За­кор­дон­на мі­сія

Ко­ман­ду­вач сил Мі­сії ООН у Лі­бе­рії ви­со­ко оці­нив ро­бо­ту укра­їн­ських ми­ро­твор­ців

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Ко­ман­ду­вач сил Мі­сії ООН у Лі­бе­рії ге­не­рал-ма­йор Са­ли­ху За­вай Уба від­ві­дав роз­та­шу­ва­н­ня 56-го окре­мо­го вер­то­лі­тно­го за­го­ну, по­ві­дом­ляє сайт Мі­н­обо­ро­ни. Це пер­ший ві­зит ко­ман­ду­ва­ча до ба­зо­во­го та­бо­ру укра­їн­ських ми­ро­твор­ців 21-ї ро­та­ції. Ге­не­рал-ма­йор Са­ли­ху За­вай Уба по­зна­йо­мив­ся з осо­бо­вим скла­дом 56-го окре­мо­го вер­то­лі­тно­го за­го­ну та умо­ва­ми йо­го жит­тє­ді­яль­но­сті та пе­ре­ві­рив го­тов­ність під­роз­ді­лу до ви­ко­на­н­ня зав­дань. Ко­ман­дир укра­їн­сько­го вер­то­лі­тно­го за­го­ну пол­ков­ник Пав­ло Ко­ми­шев до­по­вів ко­ман­ду­ва­чу про стан справ в кон­тин­ген­ті та спе­ци­фі­ку зав­дань, по­кла­де­них на укра­їн­ських вій­сько­во­слу­жбов­ців. Ге­не­рал-ма­йор Са­лих по­дя­ку­вав осо­бо­во­му скла­ду за сум­лін­не ви­ко­на­н­ня зав­дань. Він під­кре­слив, що ду­же за­до­во­ле­ний ро­бо­тою вер­то­лі­тни­ків.

ФО­ТО НА­ДА­НО ПРЕС-CЛУЖБОЮ МІ­Н­ОБО­РО­НИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.