«Та­кі рі­зні – та­кі рів­ні»

У Льво­ві осо­бли­ві лю­ди ма­лю­ють кар­ти­ни, ко­шти з про­да­жу яких спря­му­ють на вста­нов­ле­н­ня пан­ду­сів

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ві­кто­рія ПРИЙМАК, Львів, фо­то ав­то­ра

Гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція «Роз­ви­ток гро­ма­ди» про­во­дить акції ма­лю­ва­н­ня кар­тин у рам­ках про­е­кту «Та­кі рі­зні — та­кі рів­ні». Цьо­го ра­зу во­на від­бу­ла­ся у Львів­сько­му між­ре­гіо­наль­но­му цен­трі со­ці­аль­но-тру­до­вої, про­фе­сій­ної та ме­ди­чної ре­а­бі­лі­та­ції ін­ва­лі­дів.

За спри­я­н­ня за­снов­ни­ка арт­сту­дії «Шу­хля­да» Окса­ни Ві­тюк до ре­а­бі­лі­та­цій­но­го цен­тру бу­ло до­став­ле­но по­ло­тна для май­бу­тніх ху­до­жніх ше­дев­рів. Та­кож па­ні Окса­на за­про­си­ла свою ко­лі­жан­ку-ху­до­жни­цю Окса­ну Кня­зев­ську, яка до­по­ма­га­ла не­пов­но­справ­ним ча­клу­ва­ти пен­злем і да­ва­ла ко­ри­сні по­ра­ди що­до ху­до­жньо­го ми­сте­цтва.

Усі уча­сни­ки дій­ства бу­ли в за­хва­ті від ро­бо­ти і зо­се­ре­дже­но пра­цю­ва­ли аж чо­ти­ри го­ди­ни. «В про­е­кті бе­ру участь не впер­ше. Ду­же по­до­ба­є­ться ма­лю­ва­ти. Сьо­го­дні­шній май­стер-клас зба­га­тив ме­не зна­н­ня­ми і вмі­н­ня­ми, увесь час ува­жно слу­ха­ла па­ні Окса­ну», — за­хо­пле­но роз­по­ві- дає уча­сни­ця про­е­кту Ка­рі­на Ай­ра­пе­тян. Спо­ча­тку дів­чи­на обра­ла тем­ні ко­льо­ри, а по­тім пе­ре­ду­ма­ла і ство­ри­ла пей­заж зо­ло­та­вої осе­ні. Ще один па­ці­єнт ре­а­бі­лі­та­цій­но­го цен­тру Гор­дій Геч ство­рив своє по­ло­тно у ду­сі на­ціо­наль­них ко­льо­рів. «Хо­тів від­обра­зи­ти одне, а ви­йшло тро­хи ін­ше. Ма­люю з де­ся­ти ро­ків. Май­стер-клас ду­же спо­до­бав­ся», — ді­ли­ться він.

Пер­ша акція про­е­кту «Та­кі рі­зні — та­кі рів­ні» від­бу­ла­ся 15 ве­ре­сня на про­спе­кті Шев­чен­ка. То­ді про­сто не­ба лю­ди на ін­ва­лі­дних віз­ках під ке­рів­ни­цтвом ху­до­жни­ків арт-сту­дії «Шу­хля­да» ма­лю­ва­ли олій­ни­ми фар­ба­ми мі­ський пей­заж Льво­ва. Це по­ло­тно, а та­кож всі ін­ші, які на­ма­лю­ва­ли і ще ство­рять не­пов­но­справ­ні у рам­ках про­е­кту «Та­кі рі­зні — та­кі рів­ні», ма­ють про­да­ти на ау­кціо­ні до Дня бла­го­дій­но­сті 4 гру­дня. Ко­шти від про­да­жу спря­му­ють на вста­нов­ле­н­ня пан­ду­сів у Льво­ві.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.