­то­ні­на Мніх. — Цьо­го ра­зу в мі­сце­вих ви­бо­рах бе­руть участь но­ві по­лі­ти­чні пар­тії, але біль­шість з них пред­ста­ви­ли вчо­ра­шніх акти­ві­стів від тих чи тих по­лі­ти­чних сил. І са­ме ця мі­гра­ція пар­тій­ців є ці­ка­вою для жур­на­лі­стів, по­літ­те­хно­ло­гів, він­ни­чан, які сте­жать за по­лі­ти­чним жи­т­тям обла­сті. На­при­клад, акти­віст зі « Сво­бо­ди » ни­ні пред­став­ляє ра­ди­ка­лів. Де­пу­тат від « Ба­тьків­щи­ни » очо­лив с пи­сок «Укропу». Учо­ра­шніх «ре­гіо­на­лів» най­біль­ше у по­лі­ти­чно­му про­е­кті «На­шкрай» та «Опо­зи­цій­но­му бло­ці » , який, вла­сне, і став « пра­во­на­сту­пни­ком» Пар­тії ре­гіо­нів. Тоб­то у спи­сках рі­зних по­лі­ти­чних пар­тій мо­жна від­шу­ка­ти ві­до­мих він­ни­цьких по­лі­ти­ків, які сво­го ча­су бу­ли актив­ни­ми де­пу­та­та­ми, а те­пер на­ма­га­ю­ться зно­ву по­тра­пи­ти до Він­ни­цької обла­сної ра­ди під ін­ши­ми зна­ме­на­ми. Ви­бор­ці го­ло­су­ва­ти­муть за інер­ці­єю, бо по­лі­ти­чні си­ли не за­про­по­ну­ва­ли жо­дної кон­кре­тної про­гра­ми з роз­ви­тку ті­єї чи ті­єї гро­ма­ди. А за­галь­но­дер­жав­ні га­сла мі­сце­ві гро­ма­ди не вря­ту­ють. Ме­ні, на­при­клад, не зро­зумі­ло, чим ма­ють ке­ру­ва­ти­ся ви­бор­ці з яко­гось се­ла, оби­ра­ю­чи кан­ди­да­тів від пар­тії, яка про­по­нує кон­тра­ктну ар­мію? Але, зва­жа­ю­чи на те що це ви­бо­ри ли­ше на два ро­ки, участь у них взя­ли не всі з тих, хто ма­ють ба­жа­н­ня пра­цю­ва­ти де­пу­та­та­ми. Є чи­ма­ло ам­біт- них, силь­них і но­вих він­ни­цьких по­лі­ти­ків, які вже за­раз по­чи­на­ють під­го­тов­ку до на­сту­пних мі­сце­вих ви­бо­рів » .

До Він­ни­цької мі­ської ра­ди спи­ски кан­ди­да­тів у де­пу­та­ти по­да­ли 17 пар­тій, а 11 пре­тен­ден­тів пра­гнуть по­сі­сти крі­сло мі­сько­го го­ло­ви. Се­ред них і ни­ні­шній очіль­ник мі­ста Сер­гій Мор­гу­нов. Він йде на ви­бо­ри від но­вої по­лі­ти­чної пар­тії « Він­ни­цька єв­ро­пей­ська стра­те­гія » з « бла­го­сло­ве­н­ня » ко­ли­шньо­го мі­сько­го го­ло­ви Во­ло­ди­ми­ра Грой­сма­на. Про під­трим­ку йо­го кан­ди­да­ту­ри за­яви­ла і пар­тія «Блок Пе­тра По­ро­шен­ка « Со­лі­дар­ність » . Най­силь­ні­шим кон­ку­рен­том Мор­гу­но­ва по­літ­те­хно­ло­ги на­зи­ва­ють лі­де­ра обла­сно­го осе­ред­ку ВО «Ба­тьків­щи­ни» Лю­дми­лу Щер­ба­ків­ську. Во­на єди­на жін­ка се­ред кан­ди­да­тів на по­са­ду мі­сько­го го­ло­ви. Один кан­ди­дат — са­мо­ви­су­ва­нець, ін­ших — за­про­по­ну­ва­ли по­лі­ти­чні си­ли. Трьом кан­ди­да­там ви­бор­ча ко­мі­сія від­мо­ви­ла в ре­є­стра­ції.

«Біль­шість він­ни­чан го­ло­су­ва­ти­ме за Сер­гія Мор­гу­но­ва, оскіль­ки йо­го під­три­мує Во­ло­ди­мир Грой­сман, а він, як ві­до­мо, до­сі має силь­ний ав­то­ри­тет у мі­сті, — пе­ре­ко­нує го­ло­ва ГО «Спіль­но­та «Жур­на­ліст­ський май­дан» Ігор За­ї­ко­ва­тий. — На­скіль­ки ме­ні ві­до­мо, в остан­ній ти­ждень пе­ред ви­бо­ра­ми, мі­сто «на­кри­ють» фей­ко­ві га­зе­ти з на­кле­па­ми на най­по­пу­ляр­ні­ших кан­ди­да­тів. Чи впли­не це на ре­зуль­та­ти, спро­гно­зу­ва­ти важ­ко. Одне мо­жу ска­за­ти на­пев­но: у мі­ській ра­ді но­во­го скли­ка­н­ня не бу­де та­кої кіль­ко­сті про­вла­дних де­пу­та­тів, як бу­ло до­сі. Біль­шість пар­тій пра­гнуть про­рва­ти­ся у ра­ду, не ма­ю­чи кон­кре­тних ідей чи про­е­ктів. Окре­мі кан­ди­да­ти на­віть не мо­жуть по­ясни­ти рі­зни­цю між ме­тром ква­дра­тним і ме­тром по­гон­ним. Є ба­га­то лю­ди з не­о­дно­зна­чною ре­пу­та­ці­єю, є по­пу­лі­сти, які ор­га­ні­зо­ву­ють мар­ші пен­сіо­не­рів про­ти під­ви­ще­н­ня та­ри­фів, не зна­ю­чи про те, що мі­сце­ва вла­да не має пов­но­ва­жень на їх фор­му­ва­н­ня. Сло­вом, від­рі­зни­ти «бі­лих і пу­хна­стих» від тих, хто ре­аль­но хо­че і мо­же пра­цю­ва­ти на бла­го мі­ста, він­ни­ча­нам бу­де скла­дно. Ра­джу го­ло­су­ва­ти не сер­цем чи ки­ше­нею, а ро­зу­мом, оби­ра­ю­чи то­го, хто мо­же ста­ти справ­жнім го­спо­да­рем у на­шо­му мі­сті».

По­стви­бор­чі ба­та­лії ста­нуть ще ці­ка­ві­ши­ми, аніж пе­ред­ви­бор­чі, пе­ре­ко­ну­ють екс­пер­ти. За хи­трим сце­на­рі­єм, про­пи­са­ним у но­во­му ви­бор­чо­му за­ко­но­дав­стві, пар­тії мо­жуть ма­ні­пу­лю­ва­ти кан­ди­да­та­ми і де­пу­та­та­ми. А це не ли­ше не ви­ко­рі­нить по­лі­ти­чну ко­ру­пцію, а спро­во­кує її роз­ви­ток з но­вою си­лою. То­му не ви­клю­че­но, що ро­бо­та ра­ди но­во­го скли­ка­н­ня роз­по­чне­ться з « тор­гів » як усе­ре­ди­ні пар­тії, так і між фра­кці­я­ми.

«Го­лов­на бо­роть­ба між пар­ті­я­ми роз­по­чне­ться у ра­дах, — за­зна­чає го­ло­ва гро­мад­ської ме­ре­жі «Опора» у Він­ни­цькій обла­сті Олег Лев­чен­ко. — За­ко­но­дав­ство пе­ре­тво­ри­ло пар­тій­них лі­де­рів на ляль­ко­во­дів. Во­ни змо­жуть сми­ка­ти сво­їх кан­ди­да­тів і «гра­ти­ся» з ни­ми. А по­стра­ждає від цьо­го ви­бо­рець, який до остан­ньо­го не зна­ти­ме, чи по­тра­пить йо­го обра­нець у ра­ду чи ні. А най­біль­ша ін­три­га бу­де в то­му, чи зу­мі­ють но­ві ке­рів­ни­ки гро­мад спра­ви­ти­ся з но­ви­ми грав­ця­ми у ра­дах, а во­ни одно­зна­чно бу­дуть, при­чо­му на рі­зних рів­нях».

Тим ча­сом го­ло­ва обла­сно­го осе­ред­ку Ко­мі­те­ту ви­бор­ців Укра­ї­ни Вла­ди­слав Те­лень ка­же, що він­ни­ча­ни вза­га­лі не ма­ють ба­жа­н­ня бра­ти участь у го­ло­су­ван­ні. Лю­ди зне­ві­ри­ли­ся, і на­строї, осо­бли­во у сіль­ській мі­сце­во­сті, не­о­дно­зна­чні. Вла­ди­слав ка­же, що ще на­при­кін­ці ве­ре­сня на Він­нич­чи­ні бу­ли на­се­ле­ні пун­кти, які не ви­су­ну­ли жо­дно­го кан­ди­да­та до сіль­ських чи се­ли­щних рад. А все то­му, що лю­ди не ба­чать пер­спе­кти­ви, а го­лов­не, не ро­зу­мі­ють — скіль­ки у них ча­су на пов­но­ва­же­н­ня. То­му він не ви­клю­чає мо­жли­во­сті, що у де­яких се­лах бу­дуть обра­ні ли­ше сіль­ський/се­ли­щний го­ло­ва, а ра­ди, як та­кі, че­рез від­су­тність де­пу­та­тів — ні! Це озна­чає, що на Він­нич­чи­ні вже із 25 жов­тня мо­же роз­по­ча­ти­ся під­го­тов­ка до по­втор­них мі­сце­вих ви­бо­рів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.