Три озна­ки мі­сце­вих ви­бо­рів

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» -

До го­ло­су­ва­н­ня на мі­сце­вих ви­бо­рах за­ли­ши­ло­ся мен­ше, ніж два ти­жні. І що ближ­че 25 жов­тня, то актив­ні­ши­ми і ви­га­дли­ві­ши­ми ста­ють кан­ди­да­ти — чо­го вар­ті ли­ше ре­клам­ні ро- лі­ки на те­ле­ба­чен­ні та біл­бор­ди по всій кра­ї­ні. Сьо­го­дні ми про­дов­жу­є­мо «пе­ред­ви­бор­чу екс­кур­сію» ре- гіо­на­ми. До ува­ги — огляд з Він­нич­чи­ни та Жи­то­мир­щи­ни, а та­кож остан­ні новини з Дні­про­пе­тров­ська. Не­зва­жа­ю­чи на пев­ний за­ли­шок ча­су до ви­бо­рів, вже за­раз мо­жна окре­сли­ти як мі­ні­мум три озна­ки ці­єї кам­па­нії. Пер­ше — за­мість пар­тій і іде­о­ло­гії, зно­ву ба­чи­мо про­е­кти і по­пу­лізм. Дру­ге — все чі­ткі­ше спо- сте­рі­га­є­ться так зва­на шир­ка, тоб­то со­юз пра­вла­дних пар­тій з ко­ли­шні­ми ре­гіо­на­ла­ми ( « Опо­зи­цій­ний блок», «На­шкрай»). Тре­тє — ша­ле­ні ви­тра­ти на агі­та­цію за­мість кон­кре­тних справ, і це в умо­вах вій­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.