Про­ект #ВИТОКИ в рам­ках Ukrainian Fashion Week

18 жов­тня в «Ми­сте­цько­му Ар­се­на­лі»

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

Цьо­го се­зо­ну в рам­ках Ukrainian Fashion Week за під­трим­ки «Но­во­го ка­на­лу» вдру­ге бу­де пре­зен­то­ва­но про­ект ВИТОКИ. На дру­го­му по­вер­сі «Ми­сте­цько­го Ар­се­на­лу» ор­га­ні­за­то­ри ство­рять ін­те­р­актив­ну екс­по­зи­цію, у рам­ках якої ві­дбу­ва­ти­му­ться по­ка­зи, осві­тні про­гра­ми та мас­шта­бна ін­ста­ля­ція. Про­ект бу­де при­свя­че­ний тра­ди­цій­ній ма­те­рі­аль­ній куль­ту­рі укра­їн­ців від ви­то­ків до сьо­го­де­н­ня. Окрім істо­ри­чно­го вбра­н­ня в екс­по­зи­ції та­кож бу­дуть пред­став­ле­ні при­кра­си, му­зи­чні ін­стру­мен­ти, ме­блі, ра­ри­те­тні фо­то­гра­фії з при­ва­тних зі­брань укра­їн­ських ко­ле­кціо­не­рів у сим­біо­зі з ро­бо­та­ми су­ча­сних укра­їн­ських ху­до­жни­ків та пре­дме­тних ди­зай­не­рів, які, пе­ре­о­сми­слю­ю­чи укра­їн­ські тра­ди­ції й ма­те­рі­а­ли, ство­рю­ють кон­це­пту­аль­ні ро­бо­ти. Ек­спо­зи­ція про­е­кту бу­де по­бу­до­ва­на на вза­є­мо­до­пов­нен­ні й кон­тра­сті су­ча­сних арт-об’єктів і пре­дме­тів ди­зай­ну та тра­ди­цій­них укра­їн­ських ста­ро­жи­тно­стей.

Остан­ній день про­е­кту збе­ре близь­ко 300 го­стей на мас­шта­бно­му fashion-show, в яко­му ві­зьмуть участь брен­ди Edelvika та Май­стер­ня мі­сте­рій, що пра­цю­ють в етно-сти­лі, а та­кож ко­ле­кція ста­ро­вин­но­го одя­гу, пре­зен­то­ва­на Цен­тром істо­рії вбра­н­ня під ке­рів­ни­цтвом Ма­рі­чки Кві­тки. Ко­ле­кцію жі­но­чо­го одя­гу рі­зних істо­ри­ко-етно­гра­фі­чних ре­гіо­нів Укра­ї­ни пред­став­лять уча­сни­ці те­ле­ві­зій­но­го шоу «Су­пер­мо­дель по-укра­їн­ськи».

Ку­ра­то­ри про­е­кту: га­ле­рист та арт-ме­не­джер Ма­ри­на Щер­бен­ко, фоль­кло­рист та етно­граф Ма­рія Кві­тка. Пар­тнер про­е­кту — ЦУМ Ки­їв.

Ав­тен­ти­чні строї із при­ва­тних збі­рок на­да­ли: Юрій Мель­ни­чук, Во­ло­ди­мир Щи­бря, Оле­на Скри­пка, Лю­дми­ла Сів­це­ва-Кли­мук, Ігор Пе­ре­вер­тнюк, На­та­ля Ча­ба­нюк, Ві­та­лій Про­во­лов­ський, Бог­дан Пе­три­чук, Оле­ксандр Во­ло­во­дов­ський, ро­ди­на Афа­на­сьє­вих (ко­ле­кція «Від­кри­та cкри­ня») та Ган­на Яро­вен­ко.

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.