Не­при­єм­ний осад від... на­го­ро­ди

Вій­сько­во­му з Во­ли­ні на­ді­сла­ли від­зна­ку — хрест «За му­жність»... «Но­вою по­штою»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

Вій­сько­во­му з Во­ли­ні на­ді­сла­ли від­зна­ку — хрест «Му­жність»... «Но­вою по­штою»

Бан­де­роль з вій­сько­вої ча­сти­ни Дми­тро Де­ни­сюк із се­ла Руд­ка-Ко­зин­ська Ро­жи­щен­сько­го ра­йо­ну отри­мав пе­ред зу­стріч­чю з ко­ли­шні­ми уча­сни­ка­ми АТО та їхні­ми рі­дни­ми, яка від­бу­ва­ла­ся у рай­цен­трі. Го­ло­ва об’єд­на­н­ня ба­тьків уча­сни­ків АТО Алі­на Кри­вов’ язюк са­ма й від­кри­ва­ла на йо­го про­ха­н­ня по­сил­ку. І це, ви­хо­дить, тро­хи скра­си­ло чо­ло­ві­ко­ві не­при­єм­ний осад від то­го, що на­го­ро­ду йо­му на­ді­сла­ли, на­че якусь річ із ма­га­зи­ну... Бо тут же, по­ба­чив­ши, що у бан­де­ро­лі, при­су­тні по­ча­ли Дми­тра ві­та­ти. На­го­див­ся на ока­зію і ро­жи­щен­ський мі­ський го­ло­ва, а мі­сце­вий вій­сько­вий ко­мі­сар на про­ха­н­ня па­ні Алі­ни при­ві­тає вчо­ра­шньо­го бій­ця з на­го­ро­дою під час кон­цер­ту з на­го­ди Дня укра­їн­сько­го вій­ська. Бо ду­же ва­жли­во, ка­же па­ні Алі­на, щоб лю­ди зна­ли, що їхній зем­ляк від­зна­че­ний та­кою не­ор­ди­нар­ною на­го­ро­дою. «Бо ці хло­пці за­хи­ща­ли на­шспо­кій, до­ки ми спо­кій­но спа­ли у сво­їх до­мів­ках», — ка­же во­на, до­бре зна­ю­чи, що пе­ре­жи­ва­ють ро­ди­ни уча­сни­ків АТО, адже і її син про­йшов чи­ма­ло га­ря­чих то­чок на схо­ді, був важ­ко по­ра­не­ний і по­тра­пив на лі­ку­ва­н­ня в Ні­меч­чи­ну...

Дми­тро Де­ни­сюк — про­стий мо­ло­дий чо­ло­вік із се­ла Руд­ка­Ко­зин­ська. Се­кре­тар сіль­ської ра­ди На­та­лія Ге­ра­сим­чук роз­ка­зує про свою не­дав­ню зу­стріч із ним. Отри­мав­ши, вре­шті, по­свід­че­н­ня уча­сни­ка бо­йо­вих дій, при­хо­див у сіль­ра­ду на­пи­са­ти за­яву на на­ле­жну йо­му те­пер зе­мель­ну ді­лян­ку. Че­рез по­ра­нен- ня і кон­ту­зії йо­го по­га­но слу­ха­є­ться одна ру­ка, важ­ко пи­са­ти дов­ші сло­ва... Ді­ма вза­га­лі не­ба­га­то­слів­ний, ка­же На­та­лія Ми­ко­ла­їв­на, то­му про свої бо­йо­ві бу­дні роз­ка­зує не над­то охо­че. У се­лі йо­го та ро­ди­ну зна­ють як ду­же пра­цьо­ви­тих лю­дей, від­по­від­аль­них і по­ря­дних. Тур­бу­ва­ло чо­ло­ві­ка, при­га­дує се­кре­тар, тіль­ки одне: що ось отри­мав він по­свід­че­н­ня уча­сни­ка бо­йо­вих дій, був на пе­ре­до­вій, але зго­дом, ду­ма­є­ться йо­му, у ста­ту­сі зрів­ня­ють усіх, бо на ко­жній вій­ні є і від­ва­жні, але і спри­тні та­кож є... Він, як і син Алі­ни Кри­вов’ язюк, слу­жив у 24- й окре­мій ме­ха­ні­зо­ва­ній бри­га­ді. Два мі­ся­ці під по­стій­ни­ми об­стрі­ла­ми ра­зом з по­бра­ти­ма­ми утри­му­вав Ді­ма Де­ни­сюк укра­їн­ські по­зи­ції. 15 гру­дня ми­ну­ло­го ро­ку був важ­ко по­ра­не­ний, у го­ло­ві мав мно­жин­ні оскол­ки. До­по­ма­га­ли не тіль­ки ро­ди­на, ба­тьки, се­стра, дру­жи­на з си­ном, а й во­лон­те­ри. Ві­дгу­кнув­шись на про­по­зи­цію акти­ві­стів « На­ро­дної са­мо­обо­ро­ни » з Ро­жи­ща, не­бай­ду­жі ме­шкан­ці ра­йо­ну зі­бра­ли­ся і при­дба­ли ста­рень­ким ба­тькам бій­ця ав­то­ма­ти­чну праль­ну ма­ши­ну.

Хрест « За му­жність » — це від­зна­ка вій­сько­вої ча­сти­ни. І, зві­сно, бу­ло б спра­ве­дли­во, щоб свою за­слу­же­ну на­го­ро­ду сол­дат з Во­ли­ні отри­мав не ба­наль­но по­штою (!), а в урочистій об­ста­нов­ці, з по­дя­кою за ге­ро­їзм і че­сне слу­жі­н­ня Ба­тьків­щи­ні. До­бре, що у Ро­жи­щі по­ста­ра­ю­ться ви­пра­ви­ти си­ту­а­цію, але осад від по­ді­бної бан­де­ро­лі у ба­га­тьох за­ли­ши­ться.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.