«Укр­бур­штин» по­вер­та­є­ться

«Сьо­го­дні на­ше го­лов­не зав­да­н­ня — да­ти лю­дям ро­бо­ту» — ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Укра­їн­ських по­лі­ме­та­лів»

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Спів­ро­бі­тни­ки Дер­жав­ної при­кор­дон­ної слу­жби Укра­ї­ни спіль­но з пра­ців­ни­ка­ми ми­тни­ці зна­йшли в середу на кор­до­ні з Поль­щею в одній з ма­шин схо­вок з не­о­бро­бле­ним ка­ме­нем ян­та­рю. У п’яти мі­шках бу­ло близь­ко 100 кі­ло­гра­мів со­ня­чно­го ка­ме­ню. «Ван­та­жний ав­то­мо­біль «Ре­но» з укра­їн­ськи­ми но­мер­ни­ми зна­ка­ми при­був на оформ­ле­н­ня до пун­кту пе­ре­пу­ску «Яго­дин», що у Во­лин­ській обла­сті, по­ві­дом­ляє прес-слу­жба Держ­при­кор­дон-слу­жби Укра­ї­ни. За до­ку­мен­та­ми ма­ши­ною з Рів­но­го до Поль­щі ве­зли ван­таж ма­ку­хи со­ня­шни­ку. Одне сло­вом, не­кон­тро­льо­ва­не роз­гра­бу­ва­н­ня при­ро­дних ба­гатств Укра­ї­ни три­ває, і дер­жа­ві, її пра­во­охо­рон­ним ор­га­нам по­ки що не вда­є­ться пе­ре­мог­ти цей кри­мі­наль­ний бі­знес.

Утім, на цьо­му ти­жні для цьо­го все ж вда­ло­ся де­що зро­би­ти. Як на­пи­сав у Тві­те­рі мі­ністр еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі Укра­ї­ни Ай­ва­рас Абро­ма­ві­чус, дер­жав­не під­при­єм­ство «Укр­бур­штин» по­вер­та­є­ться під кон­троль дер­жа­ви. «Ми це зро­би­ли! — не без гор­до­сті ра­пор­тує сво­їм чи­та­чам очіль­ник МЕРТ. — Пі­сля 12 ро­ків бан­крут­ства і са­на­ції «Укр­бур­штин» по­вер­та­є­ться...»

На­га­да­є­мо, в середу Го­спо­дар­ський суд Рів­нен­ської обла­сті, ро­з­гля­нув­ши спра­ву про бан­крут­ство держ­під­при­єм­ства «Укр­бур­штин», ухва­лив рі­ше­н­ня про при­пи­не­н­ня спра­ви про бан­крот­ство, по­вер­нув­ши тим са­мим дер­жа­ві це під­при­єм­ство, що ма­ло не по­тра­пи­ло за фа­кти­чно при­мар­ні бор­ги в обійми офшор­ної ком­па­нії ра­зом із до­зво­лом на ви­до­бу­ток на­пів­ко­штов­но­го ка­ме­ню.

Ре­зо­лю­тив­ну ча­сти­ну рі­ше­н­ня су­ду бу­ло ого­ло­ше­но, але в пи­сьмо­вій фор­мі її ще не опри­лю­дне­но, і цьо­го з не­тер­пі­н­ням че­ка­ють оби­дві сто­ро­ни, що бра­ли участь у про­це­сі. Усі спо­ді­ва­ю­ться, що рі­ше­н­ня су­ду пи­сьмо­во бу­де опри­лю­дне­но в по­не­ді­лок. Ке­рів­ни­цтво до­чір­ньої ком­па­нії «Укр­бур­штин» і ко­мі­тет її кре­ди­то­рів хо­чуть ма­ти «па­пір» на блан­ку су­ду для то­го, щоб по­да­ти апе­ля­цію. А ма­те­рин­ська ком­па­нія «Укра­їн­ські по­лі­ме­та­ли» та Мі­ні­стер­ство еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі, що під­три­мує її, — аби від­но­ви­ти ро­бо­ту під­при­єм­ства і по­вер­ну­ти мир цьо­му ян­тар­но­му краю, де зна­чна ча­сти­на на­се­ле­н­ня сьо­го­дні на­ла­што­ва­на на те, аби про­дов­жу­ва­ти, під кон­тро­лем і «да­хом» кри­мі­наль­них стру­ктур, хи­жа­цький не­за­кон­ний ви­до­бу­ток со­ня­чно­го ка­ме­ню, що має по­пит на між­на­ро­дних рин­ках.

Мо­жна не ма­ти сум­ні­ву, що ухва­ла Го­спо­дар­сько­го су­ду в Рів­но­му ра­но чи пі­зно здо­бу­де пов­ну та оста­то­чну під­трим­ку ви­щих су­до­вих ін­стан­цій. Про­те це ли­ше підходи, але не розв’яза­н­ня про­бле­ми. Го­лов­не — від­вер­ну­ти від кри­мі­наль­но­го про­ми­слу ме­шкан­ців цьо­го бі­дно­го на ро­бо­чі мі­сця краю, да­ти їм за­со­би для гі­дно­го жи­т­тя. Про це день роз­мов­ляв з ге­не­раль­ним ди­ре­кто­ром ком­па­нії «Укра­їн­ські по­лі­ме­та­ли» Ко­стян­ти­ном Лі­сни­чим.

«Це уні­каль­на си­ту­а­ція, — ска­зав він «Дню», — два­над­цять ро­ків під­при­єм­ство пра­кти­чно не пра­цю­ва­ло. І за­раз для нас го­лов­не — за­пу­сти­ти йо­го в ро­бо­ту. Ми про­по­ну­є­мо на ба­зі на­шої до­чір­ньої ком­па­нії «Укр­бур­штин» ле­га­лі­зу­ва­ти цей не­за­кон­ний ни­ні ри­нок. І це зав­да­н­ня має взя­ти на се­бе дер­жа­ва. По­трі­бно ви­да­ти дер­жав­ним ком­па­ні­ям-опе­ра­то­рам — ДП «Укр­бур­штин» і «Бур­штин Укра­ї­ни» (під­ві­дом­ча Мі­н­еко­ло­гії) спе­ці­аль­ні до­зво­ли на ви­до­бу­ток ян­та­рю на по­шко­дже­них не­ле­галь­ним ви­до­бу­тком те­ри­то­рі­ях і здій­сни­ти там так зва­ний до­ви­до­бу­ток. А за ра­ху­нок до­хо­дів від ньо­го (і це по­трі­бно від­обра­зи­ти в до­зво­лі) про­ве­сти ре­куль­ти­ва­цію ці­єї мі­сце­во­сті. Та­ким чи­ном на ре­куль­ти­ва­цію не ви­тра­ча­ти­ме­ться бю­джет. І ча­сти­на за­ро­бле­них ко­штів по­вин­на пі­ти до мі­сце­вих бю­дже­тів — від сіль­ських до обла­сних — аби лю­ди від­чу­ли ко­ристь від де­кри­мі­на­лі­за­ції і ле­гі­мі­ти­за­ції цьо­го рин­ку, аби від­но­ви­ти «вби­ту» ін­фра­стру­кту­ру цьо­го ре­гіо­ну. А го­лов­не — узя­ти­ся за пра­це­вла­шту­ва­н­ня лю­дей, лі­кві­ду­ва­ти кри­мі­но­ген­ну об­ста­нов­ку в на­се­ле­них пун­ктах, роз­та­шо­ва­них по­бли­зу ро­до­вищ ян­та­рю. То­ді зни­кнуть «да­хи», пла­ти­ти­му­ться по­да­тки. І то­ді всі бу­дуть за­до­во­ле­ні. З’яв­ля­ться гро­ші для шкіл і ди­тя­чих сад­ків, для до­ріг».

«Згі­дно з на­шою кон­це­пці­єю ле­га­лі­за­ції, — вів да­лі ге­не­раль­ний ди­ре­ктор, — мо­жна бу­де пра­це­вла­шту­ва­ти при­бли­зно 10 ти­сяч осіб. Са­ме на тих ро­до­ви­щах, які вже роз­ро­бля­ли­ся. Не мен­шяк 10 ти­сяч, а мо­жли­во, й біль­ше. Лю­дям по­трі­бна ро­бо­та. Чо­му не да­ти їм та­ку мо­жли­вість? Ми роз­ра­хо­ву­є­мо до­мо­ви­ти­ся з ни­ми про від­ря­дну опла­ту пра­ці, аби во­ни отри­му­ва­ли пло­ди від сво­єї не­лег­кої ро­бо­ти. Не по­вин­но так бу­ти, щоб їм да­ли зар­пла­ту в дві ти­ся­чі гри­вень і зму­си­ли пра­цю­ва­ти ці­ло­до­бо­во. Тре­ба за­хи­ща­ти ін­те­ре­си лю­дей, щоб і во­ни сто­я­ли горою за ін­те­ре­си дер­жа­ви. То­му ми про­ти то­го, аби за­лу­ча­ти до цьо­го ще й при­ва­тні під­при­єм­ства. Сьо­го­дні на­ше го­лов­не зав­да­н­ня в цій мі­сце­во­сті — со­ці­аль­не».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.