Кремль про­дов­жує «ін­фі­ку­ва­ти» ЄС... га­зом

Екс­перт: Укра­ї­ні слід за­лу­чи­ти Ва­шинг­тон до три­сто­рон­ніх кон­суль­та­цій що­до на­дмір­ної тру­бо­про­від­ної актив­но­сті Ро­сії в Єв­ро­пі

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Учо­ра Укра­ї­на зно­ву по­ча­ла ку­пу­ва­ти газ у кра­ї­ни-агре­со­ра, пе­ре­ра­ху­вав­ши їй ра­ні­ше, ми­ну­лої п’ятни­ці, від­по­від­ну су­му по­пе­ре­дньої опла­ти і вко­тре збіль­шив­ши за­ра­ди цьо­го свої бор­ги. Цей пер­ший пла­тіж бу­ло зро­бле­но зав­дя­ки то­му, що в п’ятни­цю Сві­то­вий банк і Єв­ро­пей­ський ін­ве­сти­цій­ний банк у при­су­тно­сті мі­ні­стра фі­нан­сів Укра­ї­ни На­та­лії Яре­сько під­пи­са­ли в сто­ли­ці Пе­ру Лі­мі (там від­бу­ва­ю­ться рі­чні збо­ри ке­рів­них ор­га­нів Між­на­ро­дно­го ва­лю­тно­го фон­ду і Сві­то­во­го бан­ку) уго­ду про га­ран­тії (на $520 міль­йо­нів) фі­нан­су­ва­н­ня Укра­ї­ни для при­дба­н­ня ро­сій­сько­го га­зу.

Схе­ма ці­єї ба­га­то­хо­дів­ки має та­кий ви­гляд. ЄІБ на­дає га­ран­тію на цю су­му за ра­ху­нок ко­штів по­зик, що їх ра­ні­ше на­дав Сві­то­вий Банк Укра­ї­ні. Зав­дя­ки цьо­му СБ ді­стає мо­жли­вість га­ран­ту­ва­ти ви­да­чу акре­ди­ти­ву під за­ку­пів­лі га­зу «На­фто­га­зом Укра­ї­ни». «Уго­да спи­ра­є­ться на га­ран­тію Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу, що за­без­пе­чу­ює ЄІБ пов­не по­кри­т­тя, пов’яза­не з ри­зи­ка­ми для обра­них (для да­ної опе­ра­ції) по­зик Укра­ї­ні від ВБ», по­ві­дом­ля­є­ться в прес-ре­лі­зі двох бан­ків.

На­га­да­є­мо, що 1 ли­пня цьо­го ро­ку Укра­ї­на при­пи­ни­ла ім­порт га­зу з Ро­сії. Але для про­хо­дже­н­ня зи­мо­во­го се­зо­ну і під­трим­ки ро­сій­сько­го екс­пор­ту га­зу в кра­ї­ни ЄС «На­фто­га­зу» не­об­хі­дно ма­ти в під­зем­них схо­ви­щах 19 мі­льяр­дів кубометрів га­зу, то­ді як са­мій Укра­ї­ні ціл­ком бу­ло б до­сить 17 мі­льяр­дів (на­ра­зі там 15,7 мі­льяр­да кубометрів).

Те­пер мо­жна з упев­не­ні­стю ска­за­ти, що й Укра­ї­на, і Єв­ро­па, якщо не ста­не­ться чо­го над­зви­чай­но­го, ці­єї зи­ми бу­дуть з га­зом. У цьо­му слід від­да­ти на­ле­жне Єв­ро­со­ю­зу і ві­це-пре­зи­ден­то­ві Єв­ро­ко­мі­сії з пи­тань Енер­ге­ти­чно­го со­ю­зу Ма­ро­шу Шев­чо­ви­чу. Дня­ми він на­віть на­ді­слав ли­сти мі­ні­страм енер­ге­ти­ки Укра­ї­ни і Ро­сії із за­кли­ком не­гай­но роз­по­ча­ти ви­ко­на­н­ня до­мов­ле­но­стей, до­ся­гну­тих в Брюс­се­лі під час пе­ре­го­во­рів про «зи­мо­вий па­кет».

ПРО­ЕКТ-ЗА­ГРО­ЗА ДЛЯ УКРА­Ї­НИ, СЛО­ВАЧ­ЧИ­НИ, ПОЛЬ­ЩІ...

Чи ви­ста­чить у па­на Шев­чо­ви­ча на­по­ле­гли­во­сті і прин­ци­по­во­сті, аби так са­мо по­слі­дов­но об­сто­ю­ва­ти ін­те­ре­си Укра­ї­ни та ін­ших кра­їн Єв­ро­пи зва­жа­ю­чи на яв­ну за­гро­зу, що ви­ни­кає у зв’яз­ку із за­ду­мом Ро­сії по­бу­ду­ва­ти га­зо­про­від «Пів­ні­чний по­тік-2», до­ко­рін­но змі­нив­ши та­ким чи­ном мар­шрут до­став­ки га­зу в Єв­ро­пу і ви­клю­чив­ши з ньо­го Укра­ї­ну і Сло­вач­чи­ну. Пре­зи­дент Поль­щі Ан­джей Ду­да вва­жає, що цей про­ект ста­но­вить за­гро­зу для без­пе­ки Укра­ї­ни, Сло­вач­чи­ни, Поль­щі та низ­ки ін­ших кра­їн. «Ми зро­би­мо все, аби зу­пи­ни­ти цей про­ект», — ска­зав поль­ський пре­зи­дент в ін­терв’ю угор­ській аген­ції МТi. У чо­му бу­де про­бле­ма для Ду­ди, Шев­чо­ви­ча та ін­ших єв­ро­пей­ських лі­де­рів, які усві­дом­лю­ють не­без­пе­ку ПП-2? Річ у тім, що Ро­сії вда­ло­ся за­лу­чи­ти до ство­ре­н­ня цьо­го про­е­кту низ­ку по­ту­жних ком­па­ній. Чи не по­чнуть тан­цю­ва­ти під за­мов­ле­ну ни­ми му­зи­ку де­я­кі єв­ро­пей­ські по­лі­ти­ки?

На­га­да­є­мо, що акціо­нер­ну уго­ду про участь у бу­дів­ни­цтві ПП-2, не­зва­жа­ю­чи на ан­ти­ро­сій­ські сан­кції, під­пи­са­ли ні­ме­цькі E.on і BASF, ав­стрій­ська OMV, ан­гло-гол­ланд­ська Royal Dutch Shell і фран­цузь­ка ENGIE (ко­ли­шня Gaz de France). За ре­а­лі­за­цію про­е­кту ві­зьме­ться ство­ре­на ни­ми ком­па­нія Nev European Pipeline AG, в якій в «Газ­про­му» бу­де кон­троль­ний па­кет (51%). СП-2 — це вже тре­тя ро­сій­ська спро­ба по­зба­ви­ти Укра­ї­ну ста­ту­су одно­го з го­лов­них тран­зи­те­рів га­зу в Єв­ро­пу. Пер­шим був Пів­ден­ний по­тік, від яко­го до­ве­ло­ся від­мо­ви­ти­ся че­рез опір Єв­ро­со­ю­зу, дру­гий — Ту­ре­цький по­тік, що по­мер у зв’яз­ку із за­го­стре­н­ням ту­ре­цько-ро­сій­ських від­но­син.

Але і ПП-2 ви­кли­кав різ­ку кри­ти­ку з бо­ку єв­ро­пей­ських кра­їн — тран­зи­те­рів га­зу. При­ро­дно, най­біль­ше не­вдо­во­лен­н­ня ви­сло­ви­ла з цьо­го при­во­ду Укра­ї­на. Прем’єр-мі­ністр Ар­се­ній Яце­нюк на­звав цей про­ект не ли­ше «ан­ти­укра­їн­ським», а й ан­ти­єв­ро­пей­ським, за­зна­чив­ши, що в ра­зі йо­го успі­ху Укра­ї­на втра­тить $2 мі­льяр­ди на рік до­хо­дів від тран­зи­ту. Прем’єр спо­ді­ва­є­ться, що Єв­ро­ко­мі­сія і кра­ї­ни — чле­ни Єв­ро­со­ю­зу не допу­стять ре­а­лі­за­ції цьо­го про­е­кту. Тож чи має шанс на жи­т­тя ПП-2, за­ча­тий у мо­мент кон­фрон­та­ції Ро­сії ма­ло не з усім сві­том?

«...ВО­НИ ВІД­ЧУ­ЛИ СЛАБ­КІСТЬ ЄК І ВИ­РІ­ШИ­ЛИ, ЩО ЇЇ ПО­ЗИ­ЦІЮ МО­ЖНА ІГНО­РУ­ВА­ТИ»

Це пи­та­н­ня «День» по­ста­вив пре­зи­ден­то­ві Цен­тру гло­ба­лі­сти­ки «Стра­те­гії XXI» Ми­хай­лу Гон­ча­ру. Екс­перт не впев­не­ний, що Єв­ро­со­юз бу­де так са­мо на­по­ле­гли­во чи­ни­ти опір «Пів­ні­чно­му по­то­ку-2», як він до­би­вав­ся ре­а­лі­за­ції па­ра­фо­ва­них, але не під­пи­са­них угод про по­ста­ча­н­ня ро­сій­сько­го га­зу Укра­ї­ні. «Єв­ро­пей­ський Со­юз де­да­лі біль­ше пе­ре­тво­рю­є­ться на вір­ту­аль­ну ре­аль­ність, — ска­зав Гон­чар «Дню». — Зро­зумі­ло, що «Пів­ні­чний по­тік-2» — це ви­клик для єв­ро­пей­ської енер­ге­ти­чної по­лі­ти­ки, то­му що її прі­о­ри­те­ти зов­сім ін­ші і ні­яко­го ПП-2 во­ни не пе­ред­ба­ча­ють, там йо­го не­має. Але той факт, що гру­па про­від­них єв­ро­пей­ських ком­па­ній пі­шла на цей крок у від­но­си­нах з «Газ­про­мом», свід­чить про те, що во­ни від­чу­ли слаб­кість Єв­ро­пей­ської ко­мі­сії і ви­рі­ши­ли, що її по­зи­цію мо­жна ігно­ру­ва­ти. При цьо­му во­ни, зви­чай­но, за­ру­чи­ли­ся не­о­фі­цій­ною, не ар­ти­ку­льо­ва­ною пу­блі­чно під­трим­кою сво­їх урядів. Адже ми ро­зу­мі­є­мо, що та­кі ком­па­нії, ро­зу­мі­ю­чи, який мо­же бу­ти резонанс, не ро­блять жо­дно­го сер­йо­зно­го кро­ку, не по­го­див­ши йо­го за­зда­ле­гідь на уря­до­во­му рів­ні. А якщо ще по­ди­ви­ти­ся, які кра­ї­ни ці ком­па­нії пред­став­ля­ють, то ми по­ба­чи­мо, що ма­є­мо спра­ву з при­бі­чни­ка­ми Ро­сії в Єв­ро­со­ю­зі. Це Ні­меч­чи­на, Ав­стрія, Франція, Гол­лан­дія. Але Єв­ро­ко­мі­сія, зви­чай­но, де­мон­стру­ва­ти­ме пра­виль­ну ри­то­ри­ку, став­ля­чи пи­та­н­ня про не­до­ціль­ність, не­до­ста­тню об­ґрун­то­ва­ність, про ін­ші прі­о­ри­те­ти ЄС і Енер­ге­ти­чно­го со­ю­зу. Про­те ця гру­па ком­па­ній, якщо її не зу­пи­нять на на­ціо­наль­но­му рів­ні з огля­ду на ті чи ті об­ста­ви­ни, про­і­гно­рує по­зи­цію Єв­ро­ко­мі­сії. Та й що во­на са­ма мо­же? Ви­слов­лю­ва­ти­ме гли­бо­ке за­не­по­ко­є­н­ня... Хо­ча ме­ха­ні­зми у неї все ж є. Ва­жли­во, аби бу­ла ще й по­лі­ти­чна во­ля. А що­до цьо­го якраз і ви­ни­ка­ють сум­ні­ви».

«У цих умо­вах укра­їн­ська сто­ро­на ма­ла б офі­цій­но про­ар­ти­ку­лю­ва­ти своє не­га­тив­не став­ле­н­ня до цьо­го про­е­кту, — про­дов­жує пре­зи­дент Цен­тру гло­ба­лі­сти­ки, — хо­ча на рів­ні прем’єр-мі­ні­стра вже зву­ча­ли від­по­від­ні оцін­ки. На жаль, до них і ком­па­ні­ям, і уря­дам, як мо­ви­ться, бай­ду­же. Тре­ба не про­сто го­во­ри­ти, а чі­тко по­ста­ви­ти пе­ред єв­ро­пей­ськи­ми пар­тне­ра­ми пи­та­н­ня про те, що Укра­ї­на па­сив­но не че­ка­ти­ме, ко­ли тран­зит її га­зо­транс­порт­ною си­сте­мою обну­лять. Не­об­хі­дно ви­ста­ви­ти пев­ні тим­ча­со­ві рам­ки для ком­па­ній-під­пи­сан­тів. Не­хай ро­зу­мі­ють, що Укра­ї­на з та­ко­го-то мо­мен­ту мо­же вва­жа­ти об­слу­го­ву­ва­н­ня їх тран­зи­тних по­то­ків не­мо­жли­вим, не­прийня­тним. Тим па­че, що з ци­ми ком­па­ні­я­ми у «На­фто­га­зу» не­має пря­мих до­го­вір­них від­но­син. А во­ни, під­пи­сав­ши акціо­нер­ний до­го­вір і ре­а­лі­зо­ву­ю­чи йо­го, завдають Укра­ї­ні, її га­зо­транс­порт­ній си­сте­мі кон­кре­тної шко­ди, кон­кре­тних зби­тків, що оці­ню­ю­ться в $2 мі­льяр­ди на рік. І то­му Укра­ї­на має пра­во ді­я­ти пре­вен­тив­но. Одно­ча­сно по­трі­бно по­ру­ши­ти пи­та­н­ня пе­ред Єв­ро­ко­мі­сі­єю, яка під­три­мує про­ект мо­дер­ні­за­ції га­зо­транс­порт­ної си­сте­ми Укра­ї­ни, і на­віть від­по­від­ні ко­шти, ко­шти єв­ро­пей­ських пла­тни­ків по­да­тків на ці ці­лі по­чи­на­ють над­хо­ди­ти. Ви­хо­дить, що ЄС, з одно­го бо­ку, під­три­мує Укра­ї­ну в то­му, що во­на по­вин­на й на­да­лі за­ли­ша­ти­ся основ­ним ка­на­лом по­ста­ча­н­ня ро­сій­сько­го га­зу в ЄС, а з дру­го­го бо­ку, не вжи­ває ре­зуль­та­тив­них за­хо­дів що­до зу­пин­ки про­е­кту, який пря­мо су­пе­ре­чить ін­те­ре­сам і по­го­дже­ній по­лі­ти­ці Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу. То­му що ПП-2 не за­без­пе­чує ди­вер­си­фі­ка­цію ні дже­рел, ні мар­шру­тів по­ста­ча­н­ня га­зу. То­му по­трі­бно ста­ви­ти пи­та­н­ня ру­ба, і не десь на якійсь із кон­фе­рен­цій, а офі­цій­но ви­слов­лю­ва­ти­ся і ви­ма­га­ти по­яснень, а го­лов­не — вза­є­мо­дії, аби про­ти­сто­я­ти цьо­му про­е­кту, який шко­дить і ЄС, то­му що ла­має йо­го енер­ге­ти­чну по­лі­ти­ку, і Укра­ї­ні. І ще ду­же ва­жли­во звер­ну­ти на цю про­бле­му ува­гу США і, мо­жли­во, про­ве­сти три­сто­рон­ні (США, ЄС і Укра­ї­на) кон­суль­та­ції що­до на­дмір­ної тру­бо­про­від­ної актив­но­сті Ро­сії, яка та­ким чи­ном хо­че до­мог­ти­ся біль­шої за­ле­жно­сті Єв­ро­пи від сво­їх по­ста­чань і, від­по­від­но, ве­ли­ких роз­ло­мів, роз­ко­лів у транс­а­тлан­ти­чній со­лі­дар­но­сті, зокре­ма у сфе­рі енер­ге­ти­ки».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.