Зу­стріч з... Iсто­рі­єю,

Або Як но­ва акція «День» осін­ній» «пе­ре­мі­ша­ла» се­ре­до­ви­ща – ге­ро­їв і тих, хто фі­ксує їхні вчин­ки і біо­гра­фії для ві­чно­сті

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ма­рія СЕ­МЕН­ЧЕН­КО, фо­то Ру­сла­на КАНЮКИ, «День»

В істо­ри­чно­му дво­ри­ку на Ан­дрі­їв­сько­му узво­зі — де вже три ро­ки по­спіль, що­ве­сни, «День» зби­рає ме­це­на­тів, дру­зів і пар­тне­рів — ми­ну­лої п’ятни­ці упер­ше від­був­ся «День» осін­ній». Фор­мат — тра­ди­цій­ний, атмо­сфе­ра — дру­жня, але на­пов­не­н­ня ве­чо­ра — осо­бли­ве. Якщо ве­сною ми ді­ли­ли­ся сво­ї­ми пла­на­ми й ін­три­гу­ва­ли го­стей зу­стрі­чі но­ви­ми «пло­да­ми» на де­ре­ві про­е­ктів «Дня», то сьо­го­дні — пред­ста­ви­ли наш «уро­жай»: істо­ри­чну кни­гу «По­вер­не­н­ня в Цар­го­род» і пу­блі­ци­сти­чний три­птих: «Ко­тел», або Спра­ва без тер­мі­ну дав­но­сті» Іва­на Ка­пса­му­на, «Я — сві­док. За­пи­ски з оку­по­ва­но­го Лу­ган­ська» Ва­лен­ти­на Тор­би і «Ка­та­стро­фа і Трі­умф. Істо­рії укра­їн­ських Ге­ро­їв» Ма­рії Се­мен­чен­ко.

Але го­лов­ною «ро­дзин­кою» ве­чо­ра ста­ла... зу­стріч з Істо­рі­єю.

Книж­ки — і до­свід­че­ні чи­та­чі це пре­кра­сно зна­ють — є ба­га­то­ви­мір­ним про­сто­ром, який дає без­ме­жну кіль­кість мо­жли­во­стей. І «День» осін­ній» це ли­ше під­твер­див. На ве­чо­рі зі­бра­ли­ся упо­ря­дни­ки і ав­то­ри на­ших кни­жок, а та­кож чи­та­чі «Дня». Са­ме за та­ких умов від­бу­ва­є­ться най­більш ефе­ктив­на цир­ку­ля­ція ідей. Але цьо­го ра­зу її роз­ши­ри­ла при­су­тність... ге­ро­їв на­ших кни­жок.

Та­ким чи­ном, но­ві­тня істо­рія, опи­са­на у книж­ках, ожи­ла і пе­ре­мі­сти­ла­ся з дру­ко­ва­них сто­рі­нок у ціл­ком ре­аль­ний світ. Так, кла­си­ки — а на по­дії зі­бра­ли­ся ві­до­мі істо­ри­ки сьо­го­де­н­ня Ігор Сюндюков, упо­ря­дник кни­ги «По­вер­не­н­ня в Цар­го­род», про­фе­сор Во­ло­ди­мир Ри­чка, кан­ди­дат істо­ри­чних на­ук Сер­гій Кот, Гри­го­рій Ха­ли­мо­нен­ко — єди­ний в Укра­ї­ні спе­ці­а­ліст з істо­рії дав­ньої тюрк­ської лі­те­ра­ту­ри і мов, Дми­тро Сте­по­вик — до­ктор трьох на­ук — ми­сте­цтво­знав­ства, бо­го­слов’я, фі­ло­со­фії, — змо­гли по­ба­чи­ти як на їхніх очах тво­ри­ться но­ві­тня істо­рія. Істо­рія, яка є про­дов­же­н­ням всьо­го то­го, про що во­ни пи­са­ли в книж­ці «По­вер­не­н­ня в Цар­го­род». І ця ві­зу­а­лі­за­ція тя­гло­сті на­шої істо­рії — це щось ди­во­ви­жне.

Ху­до­жник Оле­ксандр Мельник про­йшов Май­дан з кар­ти­ною, на якій — очі Го­спо­дні та підпис «Ба­чу спра­ви твої, лю­ди­но». Йо­го ба­га­то хто пам’ятає.

Під час Май­да­ну жур­на­лі­сти «Дня» зня­ли ві­део­сю­жет про ці очі Го­спо­дні, які ви­зи­ра­ли крізь чор­ний дим від па­ла­ю­чих шин на Гру­шев­сько­го у най­дра­ма­ти­чні­ші мо­мен­ти і ди­ви­ли­ся по­пе­ре­мін­но то на одну, то на ін­шу сто­ро­ну ба­ри­кад. Пі­зні­ше, 18 лю­то­го 2014 ро­ку, під Вер­хов­ною Ра­дою кар­ти­на отри­ма­ла три ку­лі від бер­ку­тів­ців, а че­твер­та гу­мо­ва ку­ля по­ці­ли­ла в са­мо­го па­на Оле­ксан­дра. Той до­свід Оле­ксан­дра Мель­ни­ка опи­са­ний на сто­рін­ках на­шо­го фо­то­аль­бо­му «Лю­ди Май­да­ну. Хро­ні­ка». А за­раз фо­то з Май­да­ну, де пан Оле­ксандр три­має над на­тов­пом кар­ти­ну — на об­кла­дин­ці кни­ги «Ко­тел», або Спра­ва без тер­мі­ну дав­но­сті», яку упо­ряд­ку­вав Іван Ка­пса­мун. І це — не­ви­пад­ко­во. Са­ме Оле­ксандр Мельник був єди­ним, хто ви­сту­пив ка­те­го­ри­чно про­ти прийня­т­тя Ле­о­ні­да Ку­чми до Спіл­ки ху­до­жни­ків Укра­ї­ни. І цей йо­го вчи­нок, ось ця прин­ци­по­вість і ста­ла сим­во­лі­чною ілю­стра­ці­єю до «спра­ви Гон­га­дзе» «Ко­ли від­бу­ва­ло­ся го­ло­су­ва­н­ня за прийня­т­тя Ку­чми в Спіл­ку ху­до­жни­ків Укра­ї­ни, я ска­зав: «Хто го­ло­сує за прийня­т­тя Ку­чми, той го­ло­сує за ви­клю­че­н­ня ме­не зі спіл­ки». Я знав, що про­ти ме­не ні­хто не про­го­ло­сує. Та­кий був хи­трий хід. Але зна­йшли­ся троє, які не змо­гли зійти з то­го шля­ху. І ще я ка­зав, що Ку­чма — це ж лю­ди­на, ко­тра ство­ри­ла кла­но­во-олі­гар­хі­чну си­сте­му, яку ми до­сі не мо­же­мо по­до­ла­ти», — ска­зав Оле­ксандр Мельник. Ця істо­рія — про Вчи­нок, По­зи­цію і Смі­ли­вість. То­му це фо­то — на книж­ці, яка роз­кла­дає по по­ли­чках, як Укра­ї­на йшла до ті­єї си­ту­а­ції, в якій за­раз пе­ре­бу­ває.

Істо­рія «Ли­ста з фрон­ту» пол­ков­ни­ка Ві­кто­ра По­ку­си — теж про По­зи­цію і Прин­ци­по­вість. Ці­єї зи­ми 43-рі­чний пол­ков­ник Ві­ктор По­ку­са, що від­слу­жив в укра­їн­ській ар­мії 22 ро­ки, на­пи­сав від­кри­тий лист до Пре­зи­ден­та, прем’єр-мі­ні­стра та го­ло­ви Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни, а та­кож до по­лі­ти­чної і вій­сько­во-екс­пер­тної спіль­но­ти, в яко­му про­ана­лі­зу­вав при­чи­ни при­крих нев­дач укра­їн­ської ар­мії. І на­ді­слав йо­го до га­зе­ти «День»... Да­лі цей сю­жет по­чав швид­ко роз­ви­ва­ти­ся.

Цей ре­зо­нан­сний лист, опу­блі­ко­ва­ний «Днем» 11 бе­ре­зня 2015 ро­ку, став при­во­дом для без­пре­це­ден­тно­го за­хо­ду. Пі­сля озна­йом­ле­н­ня з дум­ка­ми пол­ков­ни­ка, який від­кри­то і го­стро роз­по­від­ає не тіль­ки про про­бле­ми в ар­мії, а й про шля­хи їх ви­рі­ше­н­ня, Ра­да ре­форм на­ціо­наль­ної без­пе­ки і Центр до­слі­джень ар­мії, кон­вер­сії та роз­збро­є­н­ня про­ве­ли 19 бе­ре­зня кру­глий стіл на те­му «Не­від­кла­дні за­хо­ди що­до під­ви­ще­н­ня обо­ро­но­зда­тно­сті Укра­ї­ни в умо­вах агре­сії з бо­ку Ро­сії». Важ­ко при­га­да­ти, ко­ли та­кий cклад екс­пер­тів зби­рав­ся ра­зом. Ре­зуль­та­том кру­гло­го сто­лу ста­ло спіль­не обго­во­ре­н­ня вла­ди та екс­пер­тів 24 бе­ре­зня мо­жли­во­сті ство­ре­н­ня цен­траль­но­го ви­ко­нав­чо­го ор­га­ну, який би опі­ку­вав­ся пе­ре­озбро­є­н­ням укра­їн­ських вій­сько­вих, на­ла­го­див справ­жню ро­бо­ту обо­рон­ної про­ми­сло­во­сті та між­на­ро­дне спів­ро­бі­тни­цтво у цій сфе­рі.

Пі­сля всьо­го цьо­го, ав­то­ра ре­зо­нан­сно­го ли­ста... звіль­ни­ли у за­пас. «Фор­маль­но пі­сля за­кін­че­н­ня ро­ку ме­не тре­ба звіль­ни­ти, — по­яснив пол­ков­ник. — Мо­гли щось за­про­по­ну­ва­ти, але не за­про­по­ну­ва­ли».

При­су­тній на «Дні» осін­ньо­му» Ві­ктор По­ку­са роз­по­вів, що вже на­сту­пно­го дня ви­ру­шає в зо­ну про­ве­де­н­ня АТО. Ви­я­ви­ло­ся, пі­сля ро­ку на пе­ре­до­вій і де­мо­бі­лі­за­ції, пол­ков­ник від­по­чив з ро­ди­ною ли­ше два мі­ся­ці і у шо­сту хви­лю мо­бі­лі­за­ції зно­ву ви­звав­ся за­хи­ща­ти Ба­тьків­щи­ну. Прав­да, те­пер йо­го зна­н­ня і до­від бу­дуть при­но­си­ти ко­ристь у Ген­шта­бі. Гор­та­ю­чи свій при­мір­ник книж­ки «Ка­та­стро­фа і трі­умф. Істо­рії укра­їн­ських Ге­ро­їв » , де йо­го лист бу­ло опу­блі­ко­ва­но, Ві­ктор По­ку­са ска­зав, що та­кі кни­ги є ва­жли­ви­ми. «Не всі ро­зу­мі­ють, що сфор­му­вав­ся но­вий актив­ний, рі­шу­чий, від­по­від­аль­ний прошарок су­спіль­ства — фрон­то­ви­ки. Во­ни го­то­ві ре­фор­му­ва­ти си­сте­му, бра­ти на се­бе від­по­від­аль­ність. По­вір­те, змі­ни бу­дуть і во­ни бу­дуть на кра­ще», — ска­зав пол­ков­ник.

«При­єм­но, що лю­ди під­три­му­ють на­ші книж­ко­ві та про­сві­тни­цькі зу­си­л­ля. Над­зви­чай­но ва­жли­во по­ба­чи­ти один одно­го, — го­во­рить го­лов­ний ре­да­ктор «Дня» Ла­ри­са Ів­ши­на. — Нав­ко­ло Фон­ду спри­я­н­ня іні­ці­а­ти­вам «Дня» зби­ра­ю­ться лю­ди, які на­ре­шті отри­ма­ли своє се­ре­до­ви­ще. По­трі­бно біль­ше ро­зум­них се­ре­до­вищ. На­ша кра­ї­на — у гу­ма­ні­тар- но­му за­не­па­ді, зокре­ма то­му, що ду­же ма­ло ро­зум­них се­ре­до­вищ».

Тож «День» осін­ній» став ще одним кро­ком до роз­ши­ре­н­ня на­шо­го ро­зум­но­го се­ре­до­ви­ща. По­годь­те­ся, не так ча­сто вда­є­ться по­бу­ва­ти на по­дії, де змі­щу­ю­ться епо­хи, а чи­та­чі за ка­вою спіл­ку­ю­ться з... ге­ро­я­ми кни­жок. Істо­рія тво­ри­ться сьо­го­дні, і ми всі — до­ти­чні до цьо­го про­це­су. Тож, не пропу­стіть на­сту­пні зу­стрі­чі.

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

ЗУ­СТРІЧ АВ­ТО­РІВ, ЧИ­ТА­ЧІВ І ГЕ­РО­ЇВ. ХУ­ДО­ЖНИК ОЛЕ­КСАНДР МЕЛЬНИК ТРИ­МАЄ В РУ­КАХ КНИ­ГУ ІВА­НА КА­ПСА­МУ­НА «КО­ТЕЛ». НА ОБ­КЛА­ДИН­ЦІ НО­ВИН­КИ — СИМВОЛІЧНЕ ФО­ТО З ПАНОМ ОЛЕ­КСАН­ДРОМ ЧА­СІВ МАЙ­ДА­НУ

АВТОГРАФ-СЕ­СІЯ. АВ­ТО­РИ Й УПО­РЯ­ДНИ­КИ ПУ­БЛІ­ЦИ­СТИ­ЧНО­ГО ТРИ­ПТИ­ХУ — ВА­ЛЕН­ТИН ТОРБА (ЛІ­ВО­РУЧ), ІВАН КА­ПСА­МУН І МА­РІЯ СЕ­МЕН­ЧЕН­КО — ПІДПИСУЮТЬ КНИЖ­КИ ДЛЯ НОВИХЧИТАЧІВ

ІСТО­РИ­КИ ДМИ­ТРО СТЕ­ПО­ВИК І ВО­ЛО­ДИ­МИР РИ­ЧКА — АВ­ТО­РИ КНИЖ­КИ «ПО­ВЕР­НЕ­Н­НЯ В ЦАР­ГО­РОД» — СВО­Ї­МИ РОЗПОВІДЯМИ ЗА­ПРО­ШУ­ЮТЬ ЧИ­ТА­ЧІВ У ПО­ДО­РОЖ... ДО ВІ­ЗАН­ТІЇ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.