НБУ го­ту­є­ться пом’якши­ти обме­же­н­ня

Екс­перт: «При­плив ва­лю­ти збіль­шу­є­ться за ра­ху­нок де­по­зи­тів юри­ди­чних осіб, до­ві­ра на­се­ле­н­ня ще слаб­ка»

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

На­ціо­наль­ний банк го­ту­є­ться час­тко­во пе­ре­ди­ви­ти­ся ва­лю­тні обме­же­н­ня на рин­ку. «Я спо­ді­ва­ю­ся, що сьо­го­дні він бу­де прийня­тий на прав­лін­ні, чер­го­вий па­кет спро­ще­н­ня ва­лю­тно­го ре­гу­лю­ва­н­ня в кон­текс­ті про­ве­де­н­ня зов­ні­шньо­еко­но­мі­чних опе­ра­цій», — роз­по­вів про та­кі пла­ни за­сту­пник го­ло­ви НБУ Олег Чу­рій. На­га­да­є­мо, що ра­ні­ше го­ло­ва НБУ Ва­ле­рія Гон­та­рє­ва за­яви­ла про пла­ни ре­гу­лю­валь­ни­ка пов­ні­стю зня­ти ва­лю­тні обме­же­н­ня ближ­че до се­ре­ди­ни 2016 ро­ку.

Схо­же, що під­ста­ви для та­ких кро­ків у Нац­бан­ку по­сту­по­во змі­цню­ю­ться. Упер­ше за два ро­ки ре­гу­лю­валь­ник за­фі­ксу­вав збіль­ше­н­ня об­ся­гу де­по­зи­тів в іно­зем­ній ва­лю­ті. «Про­тя­гом ве­ре­сня 2015 ро­ку їхній об­сяг зріс на 1,4% або на 203 міль­йо­нів до­ла­рів. Ста­ном на 1 жов­тня він до­сяг 15,1 мі­льяр­да до­ла­рів » , — ска­за­но у по­ві­дом­лен­ні Нац­бан­ку. У той же час, за ін­фор­ма­ці­єю НБУ, з по­ча­тку ро­ку об­сяг ва­лю­тних вкла­дів змен­шив­ся на 22,2%. Об­сяг де­по­зи­тів фі­зи­чних осіб в іно­зем­ній ва­лю­ті без ура­ху­ва­н­ня ко­штів у бан­ках, що ви­зна­ні не­пла­то­спро­мо­жни­ми й пе­ре­бу­ва­ють у ста­дії лі­кві­да­ції, у ве­ре­сні змен­шив­ся на 0,4% — до 8,7 мі­льяр­да до­ла­рів. А об­сяг грив­не­вих де­по­зи­тів зріс про­тя­гом мі­ся- ця на 3,4% — до 367,7 мі­льяр­да гри­вень.

Про що свід­чать ці дві новини? Про це «День» за­пи­тав ви­ко­нав­чо­го ди­ре­кто­ра Не­за­ле­жної асо­ці­а­ції укра­їн­ських бан­ків Оле­ну КОРОБКОВУ:

— Дій­сно, спо­сте­рі­га­є­ться по­вер­не­н­ня іно­зем­ної ва­лю­ти в до­ла­ро­во­му екві­ва­лен­ті до бан­ків­ської си­сте­ми. Але при­плив ва­лю­ти збіль­шу­є­ться за ра­ху­нок де­по­зи­тів юри­ди­чних осіб. До­ві­ра з бо­ку на­се­ле­н­ня ще слаб­ка. У ве­ре­сні об­сяг де­по­зи­тів фі­зи­чних осіб у ва­лю­ті (за ви­ня­тком вкла­дів у про­блем­них ба­ках і ви­ве­де­них з рин­ку) змен­шив­ся на 0,4%. Тоб­то зро­ста­н­ня ли­ше за ра­ху­нок ком­па­ній. Є ще один по­ка­зник, на який вар­то звер­ну­ти ува­гу при ана­лі- зі по­вер­не­н­ня ва­лю­ти в си­сте­му: го­тів­ка по­за­бан­ків — во­на зни­зи­ла­ся на 1,9%. А якщо бра­ти її су­ку­пний по­ка­зник, то з по­ча­тку ро­ку зни­же­н­ня ста­но­ви­ло 4,2%, то­ді як то­рік бу­ло нав­па­ки її збіль­ше­н­ня. Це озна­чає, що від­бу­ва­є­ться не­ве­ли­ке по­вер­не­н­ня до­ві­ри до бан­ків­сько­го се­кто­ра. Що­до ва­лю­тних обме­жень, то Асо­ці­а­ція си­сте­ма­ти­чно зу­стрі­ча­є­ться з НБУ й по­стій­но го­во­ри­мо, що їх тре­ба зні­ма­ти. Ми по­стій­но спіл­ку­є­мо­ся з ке­рів­ни­ка­ми рі­зних бан­ків, і во­ни го­во­рять, що у них є клі­єн­ти, які го­то­ві при­не­сти 500 ти­сяч до­ла­рів і біль­ше на де­по­зи­ти. Але во­ни хо­чуть бу­ти впев­не­ни­ми, що змо­жуть пі­сля за­кін­че­н­ня тер­мі­ну де­по­зи­ту йо­го за­бра­ти, а не бі­га­ти ро­ка­ми. І най­го­лов­ні­ше — вкла­дни­кам тре­ба га­ран­ту­ва­ти по­вер­не­н­ня ва­лю­тних де­по­зи­тів у ва­лю­ті, а не пе­ре­ра­хо­ву­ва­ти по грив­ні. Зокре­ма, ми про­по­ну­ва­ли НБУ на­віть за­пу­сти­ти пі­ло­тний про­ект з но­ви­ми тер­мі­но­ви­ми де­по­зи­та­ми, по­чи­на­ю­чи з 1 ли­сто­па­да.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.