Iз тре­тьої спро­би

У Дні­про­пе­тров­ську пар­тію «Від­ро­дже­н­ня» допу­сти­ли до ви­бо­рів

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» - Ва­дим РИЖКОВ, «День» Дні­про­пе­тровськ

Дні­про­пе­тров­ська мі­ська те­ри­то­рі­аль­на ви­бор­ча ко­мі­сія за­ре­є­стру­ва­ла спи­сок кан­ди­да­тів до мі­ської ра­ди від пар­тії «Від­ро­дже­н­ня», а та­кож кан­ди­да­та від ці­єї по­лі­ти­чної си­ли на по­са­ду ме­ра Ана­то­лія Круп­сько­го. Кон­флі­ктна си­ту­а­ція, яка роз­па­лю­ва­ла по­лі­ти­чну об­ста­нов­ку в Дні­про­пе­тров­ську, за­тя­гну­ла­ся на ці­лий ти­ждень, про­тя­гом яко­го пар­тій­ні акти­ві­сти пі­ке­ту­ва­ли бу­дів­лю Дні­про­пе­тров­ської обл­ра­ди, ку­ди пе­ре­брав­ся мі­ський ви­бор­чком. Як по­ві­дом­ляє прес-слу­жба пар­тії «Від­ро­дже­н­ня», ви­бор­ча ко­мі­сія ви­ко­на­ла по­ста­но­ви Дні­про­пе­тров­сько­го окру­жно­го адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду, який ви­знав від­мо­ви в ре­є­стра­ції спи­ску пар­тії «Від­ро­дже­н­ня» до мі­ськра­ди та кан­ди­да­та на по­са­ду мі­сько­го го­ло­ви не­за­кон­ни­ми. Та­кі су­до­ві ухва­ли ви­но­си­ли­ся дві­чі. Спо­ча­тку Дні­про­пе­тров­ський окру­жний адмі­ні­стра­тив­ний суд ви­знав не­за­кон­ни­ми по­ста­но­ви ви­бор­чої ко­мі­сії, а пі­зні­ше це рі­ше­н­ня під­твер­див апе­ля­цій­ний суд. Про­те ви­бор­чком дві­чі від­мов­ляв у ре­є­стра­ції кан­ди­да­там від «Від­ро­дже­н­ня», по­си­ла­ю­чись на рі­зні по­ру­ше­н­ня за­ко­ну. Пра­кти­чно одно­ча­сно ко­мі­сі­єю бу­ла за­ре­є­стро­ва­на пар­тія-клон зі схо­жою на­звою й одно­фа­міль­ця­ми пар­тій­них лі­де­рів «Від­ро­дже­н­ня». То­му в пар­тії вва­жа­ють дії чле­нів ко­мі­сії по­лі­ти­чно мо­ти­во­ва­ни­ми.

По­до­ла­ти пе­ре­шко­ди пар­тії «Від­ро­дже­н­ня» вда­ло­ся ли­ше з тре­тьої спро­би, ко­ли суд зо­бов’язав ко­мі­сію ви­ко­на­ти рі­ше­н­ня про­тя­гом до­би. Про­те, про­ти ухва­ле­н­ня рі­ше­н­ня про ре­є­стра­цію кан­ди­да­тів від «Від­ро­дже­н­ня» го­ло­су­ва­ли пред­став­ни­ки «Опо­зи­цій­но­го бло­ку» у ви­бор­чко­мі, а та­кож пред­став­ни­ця пар­тії «Жін­ки за май­бу­тнє».

За­сту­пник го­ло­ви Дні­про­пе­тров­ської ОДА, кан­ди­дат у де­пу­та­ти обла­сної ра­ди від пар­тії «Від­ро­дже­н­ня» Свя­то­слав Олійник у коментарі до рі­ше­н­ня ви­бор­чко­му за­ува­жив, що біль­шість по­лі­ти­чних сил фа­кти­чно про­го­ло­су­ва­ли за від­нов­ле­н­ня кон­сти­ту­цій­но­го ви­бор­чо­го пра­ва. «Ми дя­ку­є­мо тим пар­ла­мент­ським по­лі­ти­чним си­лам, пред­став­ни­ки яких від­но­ви­ли кон­сти­ту­цій­не пра­во на участь у ви­бо­рах. Пред­став­ни­ки «Опо­зи­цій­но­го бло­ку», на жаль, так і не змо­гли по­ка­за­ти, що жи­т­тя їх чо­мусь на­вчи­ло. Во­ни за­ли­ши­ли­ся дрі­му­чи­ми і про­де­мон­стру­ва­ли свою не­зда­тність до роз­ви­тку», — ска­зав Олійник.

Вар­то за­ува­жи­ти, що «ди­ва­цтва» у ро­бо­ті ви­бор­чко­му по­мі­ча­ють не ли­ше в пар­тії «Від­ро­дже­н­ня». Як за­явив на прес-кон­фе­рен­ції «Під­сум­ки пер­шо­го мі­ся­ця ви­бор­чої кам­па­нії» по­лі­то­лог Ан­дрій Шу­лі­ка, осно­ву біль­шо­сті ви­бор­чко­мів обла­сті скла­да­ють пред­став­ни­ки «Опо­зи­цій­но­го бло­ку» та «Бло­ку Пе­тра По­ро­шен­ка». Він вва­жає не­ви­пад­ко­ви­ми факти від­мо­ви в ре­є­стра­ції як окре­мим кан­ди­да­там на по­са­ду ме­ра Дні­про­пе­тров­ська, так і по­лі­ти­чним пар­ті­ям, зокре­ма, пар­тії «Від­ро­дже­н­ня».

По­лі­то­лог за­ува­жив, що від­мов­ля­ють кан­ди­да­там, які зда­тні ві­ді­бра­ти го­ло­си у «бі­ло-бла­ки­тної» ко­ман­ди та її кан­ди­да­та. «Це ви­гі­дно «Опо­зи­цій­но­му бло­ку» і Віл­ку­лу», — вва­жає екс­перт. Про за­кри­тість у ро­бо­ті дні­про­пе­тров­ських ви­бор­чко­мів го­во­рять і пред­став­ни­ки Гро­ма­дян­ської ме­ре­жі « ОПОРА » . Во­ни ви­ма­га­ють від «Опо­зи­цій­но­го бло­ку» і БПП за­мі­ни­ти їх пред­став­ни­ків у ви­бор­чих ко­мі­сі­ях. Про це ста­ло ві­до­мо від дов­го­стро­ко­во­го спо­сте­рі­га­ча Гро­ма­дян­ської ме­ре­жі «ОПОРА» Ва­ди­ма Го­лов­чен­ка. «Ме­не ди­вує, чо­му чле­ни мі­ської ви­бор­чої ко­мі­сії від «Опо­зи­цій­но­го бло­ку» і БПП ра­зом го­ло­су­ють за від­мо­ву ре­є­стру­ва­ти спо­сте­рі­га­чів «ОПОРИ» з фор­маль­них при­чин і не за­ці­кав­ле­ні в то­му, щоб ви­бор­чий про­цес був про­зо­рим. Ми звер­ну­ли­ся до мі­ських ор­га­ні­за­цій цих пар­тій, щоб там оці­ни­ли дії цих чле­нів ко­мі­сії та роз­гля­ну­ли пи­та­н­ня про їх за­мі­ну», — ска­зав спо­сте­рі­гач. Він вва­жає, що є ві­ро­гі­дність то­го, що ви­бо­ри у Дні­про­пе­тров­ську мо­жуть бу­ти сфаль­си­фі­ко­ва­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.