Ні – си­рій­сько­му про­е­кту Пу­ті­на

Ре­да­кцій­на ста­т­тя

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії -

Оче­ви­дно, ре­а­кція пре­зи­ден­та Оба­ми на во­єн­ну кам­па­нію Ро­сії в Си­рії все біль­ше зво­ди­ться до «хай ро­блять, що хо­чуть». Пан Оба­ма про­чи­тав Во­ло­ди­ми­ру Пу­ті­ну но­та­цію, спро­бу­вав­ши по­ясни­ти, що той ро­бить по­мил­ку, яка не­ми­ну­че при­зве­де до без­ви­хо­ді. Але во­дно­час він пу­блі­чно за­явив, що США не бу­дуть ужи­ва­ти за­хо­дів для бо­роть­би із ско­ор­ди­но­ва­ним на­сту­пом, яке пре­зи­дент Ро­сії по­чав про­ти си­рій­ських пов­стан­ців, у то­му чи­слі про­ти тих, ко­го США на­вча­ли й озбро­ю­ва­ли про­тя­гом двох ро­ків. «Ми не бу­де­мо пе­ре­тво­рю­ва­ти си­рій­ський кон­флікт на опо­се­ред­ко­ва­ну вій­ну між США та Ро­сі­єю», — го­во­рить пан Оба­ма. Та­ким чи­ном, США фа­кти­чно да­ють зе­ле­не сві­тло Мо­скві, яка має на­мір зни­щи­ти всі аль­тер­на­ти­ви ре­жи­му Ба­ша­ра Аль-Аса­да й «Іслам­ській Дер­жа­ві».

У п’ятни­цю, 9 жов­тня, адмі­ні­стра­ція по­ві­до­ми­ла про про­дов­же­н­ня від­сту­пу, ого­ло­сив­ши про згор­та­н­ня про­гра­ми Пен­та­го­на з під­го­тов­ки сил си­рій­ської опо­зи­ції. Ця про­гра­ма бу­ла при­ре­че­на із са­мо­го по­ча­тку, оскіль­ки Бі­лий дім на­по­ля­гав, що США го­ту­ють їх зов­сім не до бо­роть­би з ре­жи­мом Аса­да і не до за­хи­сту від ньо­го. «Ко­ли ми на­ма­га­ли­ся пе­ре­ко­на­ти їх зо­се­ре­ди­ти­ся на «ІДІЛ», во­ни від­по­від­а­ли нам, що во­ни не мо­жуть зо­се­ре­ди­ти­ся на «ІДІЛ», оскіль­ки що­дня їм до­во­ди­ться ма­ти спра­ву з ба­рель­ни­ми бом­ба­ми та на­па­да­ми з бо­ку ар­мії ре­жи­му». Пан Оба­ма ви­знав це під час прес-кон­фе­рен­ції 2 жов­тня. І це ні для ко­го не по­вин­но бу­ло ста­ти од­кро­ве­н­ням: Бі­лий дім ігно­ру­вав за­яви без­лі­чі сво­їх кри­ти­ків усе­ре­ди­ні та за ме­жа­ми Кон­гре­су, які по­пе­ре­джа­ли про по­ді­бний ре­зуль­тат ці­єї про­гра­ми.

На втор­гне­н­ня Ро­сії на Укра­ї­ну пан Оба­ма від­ре­а­гу­вав за­я­вою про те, що цей крок при­ре­че­ний на про­вал. Про­те 20 мі­ся­ців по то­му пан Пу­тін кон­тро­лює Крим і ча­сти­ну те­ри­то­рій схо­ду Укра­ї­ни та вже до­міг­ся зго­ди За­хо­ду на по­лі­ти­чне вре­гу­лю­ва­н­ня, яке, в ра­зі пов­ної ре­а­лі­за­ції йо­го умов, пі­дір­ве осно­ви де­мо­кра­ти­чно­го уря­ду Укра­ї­ни. За­раз Бі­лий дім зно­ву на­по­ля­гає на то­му, що на­ступ Мо­скви в Си­рії обер­не­ться про­ва­лом. Мо­жли­во, в дов­го­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві так і ста­не­ться. Про­те та­ка по­лі­ти­ка па­на Оба­ми має ба­га­то сер­йо­зних ри­зи­ків уже в най­ближ­чій пер­спе­кти­ві — від подаль­шо­го по­си­ле­н­ня «Іслам­ської Дер­жа­ви» до кра­ху остан­ньої на­дії на по­лі­ти­чне вре­гу­лю­ва­н­ня си­рій­сько­го кон­флі­кту.

Ма­буть, пре­зи­дент ви­рі­шив збіль­ши­ти під­трим­ку вже існу­ю­чих си­рій­ських сил, що б’ються про­ти «Іслам­ської Дер­жа­ви» на схо­ді кра­ї­ни, у то­му чи­слі курд­ських і су­ніт­ських пле­мен. У п’ятни­чній за­яві Пен­та­го­на йде­ться, що «ком­пле­кти уста­тку­ва­н­ня і зброя» бу­дуть на­да­ні «де­кіль­ком пе­ре­ві­ре­ним лі­де­рам і їхнім за­го­нам», «щоб із ча­сом во­ни змо­гли по­ча­ти ско­ор­ди­но­ва­ний на­ступ усе­ре­ди­ну те­ри­то­рій, кон­тро­льо­ва­них «ІДІЛ».

Та­кий на­ступ у на­прям­ку до сто­ли­ці «Іслам­ської Дер­жа­ви», мі­ста Рак­ка, був би вель­ми ба­жа­ним. Про­те, вра­хо­ву­ю­чи від­мо­ву па­на Оба­ми на­да­ти до­по­мо­гу си­лам альян­су, очо­лю­ва­но­го США, які за­раз опи­ни­ли­ся під при­ці­ла­ми ро­сій­ських ра­кет, він фа­кти­чно при­зве­де до фор­му­ва­н­ня «ко­а­лі­ції», до якої за­кли­кав пан Пу- тін і в рам­ках якої США та їхні со­ю­зни­ки по­вин­ні при­єд­на­ти­ся до Ро­сії в бо­роть­бі з усі­ма си­ла­ми, що ви­сту­па­ють про­ти уря­ду Аса­да. Вна­слі­док цьо­го по­мір­ко­ва­ні пов­стан­ці, які ви­сту­па­ють про­ти ре­жи­му, опи­ня­ться в ру­ках «Іслам­ської Дер­жа­ви», що на­бли­зить па­на Пу­ті­на до ре­а­лі­за­ції йо­го ме­ти, яка по­ля­гає у від­нов­лен­ні впли­ву Ро­сії в ре­гіо­ні на шко­ду ін­те­ре­сам США.

Спо­лу­че­ним Шта­там зов­сім не обов’яз­ко­во всту­па­ти у вій­ну з Ро­сі­єю, щоб ужи­ти за­хо­дів, які до­по­мо­жуть збе­рег­ти ключові ін­те­ре­си США та про­ти­сто­я­ти пла­нам па­на Пу­ті­на. До­по­мо­га по­мір­ко­ва­ній опо­зи­ції, що бо­ре­ться про­ти уря­ду Аса­да, має бу­ти по­си­ле­на: пов­стан­ці від­чай­ду­шно по­тре­бу­ють аме­ри­кан­ських про­ти­тан­ко­вих ра­кет. Ра­зом із Ту­реч­чи­ною на пів­но­чі Си­рії не­об­хі­дно ство­ри­ти без­пе­чну зо­ну, де мир­ні гро­ма­дя­ни мо­гли б від­чу­ти се­бе у без­пе­ці. За­мість то­го щоб чи­та­ти но­та­ції па­но­ві Пу­ті­ну, пе­ред ним не­об­хі­дно про­кре­сли­ти чер­во­ні лі­нії. Без цих лі­ній йо­го агре­сія про­дов­жу­ва­ти­ме на­би­ра­ти обер­тів. The Washington Post, США, 11 жов­тня 2015, пе­ре­клад Ино­СМИ.Ru

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.