Чи збе­ре­жуть піль­ги для агра­рі­їв?

Оле­ксій ПАВ­ЛЕН­КО: Дер­жа­ві слід на­да­ти сіль­сько­му го­спо­дар­ству під­трим­ки май­же на дев’ять мі­льяр­дів гри­вень

Den (Ukrainian) - - Економіка - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

Укра­їн­ський АПК — на по­ро­зі но­во­го ета­пу сво­го роз­ви­тку. Уряд на до­го­ду між­на­ро­дним фі­нан­со­вим до­но­рам кра­ї­ни на­ла­што­ва­ний ка­те­го­ри­чно: пе­ре­ве­сти се­ктор на за­галь­ний ре­жим опо­да­тку­ва­н­ня. З ін­шо­го бо­ку, від­чу­тна девальвація зу­пи­ни­ла пла­ни з мо­дер­ні­за­ції ба­га­тьох ком­па­ній, які не ма­ють ва­лю­тних до­хо­дів. Ку­ди ру­ха­ти­ме­ться се­ктор і чи втри­має він зва­н­ня «драй­ве­ра» еко­но­мі­ки? Про це «Дню» в ку­лу­а­рах II Ки­їв­сько­го між­на­ро­дно­го еко­но­мі­чно­го фо­ру­му роз­по­вів мі­ністр аграр­ної по­лі­ти­ки і про­до­воль­ства Укра­ї­ни Оле­ксій ПАВ­ЛЕН­КО.

— У про­е­кті бю­дже­ту на 2016 рік Мін­фін про­по­нує ска­су­ва­ти спе­цре­жим з ПДВ для АПК. Чо­го з огля­ду на це очі­ку­ва­ти га­лу­зі?

— Так, справ­ді є чі­тка по­зи­ція МВФ, за­пи­са­на в ме­мо­ран­ду­мі спів­пра­ці з уря­дом, і він на­по­ля­гає на ска­су­ван­ні цьо­го ре­жи­му. Під­хід мі­ні­стер­ства — ми за­пе­ре­чу­є­мо. Не мо­жна щось за­бра­ти в га­лу­зі й ні­чо­го не да­ти на­то­мість. Якщо ми го­во­ри­мо про на­слі­ду­ва­н­ня єв­ро­пей­ської мо­де­лі, де пільг із ПДВ не­має, то не за­бу­вай­мо про на­яв­ну там до­та­цію в 30 єв­ро на 1 га! За­раз від­пра­цьо­ву­є­мо еле­мен­ти ме­ха­ні­зму при мо­де­лі пря­мо­го фі­нан­су­ва­н­ня агро­се­кто­ру. Якою бу­де фі­наль­на мо­дель? На­ра­зі не­має по­лі­ти­чно­го рі­ше­н­ня що­до то­го, ска­су­ють чи ні цю піль­гу. Від­по­відь шу­ка­ти­муть у за­лі пар­ла­мен­ту, мо­же та­ке бу­ти, що й пе­ред но­вим ро­ком. Пи­та­н­ня до­сить скла­дне. Я агі­тую не так за сам ме­ха­нізм, як за збе­ре­же­н­ня за­га­лом під­трим­ки для га­лу­зі не в мен­шій кіль­ко­сті, аніж за­раз.

— Тоб­то якщо ска­су­ють піль­го­вий ре­жим, то на ана­ло­гі­чну су­му збо­рів від ньо­го має зро­сти під­трим­ка се­кто­ру? — Са­ме так. — Ви по­ра­ху­ва­ли цю ци­фру? — За при­бли­зни­ми оцін­ка­ми, в ра­зі ска­су­ва­н­ня пільг із ПДВ АПК по­трі­бно на­да­ти під­трим­ки на су­му май­же в дев’ять мі­льяр­дів гри­вень. Але ци­фра мо­же бу­ти ще біль­шою. Йде­ться про ком­пен­са­цію бан­ків­ських від­со­тків, про­гра­му ство­ре­н­ня ко­опе­ра­ти­вів, спо­руд- же­н­ня ово­че­схо­вищ. Мі­ні­стер­ство на­ма­га­є­ться всі­ля­ко під­три­ма­ти в ці­ло­му чи у фор­ма­ті збе­ре­же­н­ня ста­ро­го ре­жи­му або фі­нан­су­ва­н­ня ці­льо­вих про­грам.

— Скіль­ки ін­ве­сти­цій в АПК очі­ку­є­те до кін­ця ро­ку?

— Цьо­го ро­ку в агро­се­ктор за­лу­че­но май­же пів­мі­льяр­да до­ла­рів. Це біль­ше, по­рів­ня­но з ми­ну­лим ро­ком. Ма­ю­ться на увазі про­е­кти, які вже ре­а­лі­зо­ву­ю­ться і бу­дуть за­вер­ше­ні до кін­ця цьо­го ро­ку. По­бу­до­ва­но по­ту­жний ма­сло­жи­ро­вий за­вод, під­твер­дже­но бу­дів­ни­цтво кіль­кох на­сін­нє­вих за­во­дів («Мон­сан­то», «КВС», «Бун­ге»). Уже за­яви­ли про по­ча­ток но­вих ін­ве­сти­цій «Мрія», «Су­фле», NCH — 100 міль­йо­нів до­ла­рів у еле­ва­тор­ні по­ту­жно­сті, роз­ши­ре­н­ня зе­мель­но­го бан­ку.

— На які на­прям­ки, на ва­шу дум­ку, ін­ве­сто­ри ро­би­ти­муть став­ку?

— На­ра­зі Укра­ї­ну на­зи­ва­ють «єв­ро­пей­ським Ки­та­єм». Девальвація з 8 до 22 гри­вень зро­би­ла со­бі­вар­тість ві­тчи­зня­ної про­ду­кції одні­єю з най­де­шев­ших, бо ча­сти­на ви­ро­бни­чих ви­трат за­фі­ксо­ва­на у грив­ні. На­віть у ра­зі па­да­н­ня ін­де­ксу ФАО на про­до­воль­чі то­ва­ри на 24% грив­ня зне­ці­ни­ла­ся май­же в чо­ти­ри ра­зи. Що це озна­чає? Всі екс­порт­но-орі­єн­то­ва­ні га­лу­зі ви­гра­ють від цьо­го. АПК — одна з них. Від­так ви­гра­ва­ти­муть ті, хто про­дає про­ду­кцію на екс­порт. Про­бле­ми ма­ють ті се­кто­ри, які ре­а­лі­зо­ву­ють про­ду­кцію, як пра­ви­ло, на вну­трі­шній ри­нок (ово­чів­ни­цтво, кар­то­пляр­ство). А за­га­лом га­лузь не­о­дмін­но ма­ти­ме при­бу­ток. Не на­стіль­ки кри­ти­чна си­ту­а­ція і з ва­лю­тни­ми бор­га­ми. Пі­сля кри­зи 2008 ро­ку бан­ки ста­ли обе­ре­жні­ше на­да­ва­ти по­зи­ки: ва­лю­тні кре­ди­ти отри­му­ва­ли тіль­ки ком­па­нії з екс­порт­ни­ми кон­тра­кта­ми. То­му про­блем із по­вер­не­н­ням у них май­же не­має.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.