Пре­тен­ден­ти і ку­ра­то­ри

Хто і для чо­го йде за ман­да­та­ми на Жи­то­мир­щи­ні?

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» - Ва­ле­рій КОСТЮКЕВИЧ, Жи­то­мир

Най­по­пу­ляр­ні­ший ви­бор­чий слоган у Жи­то­ми­рі: «Змі­ни­мо мі­сто ра­зом!» Не ори­гі­наль­ний, утім... У «чи­сто­му» ви­гля­ді він пря­мо про­го­ло­шу­є­ться з сі­ті-лай­тів, в агі­тма­те­рі­а­лах одно­го з «ко­зир­них» пре­тен­ден­тів на крі­сло мі­сько­го го­ло­ви, чин­но­го пер­шо­го ві­це-ме­ра і одно­ча­сно ке­рів­ни­ка обла­сної ор­га­ні­за­ції «Бло­ку Пе­тра По­ро­шен­ка «Со­лі­дар­ність» — Сер­гія Су­хом­ли­на. Де­хто з ін­ших про­по­нує ва­рі­а­ції на схо­жу те­му — на­при­клад, кан­ди­дат у ме­ри, лі­дер обла­сної ор­га­ні­за­ції об’єд­на­н­ня «Са­мо­по­міч» На­та­лія Чиж, ра­зом із одно­пар­тій­ця­ми за­кли­кає ра­зом зро­би­ти Жи­то­мир ща­сли­вим. Що­до кон­кре­ти­ки, що й як зро­би­ти, що змі­ни­ти і сер­йо­зно, то тут пар­тії, пре­тен­ден­ти в ме­ри чи де­пу­та­ти стри­ма­ні­ші — в ре­клам­них ма­те­рі­а­лах про це якщо і зга­ду­є­ться, то так, між ін­шим. І пра­кти­чно ні сло­ва про при­пи­не­н­ня роз­кра­да­н­ня бю­дже­тних ко­штів за уча­стю кри­мі­на­лі­те­ту (в на­ро­ді — де­ри­ба­ну), ре­аль­ну бо­роть­бу із ко­ру­пці­єю, яка не­о­дмін­но су­про­во­джує цей про­цес. «Са­мо­по­міч», що­прав­да, обі­цяє зро­би­ти про­зо­рим кон­троль ви­тра­ча­н­ня бю­дже­тних ко­штів, зокре­ма че­рез ін­тер­нет-ме­ре­жу, але ме­ха­нізм не роз­ши­фро­вує.

Щось по­ді­бне по­над рік то­му обі­цяв за­про­ва­ди­ти й Су­хом­лин, але ста­ном на по­ча­ток жов­тня на сай­ті мі­ськра­ди та­кої ін­фор­ма­ції не по­мі­че­но. На­при­клад, де про­во­див­ся чи про­во­ди­ться пла­но­вий ре­монт тро­ту­а­рів, що да­ва­ло б змо­гу жи­то­ми­ря­нам лег­ко пе­ре­ві­ри­ти, чи справ­ді ви­ко­ну­ва­ли­ся та­кі ро­бо­ти. Це при то­му, що пра­кти­чно по всьо­му мі­сту, за ви­ня­тком острів­ців бі­ля ко­мер­цій­них об’єктів та окре­мих ін­ших ді­ля­нок в цен­трі, по­кри­т­тя пі­шо­хі­дної ча­сти­ни пред­став­ляє со­бою ди­ке по­єд­на­н­ня ямок, гор­бів, трі­щин, ви­би­то­го асфаль­ту чи по­ре­па­ної тро­ту­ар­ної пли­тки. Утім, із сі­ті-лай­тів, біл­бор­дів, а за­раз і на де­ся­тках, якщо не со­тнях сай­тів (ви­йде­шу Жи­то­ми­рі на по­пу­ляр­ний ре­сурс чи на­віть вла­сну по­што­ву скринь­ку, і тут же по­тра­пи­шна ре­клам­ний блок Су­хом­ли­на), де пер­ший ві­це-мер ра­пор­тує про до­ся­гне­н­ня у ви­рі­шен­ні про­блем бла­го­устрою, еко­ло­гії, енер­го­збе­ре­же­н­ня, транс­пор­ту, ко­му­наль­но­го го­спо­дар­ства то­що. І на ко­жно­му та­ко­му сі­ті­лай­ті ре­мар­ка: «Це — пер­ший крок!» Із яв­ним на­тя­ком, що в ра­зі обра­н­ня бу­дуть і на­сту­пні. Вла­сне, та­ка агі­та­ція вже ви­кли­ка­ла обу­ре­н­ня де­пу­та­тів Жи­то­мир­ської мі­ськра­ди, пев­них чле­нів мі­ськви­кон­ко­му, по­са­дов­ців, які за­яв­ля­ли, що та­ким чи­ном він при­пи­сує со­бі за­слу­ги ін­ших. Однак слід ви­зна­ти, що імі­дже­ва кам­па­нія Су­хом­ли­на ви­гля­дає най­біль­шсиль­ною і про­фе­сій­ною. Але про те, хто її ви­бу­до­вує (ста­тків са­мо­го пре­тен­ден­та, на­віть зва­жа­ю­чи, що він є офі­цій­ним міль­йо­не­ром, на це яв­но за­ма­ло), тро­хи да­лі.

Су­хом­лин, Чиж та в. о. мі­сько­го го­ло­ви, ви­су­ван­ка «Ба­тьків­щи­ни» Лю­бов Цим­ба­люк вва­жа­ю­ться клю­чо­ви­ми пре­тен­ден­та­ми в гон­ці за по­са­ду очіль­ни­ка Жи­то­ми­ра. Згі­дно з про­ве­де­ним не­що­дав­но со­ціо­ло­гі­чним опи­ту­ва­н­ням (да­ні опри­лю­дне­но на сай­ті Жи­то­мир.info), за Су­хом­ли­на зби­ра­ли­ся від­да­ти го­ло­си, від­по­від­но, 24% (Центр СОЦИС) або 25,2% (Центр Ра­зум­ко­ва) мі­стян, 10,9% (СОЦИС) або 15,6% (Центр Ра­зум­ко­ва) — за На­та­лію Чиж, 9,8% (СОЦИС) або 13,6% (Центр Ра­зум­ко­ва) за Лю­бов Цим­ба­люк. Утім, фа­во­ри­том вва­жа­ють са­ме Су­хом­ли­на. Але якщо бу­де дру­гий тур, чо­го, схо- же, не уни­кну­ти, ба­га­то за­ле­жа­ти­ме від альян­сів між кан­ди­да­та­ми та гру­па­ми впли­вів. По­ки ж ко­ман­да Цим­ба­люк актив­но кри­ти­кує Су­хом­ли­на, по­де­ку­ди за ме­жею фо­лу. По­при це, в мі­сті мо­жна по­чу­ти про­гно­зи, що во­ни все ж до­мов­ля­ться, і Цим­ба­люк в обмін на пев­ні га­ран­тії та пре­фе­рен­ції мо­же зми­ри­ти­ся з імо­вір­ною пе­ре­мо­гою Су­хом­ли­на.

Але в цих роз­кла­дах мо­же зі­гра­ти суб’єктив­ний фа­ктор — пі­сля низ­ки роз­ко­лів, пер­тур­ба­цій, скан­да­лів обла­сну «Ба­тьків­щи­ну» очо­ли­ла ві­до­ма екс-на­ро­дний де­пу­тат Ан­же­лі­ка Ла­бун­ська, яка сла­ви­ться як на­по­ри­сті­стю, так і схиль­ні­стю мі­ня­ти по­лі­ти­чні орі­єн­ти­ри, а за­раз не при­хо­вує, що вкла­дає у ви­бор­чу кам­па­нію зна­чні ко­шти з вла­сно­го бі­зне­су. Що­до об’єктив­них мо­мен­тів — на тлі роз­ча­ру­ва­н­ня в пре­зи­дент­ській та прем’єр­ській ко­ман­дах «Ба­тьків­щи­на» на­би­рає ба­ли, і під її зна­ме­на на Жи­то­мир­щи­ні при­йшли ці­лі гру­пи з ін­ших по­лі­ти­чних сил, що мо­же під­си­ли­ти по­тен­ці­ал (від­по­від­но — пре­тен­зії) со­ра­тни­ків Юлії Ти­мо­шен­ко. Так, до їхньо­го спи­ску кан­ди­да­тів у де­пу­та­ти обла­сної ра­ди (як по­за­пар­тій­ні), вклю­че­но, зокре­ма, акти­ві­стів пар­тії «Си­ла лю­дей» (лі­дер — жи­то­ми­ря­нин Дми­тро Кро­па­чов при­зу­пи­нив своє член­ство в її ла­вах) і «Гро­ма­дян­ської по­зи­ції» Ана­то­лія Гри­цен­ка. Ви­хід­ці з «ГП» йдуть з «Ба­тьків­щи­ною» і до Жи­то­мир­ської мі­ської ра­ди. У спи­сках «Со­лі­дар­но­сті» Пе­тра По­ро­шен­ка зна­ча­ться ві­до­мі акти­ві­сти Де­ма­льян­су (теж як по­за­пар­тій­ні). Спра­ве­дли­во­сті за­ра­ди за­зна­чи­мо, що роз­га­лу­же­них стру­ктур ні у «Си­ли лю­дей», ні у Де­ма­лья- нсу, ні у «Гро­ма­дян­ської по­зи­ції» — по кіль­ка де­ся­тків чле­нів (у най­кра­що­му ви­пад­ку) в обла­сно­му цен­трі та не­чи­сель­ні акти­ві­сти в ча­сти­ні ра­йо­нів — на Жи­то­мир­щи­ні не­має. Сер­йо­зних ко­штів — теж. Крім то­го, кіль­ка про­від­них пред­став­ни­ків «ГП» ві­до­мі без­прин­ци­пні­стю і кар’єри­змом. Са­ме від­су­тні­стю ре­сур­сів один із мо­ло­дих ге­ро­їв жи­то­мир­сько­го Єв­ро­май­да­ну, де­ма­льян­сі­вець Іван Фур­лет, ви­прав­до­вує по­хід за ман­да­та­ми в скла­ді «Со­лі­дар­но­сті» (ав­тор не­о­дно­ра­зо­во спіл­ку­вав­ся з ним на цю те­му). Однак мо­ло­ді май­да­нів­ці мо­гли б спро­бу­ва­ти об’єд­на­ти­ся без «ста­рих» по­лі­ти­ків і роз­ра­хо­ву­ва­ти на під­трим­ку бо­дай жи­то­ми­рян. Ре­пу­та­ція, до­свід бо­роть­би, на­дії су­спіль­ства на мо­ло­дих па­трі­о­тів — теж ре- сурс, і не­аби­який. Мо­жли­во, во­ни роз­ра­хо­ву­ють на пер­спе­кти­ву — в істо­рії су­спіль­них змін но­ва елі­та за­зви­чай зро­ста­ла і му­жні­ла в ла­вах ста­рої, за­мі­ню­ю­чи її на пев­но­му ета­пі, який по­тре­бу­вав кар­ди­наль­них пе­ре­тво­рень. За­ли­ша­є­ться спо­ді­ва­ти­ся, що мо­ло­ді, ро­зум­ні, па­трі­о­ти (в пар­ла­мен­ті теж при­найм­ні ті, що не всти­гли «роз­чи­ни­ти­ся» се­ред ло­бі­стів і ко­ру­пціо­не­рів) ще ска­жуть своє ва­го­ме слово. Ли­ше б не за­пі­зни­ли­ся.

За­га­лом до Жи­то­мир­ської обла­сної ра­ди (64 ман­да­ти) спи­ски сво­їх кан­ди­да­тів пред­ста­ви­ли 13 пар­тій, до Жи­то­мир­ської мі­ськра­ди (42 ман­да­ти) — 19 пар­тій, зокре­ма ті, ко­го за­ра­хо­ву­ють до кло­нів Пар­тії ре­гіо­нів — «На­шкрай». Ко­му­ні­сти пі­шли під брен­дом «Но­вої дер­жа­ви», зві­сно, фі­гу­ру­ю­чи там як по­за­пар­тій­ні. Є озна­ки, що низ­ка ви­бор­чих

шта­бів, зокре­ма фа­во­ри­тів пе­ре­го­нів, ку­ру­є­ться з Ки­є­ва і, мо­жли­во, з Мо­скви. І бі­ля кан­ди­да­тів ні­би від па­трі­о­ти­чних пар­тій мо­жна по­мі­ти­ти лю­дей, чия по­зи­ція бу­ла або й за­раз є вель­ми сум­нів­ною. На­при­клад, у шта­бі Лю­бо­ві Цим­ба­люк вже не раз був по­мі­че­ний та­кий со­бі Дми­тро По­на­мар­чук. Осо­ба ві­до­ма, пред­став­ля­є­ться пре­зи­ден­том Фон­ду віль­них жур­на­лі­стів іме­ні В’яче­сла­ва Чор­но­во­ла, однак це не за­ва­ди­ло йо­му очо­лю­ва­ти пре­сцентр Ві­кто­ра Яну­ко­ви­ча під час по­пе­ре­дніх пре­зи­дент­ських ви­бо­рів, дру­жи­ти із близь­кою со­ра­тни­цею вті­ка­ча Ан­ною Гер­ман (на­пев­но, під­три­мує дру­жбу й за­раз), бу­ти чле­ном пре­зи­дент­сько­го (Яну­ко­ви­ча) пу­лу жур­на­лі­стів, від­так пра­цю­ва­ти в ко­ман­ді екс-пре­зи­ден­та на низ­ці між­на­ро­дних за­хо­дів, на які, із йо­го слів на одно­му ін­тер­нет-ре­сур­сі, він ча­сто лі­тав вла­сним ко­штом і за вла­сні гро­ші пе­ре­бу­вав там. Не раз та­кож з’яв­ля­ла­ся ін­фор­ма­ція, що се­ред тих, хто ор­га­ні­зо­вує ви­бор­чу кам­па­нію Су­хом­ли­на, при­су­тній ві­до­мий по­літ­те­хно­лог Ва­силь Сто­я­кін, який у сво­їх пуб- лі­чних ма­те­рі­а­лах не при­хо­вує сим­па­тій до Ро­сії. Те­зи йо­го ста­тей на сай­ті так зва­ної гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Укра­їн­ський ви­бір» ча­сто збі­га­ю­ться з твер­дже­н­ня­ми Ві­кто­ра Ме­двед­чу­ка, екс-ке­рів­ни­ка Адмі­ні­стра­ції пре­зи­ден­та Ле­о­ні­да Ку­чми. Є в ньо­го су­дже­н­ня, які пов­ні­стю пе­ре­кру­чу­ють суть ви­ни­кне­н­ня та існу­ва­н­ня но­ві­тньої Укра­їн­ської дер­жа­ви в ру­слі клі­ше ро­сій­ської про­па­ган­ди.

До ре­чі, в на­о­чних агі­тма­те­рі­а­лах кан­ди­да­тів і пар­тій пра­кти­чно від­су­тні пи­та­н­ня вій­ни, на­ле­жної ува­ги до вій­сько­вих, за­без­пе­че­н­ня прав де­мо­бі­лі­зо­ва­них бій­ців, про­бле­ми ви­му­ше­них пе­ре­се­лен­ців — ні­би у нас мир та бла­го­дать. Це при то­му, що в мі­сті роз­та­шо­ва­на ле­ген­дар­на 95-та ае­ро­мо­біль­на бри­га­да, жи­вуть про­слав­ле­ні «кі­бор­ги».

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.