Но­бе­лів­ську пре­мію отри­мав еко­но­міст,

Який за­йма­є­ться ви­рі­ше­н­ням про­блем бі­дно­сті

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Но­бе­лів­ська пре­мія з еко­но­мі­ки при­су­дже­на ан­гло-аме­ри­кан­сько­му еко­но­мі­сто­ві Ен­гу­су Ді­то­ну із Прін­стон­сько­го уні­вер­си­те­ту. Це ого­ло­си­ли в по­не­ді­лок у швед­ській Ко­ро­лів­ській ака­де­мії на­ук, пе­ре­дає агент­ство «Ін­тер­факс-Укра­ї­на». Ді­тон, яко­му на­сту­пно­го по­не­діл­ка ви­пов­ни­ться 70 ро­ків, спе­ці­а­лі­зу­є­ться на про­бле­мах мі­кро­еко­но­мі­ки. У сво­їх ро­бо­тах він ана­лі­зує мо­де­лі по­ве­дін­ки спо­жи­ва­чів, пи­та­н­ня бі­дно­сті та до­бро­бу­ту на­се­ле­н­ня на мі­кро­рів­ні. «Для фор­му­ва­н­ня еко­но­мі­чної по­лі­ти­ки, що спри­яє до­бро­бу­ту і зни­жує бі­дність, нам для по­ча­тку не­об­хі­дно зро­зу­мі­ти, як ро­блять ви­бір окре­мі спо­жи­ва­чі. Ен­гус Ді­тон спри­яв цьо­му ро­зу­мін­ню біль­ше, ніж будь-хто», — йде­ться в по­ві­дом­лен­ні швед­ської Ко­ро­лів­ської ака­де­мії на­ук. То­рік на­го­ро­ду вру­чи­ли фран­цузь­ко­му еко­но­мі­сту Жа­ну Ті­ро­лю «за ана­ліз рин­ко­вої вла­ди і ре­гу­лю­ва­н­ня». Це­ре­мо­нія на­го­ро­дже­н­ня від­бу­де­ться за тра­ди­ці­єю 10 гру­дня в день смер­ті за­снов­ни­ка Но­бе­лів­ської пре­мії, швед­сько­го під­при­єм­ця і ви­на­хі­дни­ка Аль­фре­да Но­бе­ля. Роз­мір пре­мії цьо­го ро­ку, як і в по­пе­ре­дні два, ста­но­вить 8 млн швед­ських крон, при цьо­му че­рез осла­бле­н­ня кур­су швед­ської ва­лю­ти ця су­ма впер­ше за 15 ро­ків бу­де мен­ше $1 млн і скла­де при­бли­зно $977 тис.

ФО­ТО З САЙ­ТА FINANZAS.COM

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.