До­бро­воль­ці при­хиль­ної ува­ги

У Мо­скві від­був­ся пер­ший з’ їзд ве­те­ра­нів вій­ни на Дон­ба­сі

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії - Юрій РАЙХЕЛЬ

Те, про що так дов­го го­во­ри­ли, по­пе­ре­джа­ли, про­гно­зу­ва­ли то­що, ста­ло­ся. З фі­нан­со­ви­ми трансфер­та­ми на існу­ва­н­ня се­па­ра­тист­ських утво­рень « ДНР » - «ЛНР» по­ча­ли­ся про­бле­ми.

За ін­фор­ма­ці­єю укра­їн­ської роз­від­ки, фі­нан­су­ва­н­ня з бо­ку Крем­ля пов­ні­стю при­пи­ни­ло­ся, і те­ро­ри­стам про­сто ні на що жи­ти. Як роз­по­від­ав ге­рой ві­до­мо­го кі­но­філь­му, якщо у ба­тька не­має зо­ло­то­го за­па­су, то хло­пці роз­бі­га­ю­ться.

З дон­ба­ськи­ми се­па­ра­ти­ста­ми, хоч мі­сце­ви­ми, хоч так зва­ни­ми до­бро­воль­ця­ми з Ро­сії си­ту­а­ція зов­сім по­га­на. Се­ред пер­ших ду­же не­ба­га­то хто мо­же роз­ра­хо­ву­ва­ти на ам­ні­стію за ре­ін­те­гра­ції ре­гіо­ну до Укра­ї­ни, дру­гим та­кож не по­за­здриш. Якщо во­ни гро­ма­дя­ни Ро­сії і при­їха­ли до Укра­ї­ни во­ю­ва­ти, а їх на­чеб­то ні­хто не по­си­лав, то во­ни не­суть від­по­від­аль­ність на­віть не за одні­єю стат­тею Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу. І за озбро­є­ну бо­роть­бу, і за на­йман­ство то­що.

Як по­ка­зує пра­кти­ка, по­вер­ну­ти­ся до Ро­сії теж не­про­сто. Як за­явив го­ло­ва СБУ Ва­силь Грицак, ро­сій­ським на­йман­цям вла­да ба­тьків­щи­ни, що вста­ла з ко­лін, пе­ре­шко­джає по­вер­нен­ню. Біль­што­го, їх по­сту­по­во по­чи­на­ють зни­щу­ва­ти. При­чо­му пе­ре­сі­кти ро­сій­ський кор­дон не да­ють на­віть тим те­ро­ри­стам, які за­ли­ши­ли­ся без зброї. На­справ­ді не­да­рем­но ж бу­ду­ва­ли пар­кан на кор­до­ні Укра­ї­ни і Ро­стов­ської обла­сті. Сму­гу, яку не від­го­ро­ди­ли пар­ка­ном, за­мі­ну­ва­ли й охо­ро­ня­ють по­си­ле­ни­ми на­ря­да­ми при­кор­дон­ни­ків. І так не ли­ше в Ро­стов­ській обла­сті, айв ін­ших.

Усі ці так зва­ні до­бро­воль­ці по­чи­на­ють від­чу­ва­ти пов­ною мі­рою. Звід­си, як за­явив спі­кер Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та Ан­дрій Ли­сен­ко, ди­сци­плі­на у се­па­ра­ти­стів па­дає, і бо­йо­ви­ки біль­ше ні­ко­му не під­ко­ря­ю­ться. Як на­слі­док — кри­мі­но­ген­на си­ту­а­ція на Дон­ба­сі про­дов­жує по­гір­шу­ва­ти­ся, і за остан­ні дні бу­ло за­фі­ксо­ва­но кіль­ка зі­ткнень банд­фор­му­вань. Во­ни ні­як не мо­жуть по­ді­ли­ти сфе­ри впли­ву, і та­ка по­ве­дін­ка ста­но­вить ве­ли­ку не­без­пе­ку для мир­них гро­ма­дян.

Річ не ли­ше в тім, що се­па­ра­ти­сти і так зва­ні до­бро­воль­ці ма­те­рі-ба­тьків­щи­ні не по­трі­бні, в очі б во­на їх не ба­чи­ла. На­ра­зі це гар­ма­тне м’ясо ду­же зна­до­би­ло­ся в Си­рії, де са­ми­ми авіа­на­льо­та­ми 30 лі­та­ків і вер­то­льо­тів уку­пі з до­ро­го­вар­ті­сни­ми ра­ке­тни­ми об­стрі­ла­ми си­ту­а­цію не пе­ре­ла­ма­ти в по­трі­бно­му для Мо­скви на­пря­мі. От­же, при­пи­не­н­ня фі­нан­су­ва­н­ня ра­зом із пря­мою еко­но­мі­єю гро­шей має на ме­ті ви­штов­ху­ва­н­ня дон­ба­ських се­па­ра­ти­стів і ро­сій­ських до­бро­віль­но- при­му­со­вих во­як до Си­рії, що тер­мі­но­во ста­ла брат­ською.

Цю про­сту ди­ле­му се­па­ра­ти­сти всіх ма­стей та­кож чу­до­во ро­зу­мі­ють і зов­сім не рву­ться до Си­рії, оскіль­ки ро­зу­мі­ють, що це кви­ток ли­ше в один кі­нець, і на­зад по­вер­не­ться ма­ло хто. До Ро­сії за­ли­ша­є­ться на­дія хоч якось про­со­чи­ти­ся, із Си­рії — на­віть на­дії не­має.

Про­те пе­ред ро­сій­ською вла­дою сто­їть ще одна про­бле­ма. Адже ду­же ба­га­то хто з Дон­ба­су встиг по­вер­ну­ти­ся. Пер­шза все це сто­су­є­ться до­бро­воль­ців так зва­ної пер­шої хви­лі. Се­ред них бу­ло до­во­лі ба­га­то та­ких, що їха­ли до Укра­ї­ни за­хи­ща­ти так зва­ний «рус­скій мір» з ідей­них мір­ку­вань. Це по­тім хли­нув на­товп на­йман­ців і кри­мі­наль­них зло­чин­ців, які не зна­йшли со­бі мі­сця на ве­ли­че­зній те­ри­то­рії Ро­сії.

Ці ідейні най­біль­ше тур­бу­ють мо­сков­ських мо­жно­влад­ців. Се­ред них ба­га­то роз­ча­ро­ва­них, які в та­ко­му по­во­ро­ті по­дій зви­ну­ва­чу­ють Кремль. Ти­по­вий при­клад — Стрєл­ков-Гір­кін. Від­кри­то про­ти вла­ди він не ви­сту­пає, але до­сить ча­сто обе­ре­жно кри­ти­кує. Зокре­ма, він ви­сту­пив про­ти бом­бар­ду­вань Си­рії і тим біль­ше по­си­ла­н­ня ту­ди військ для на­зем­ної опе­ра­ції. Хоч ре­гу­ляр­них, хоч ні­би­то до­бро­віль­них. І та­ких, як Стрєл­ков- Гір­кін, до­сить ба­га­то. Се­ред них по­ки що па­нує без­лад, але це до тих пір, по­ки хтось у ви- со­ких ка­бі­не­тах не за­хо­че їх ви­ко­ри­ста­ти для ці­лей, що не збі­га­ю­ться з устрем­лі­н­ня­ми на­чаль­ни­ка Ро­сії.

Є і ще одна ме­та. Ба­га­то хто в Мо­скві « аж до са­мих до окра­їн» вва­жає від­ступ з Укра­ї­ни тим­ча­со­вим. За­раз Си­рія, по­тім мо­же бу­де Ірак або оби­дві кра­ї­ни ра­зом, а по­тім мо­жна бу­де по­вер­ну­ти­ся до по­бу­до­ви «рус­ско­го мі­ра». Ось ли­шень утре­мо но­са аме­ри­кан­цям і За­хо­ду в ці­ло­му — і по­вер­не­мо­ся до го­лов­ної ідеї від­нов­ле­н­ня єди­ної і не­по­діль­ної.

Звід­си ви­пли­ває, що тре­ба тих, хто по­вер­нув­ся з Дон­ба­су, по­ста­ви­ти під кон­троль. Не роз­пу­ска­ти по мі­стах і се­лах, а об’єд­на­ти.

Для цьо­го у Мо­скві про­ве­ли за­хід під на­звою « Пер­ший з’ їзд « Со­ю­зу до­бро­воль­ців Дон­ба­су » (СДД). Як по­ві­дом­ляє Бі-Бі-Сі, на з’їзд СДД в Му­зеї Ве­ли­кої ві­тчи­зня­ної вій­ни на По­клон­ній го­рі зі­бра­ло­ся близь­ко 600 де­ле­га­тів. Як по­яснив дав­но ві­до­мий ді­яч « ДНР » Оле­ксандр Бо­ро­дай, це зде­біль­шо­го — по­льо­ві ко­ман­ди­ри, і за ко­жним із них — у се­ре­дньо­му де­кіль­ка де­ся­тків осіб. Ра­ні­ше Бо­ро­дай опе­ру­вав чи­слом гро­ма­дян Ро­сії, які про­йшли Дон­бас, 30—50 тис. осіб.

Ха­ра­ктер­ний зміст ви­сту­пу Бо­ро­дая. «Ми по­вин­ні ко­ор­ди­ну­ва­ти­ся... ми ма­є­мо бу­ти го­то­ві зно­ву, якщо зна­до­би­ться, за­хи­сти­ти на­шу ба­тьків­щи­ну. А на­ша ба­тьків­щи­на — там, де жи­вуть ро­сій­ські лю­ди». На йо­го дум­ку, вій­на на Дон­ба­сі не за­кін­чи­ла­ся, і то­му при­су­тні не є ве­те­ра­на­ми. Бо­ро­дай бро­не­по­їзд за­ли­шає на за­па­сно­му шля­ху.

Бу­ли під­ня­то й со­ці­аль­ні пи­та­н­ня. Як по­ві­до­мив ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор СДД і ко­ли­шній мі­ністр держ­без­пе­ки «ДНР» Ан­дрій Пін­чук, ме­тою со­ю­зу є за­хист і пред­став­ле­н­ня ін­те­ре­сів уча­сни­ків вій­ни в Укра­ї­ні, їх со­ці­аль­на ре­а­бі­лі­та­ція і ма­те­рі­аль­на до­по­мо­га. Крім то­го, СДД, за сло­ва­ми Бо­ро­дая і Пін­чу­ка, до­би­ва­ти­ме­ться за­ко­но­дав­чо­го за­крі­пле­н­ня ста­ту­су «до­бро­воль­ця, що во­ю­вав за ме­жа­ми Ро­сії».

По­лі­ти­кою все­ре­ди­ні Ро­сії СДД не за­йма­ти­ме­ться. Йо­го чле­нам за­бо­ро­не­но ви­сту­па­ти з по­лі­ти­чни­ми за­ява­ми, пред­став­ля­ю­чись чле­на­ми со­ю­зу. Крім то­го, в до­ку­мен­тах СДД ого­ло­ше­но за­бо­ро­ну на кри­ти­ку ке­рів­ни­цтва са­мо­про­го­ло­ше­них «ДНР»-«ЛНР». Про­грам­ний принцип про­чи­тав Ан­дрій Пін­чук. «В умо­вах вій­ни будь-яка ді­яль­ність про­ти обра­но­го на­ро­дом Дон­ба­су ке­рів­ни­цтва на­ро­дних ре­спу­блік є не­при­пу­сти­мою. Оска­же­ні­ле кри­ти­кан­ство у ре­зуль­та­ті не при­во­дить до яки­хось по­зи­тив­них на­слід­ків, а ли­ше ллє во­ду на млин во­ро­гів Ро­сії і Дон­ба­су... Со­юз усі­ля­ко під­три­мує ке­рів­ни­цтво на­ро­дних ре­спу­блік».

Зві­сно, ке­рів­ни­ки но­во­яв­ле­но­го со­ю­зу всі­ля­ко за­пе­ре­чу­ють будь-який зв’язок із вла­дою. За сло­ва­ми Оле­ксан­дра Бо­ро­дая, ідея ство­ре­н­ня СДД на­ле­жить йо­му з гру­пою одно­дум­ців. Від­по­від­а­ю­чи на за­пи­та­н­ня ко­ре­спон­ден­та Бі-Бі- Сі, він ска­зав: « Жо­дної спе­ці­аль­ної під­трим­ки ро­сій­ської вла­ди ми не ма­є­мо, але роз­ра­хо­ву­є­мо на те, що до нас бу­де про­яв­ле­но, ска­жі­мо так, при­хиль­ний ін­те­рес».

Упро­довж шоу Ан­дрій Пін­чук уро­чи­сто роз­да­вав пер­ші по­свід­че­н­ня чле­нів СДД. Їх отри­ма­ли ба­га­то по­льо­вих ко­ман­ди­рів, зокре­ма, ві­до­мі ра­ди­ка­ли, ко­ман­ди­ри гру­пи « Ру­сич » Оле­ксій Міль­ча­ков і Ян Пе­тров­ський, а та­кож ко­ман­дир ба­таль­йо­ну « Спар­та » Ар­се­ній Па­влов (Мо­то­ро­ла).

І, зви­чай­но, як без іно­зем­них аген­тів і шпи­гу­нів. У про­грам­них до­ку­мен­тах со­ю­зу го­во­ри­ться, що « з ура­ху­ва­н­ням ін­те­ре­су іно­зем­них ор­га­ні­за­цій, спец­служб, ін­ших во­ро­жих спра­ві за­хи­сту Дон­ба­су сил, і ді­яль­ні­стю, що від­бу­ва­є­ться у зв’яз­ку з цим, ін­фор­ма­ція про чле­нів Со­ю­зу по­вин­на збе­рі­га­ти­ся у су­во­рій та­єм­ни­ці».

Як ви­пли­ває з по­ві­дом­лень, ро­сій­ське Мі­ні­стер­ство юсти­ції ско­ро­спі­шно за­ре­є­стру­ва­ло СДД в ста­ту­сі гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції. Ці­ка­во, до чо­го та­кий по­спіх. Не іна­кше — че­рез при­хиль­ний ін­те­рес.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.