Укра­їн­ці зна­ти­муть, за що пла­тять

Вер­хов­на Ра­да під­три­ма­ла в пер­шо­му чи­тан­ні за­ко­но­про­ект, який «роз­се­кре­тить» ці­но­утво­ре­н­ня на ко­му­наль­ні по­слу­ги

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

ВУкра­ї­ну « при­йшов » опа­лю­валь­ний се­зон. А з ним — і при­ро­дній газ по 3,6 грив­ні за ку­бо­метр. На­га­да­є­мо, що згі­дно з по­ста­но­вою НКРЕКП № 583 від 03.03.2015 ро­ку спо­жи­ва­чі, які спа­лю­ва­ти­муть з цьо­го опа­лю­валь­но­го се­зо­ну в мі­сяць « бла­ки­тно­го » па­ли­ва до 200 ме­трів ку­бі­чних, мо­жу роз­ра­хо­ву­ва­ти на «піль­го­вий» та­риф. «Мар­но­тра­тни­ки » ж зму­ше­ні пла­ти­ти за ко­жен ви­тра­че­ний метр ку­бі­чний по­верх « нор­ми- 200 » «лі­тню» ці­ну — 7,118 грив­ні за ку­бо­метр.

Але при­ро­дній газ — це лиш е ча­стин­ка ви­трат укра­їн­ця на осе­лю. Є ще еле­ктро­енер­гія, во­да, те­пло, утри­ма­н­ня при­бу­дин­ко­вої те­ри­то­рії, ви­віз смі­т­тя... І з ці­на­ми на ці « бла­га ци­ві­лі­за­ції » не все так лі­ній­но як з га­зом.

« Якщо ви ко­ли- не­будь про­бу­ва­ли че­рез за­пи­ти про до­ступ до ін­фор­ма­ції отри­ма­ти пер­вин­ні да­ні, на осно­ві яких здій­сню­вав­ся роз­ра­ху­нок та­ри­фів, то ро­зу­мі­є­те, про що я. Ігно­ру­ва­н­ня, від­мо­ва, або сто­си па­пе­ру, в яких не мо­жли­во ро­зі­бра­ти­ся, і де 2+ 2 не до­рів­нює 4. Мрію про пор­тал, де бу­дуть зі­бра­ні і ви­сві­тле­ні аб­со­лю­тно усі да­ні по ко­жно­му во­до­ка­на­лу, те­пло­енер­го, обле­не­го і обл­га­зу. Ми кіль­ка ро­ків без­успі­шно бо­ро­ли­ся за по­пе­ре­дню вер­сію за­ко­ну, пре­зи­дент­ський ва­рі­ант ви­явив­ся ще кра­щим. По­пе­ре­ду — дру­ге чи­та­н­ня (єди­но­го пор­та­лу до­ку­мент по­ки не пе­ред­ба­чає) » , — на­пи­са­ла на сво­їй сто­рін­ці у «Фейс­бу­ці» ко­ор­ди­на­тор жи­тло­во- ко­му­наль­них про­грам Гро­ма­дян­ської ме­ре­жі «ОПОРА» Те­тя­на БОЙКО, щой­но ста­ло ві­до­мо, що Вер­хов­на Ра­да прийня­ла у пер­шо­му чи­тан­ні за­ко­но­про­ект № 2505а «Про осо­бли­во­сті до­сту­пу до ін­фор­ма­ції у сфе­рах по­ста­ча­н­ня еле­ктри­чної енер­гії, природного га­зу, те­пло­по­ста­ча­н­ня, цен­тра­лі­зо­ва­но­го по­ста­ча­н­ня га­ря­чої во­ди, цен­тра­лі­зо­ва­но­го пи­тно­го во­до­по­ста­ча­н­ня та во­до­від­ве­де­н­ня».

Ін­фор­ма­ція що­до на­да­н­ня жи­тло­во- ко­му­наль­них по­слуг ста­не до­сту­пні­шою для укра­їн­ців. На­га­да­є­мо, що цим за­ко­но­про­е­ктом про­по­ну­є­ться за­без­пе­чи­ти ре­а­лі­за­цію спо­жи­ва­ча­ми пра­ва на без­пе­ре­шко­дне та без­опла­тне отри­ма­н­ня ін­фор­ма­ції про:

1) пра­ва спо­жи­ва­чів, мі­сце та по­ря­док одер­жа­н­ня ін­фор­ма­ції спо­жи­ва­ча­ми;

2) ці­ни/ та­ри­фи, їх скла­до­ві для всіх ка­те­го­рій спо­жи­ва­чів, змі­ну цін/та­ри­фів;

3) час­тку та вар­тість еле­ктри­чної енер­гії, ви­ро­бле­ної ге­не­ру­ю­чи­ми по­ту­жно­стя­ми (за ви­да­ми ге­не­ру­ю­чих по­ту­жно­стей), в опто­вій ці­ні на еле­ктри­чну енер­гію;

4) час­тку та вар­тість еле­ктри­чної енер­гії, ви­ро­бле­ної ге­не­ру­ю­чи­ми по­ту­жно­стя­ми (за ви­да­ми ге­не­ру­ю­чих по­ту­жно­стей), в се­ре­дньо­зва­же­ній ці­ні на еле­ктри­чну енер­гію для спо­жи­ва­ча;

5) зі­став­ле­н­ня цін/ та­ри­фів на то­ва­ри ( ро­бо­ти, по­слу­ги) в рі­зних ре­гіо­нах Укра­ї­ни, а та­кож в Укра­ї­ні та ін­ших дер­жа­вах та ін.

Крім то­го, про­е­ктом за­ко­ну пе­ре­дба­ча­є­ться пе­рі­о­ди­чність онов­ле­н­ня ін­фор­ма­ції. Іні­ці­а­то­ра­ми за­ко­но­про­е­кту за­зна­ча­є­ться, що прийня­т­тя до­ку­мен­та спри­я­ти­ме за­без­пе­чен­ню про­зо­ро­сті у ді­яль­но­сті суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня, що здій­сню­ють ді­яль­ність у сфе­рах по­ста­ча­н­ня еле­ктри­чної енер­гії, природного га­зу, те­пло­по­ста­ча­н­ня, цен­тра­лі­зо­ва­но­го по­ста­ча­н­ня га­ря­чої во­ди, цен­тра­лі­зо­ва­но­го пи­тно­го во­до­по­ста­ча­н­ня та во­до­від­ве­де­н­ня та до­сту­пу спо­жи­ва­чів до ін­фор­ма­ції про то­ва­ри (ро­бо­ти, по­слу­ги), що ви­ро­бля­ю­ться (на­да­ю­ться) за­зна­че­ни­ми суб’єкта­ми.

КОМЕНТАР Те­тя­на БОЙКО, ко­ор­ди­на­тор жи­тло­во-ко­му­наль­них про­грам Гро­ма­дян­ської ме­ре­жі «ОПОРА»:

— У зв’ яз­ку із зна­чним під­ви­ще­н­ням та­ри­фів на ко­му­наль­ні по­слу­ги, а са­ме — змі­ною па­ра­ди­гми від­но­син між дер­жав­ною і спо­жи­ва­ча­ми — ко­ли спо­жи­ва­чі по­вин­ні спла­чу­ва­ти не ли­ше пов­ну вар­тість по­слуг, а й ви­тра­ти на мо­дер­ні­за­цію під­при­ємств та ін­фра­стру­кту­ри, зро­стає по­тре­ба у про­зо­ро­сті про­це­су та­ри­фо­утво­ре­н­ня та дій на­ціо­наль­но­го ре­гу­ля­то­ра, який їх вста­нов­лює. Спо­жи­ва­чі по­вин­ні зна­ти, за що са­ме во­ни пла­тять, які скла­до­ві яко­го та­ри­фу, яким чи­ном під­при­єм­ство пла­нує за­лу­ча­ти ін­фе­сти­ції і здій­сню­ва­ти за­мі­ну труб, мо­дер­ні­за­цію ко­те­лель, змен­шу­ва­ти енер­гов­тра­ти, вста­нов­лю­ва­ти енер­ге­фе­ктив­не обла­дна­н­ня. А та­кож — чи за­кла­де­ні ви­тра­ти на вста­нов­ле­н­ня лі­чиль­ни­ків, якої мар­ки, якщо так, то ко­ли мо­жна спо­ді­ва­ти­ся на вста­нов­ле­н­ня лі­чиль­ни­ка в ко­жно­му бу­дин­ку.

Усі свої рі­ше­н­ня На­ціо­наль­на ко­мі­сія опри­лю­днює на сво­є­му веб-сай­ті. Однак до­сту­пною і зро­зумі­лою для спо­жи­ва­ча цю ін­фор­ма­цію на­зва­ти важ­ко. Це — ар­хі­ви з ве­ли­че­зною кіль­кі­стю цифр і до­да­тків. Щоб ді­зна­ти­ся, скіль­ки ко­штує во­да, ска­жі­мо, у мі­сті Дні­про­пе­тров­ську, і по­рів­ня­ти її з вар­ті­стю у Він­ни­ці, по­трі­бно ви­тра­ти­ти ку­пу ча­су і пе­ре­гля­ну­ти ко­жне рі­ше­н­ня. Са­мі ж під­при­єм­ства да­ле­ко не зав­жди пу­блі­ку­ють да­ні, хі­ба за­галь­ні ві­до­мо­сті про роз­мір та­ри­фів. У від­по­відь на за­пи­ти про до­ступ до пу­блі­чної ін­фор­ма­ції ча­сто при­хо­дять від­мо­ви чи да­ні на­да­ю­ться не­пов­ні.

За­ко­но­про­ект чі­тко ви­зна­чає, яка са­ме ін­фор­ма­ція має опри­лю­дню­ва­ти­ся що­до скла­ду і стру­кту­ри та­ри­фів, роз­ра­хун­ків між по­ста­чаль­ни­ка­ми і спо­жи­ва­ча­ми, ін­ве­сти­цій­них про­грам під­при­ємств. Окрім то­го, пе­ре­дба­ча­є­ться по­ря­док гро­мад­сько­го обго­во­ре­н­ня та за­твер­дже­н­ня ін­вес­т­про­грам.

Опри­лю­дню­ва­ти ін­фор­ма­цію по­вин­ні як На­цко­мі­сія, так і са­мі під­при­єм­ства те­пло-, во­до, га­зо-, еле­ктро­по­ста­ча­н­ня, а та­кож — ор­га­ни мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня.

Без­умов­но, це ду­же по­зи­тив­на іні­ці­а­ти­ва. Так як в рам­ках ді­ю­чо­го за­ко­но­дав­ства є без­ліч шпа­ри­нок, які до­зво­ля­ють без­кар­но ухи­ля­ти­ся від від­по­від­ей.

Однак, на наш у дум­ку, є низ­ка по­зи­цій, які вар­то до­да­ти. На­при­клад, до­ціль­но ство­ри­ти єди­ний веб- пор­тал, який аку­му­лю­ва­ти­ме усю ін­фор­ма­цію що­до та­ри­фо­утво­ре­н­ня та ді­яль­но­сті під­при­ємств, що ви­ро­бля­ють і на­да­ють ко­му­наль­ні по­слу­ги. При­чо­му він мі­сти­ти­ме як до­ку­мен­ти, так і до­сту­пні да­ні та ін­фо­гра­фі­ку.

Та­кож ми вва­жа­є­мо за до­ціль­не не обме­жу­ва­ти до­ступ до ін­фор­ма­ції (на­при­клад, отри­ма­ної че­рез за­пи­ти чи опу­блі­ко­ва­ної на сай­ті) ви­чер­пни­ми ви­да­ми ін­фор­ма­ції, на­то­міть до­да­ти пункт, який до­зво­ляє гро­мад­сько­сті до­ступ до будь-якої ін­фор­ма­ції, до­ступ до якої не обме­же­ний за­ко­ном.

Окрім то­го, про­ект за­ко­ну не пе­ред­ба­чає до­сту­пу до ін­фор­ма­ції що­до об­ся­гів ви­до­бу­то­го га­зу в Укра­ї­ні в роз­рі­зі ком­па­ній га­зо­ви­до­був­них та « так зва­ної спіль­ної ді­яль­но­сті » . Та­кож не пе­ред­ба­че­но до­ступ до об­ся­гів ре­а­лі­за­ції га­зу вла­сно­го ви­до­бу­тку (хто скіль­ки ку­пив, ко­му на­ле­жать свер­дло­ви­ни у спіль­ній ді­яль­но­сті та ін.).

У про­е­кті за­ко­ну не пе­ред­ба­че­но до­ступ до ін­фор­ма­ції за ми­ну­лі пе­рі­о­ди, на­при­клад, ди­на­мі­ки ви­до­бу­тку та ре­а­лі­за­ції укра­їн­сько­го га­зу в роз­рі­зі га­зо­ви­до­був­них ком­па­ній та спіль­ної ді­яль­но­сті.

Ста­т­тю 6 про­е­кту за­ко­ну не­об­хі­дно до­пов­ни­ти пун­ктом про обов’ яз­ко­ву пу­блі­ка­цію ін­фор­ма­ції що­до що­мі­ся­чно­го фа­кту ви­ко­на­н­ня ін­ве­сти­цій­ної про­гра­ми під­при­ємств із за­зна­че­н­ням кон­та­ктних да­них від­по­від­аль­ної осо­би за ви­ко­на­н­ня ін­ве­сти­цій­ної про­гра­ми під­при­єм­ства.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.