«Як бу­ло за кня­зя Ві­тов­та»

У Схі­дно­єв­ро­пей­сько­му на­ціо­наль­но­му уні­вер­си­те­ті іме­ні Ле­сі Укра­їн­ки від­бу­де­ться між­на­ро­дна на­у­ко­во-пра­кти­чна кон­фе­рен­ція, при­свя­че­на ве­ли­ко­му ли­тов­цю

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

До­ба Ве­ли­ко­го кня­зів­ства Ли­тов­сько­го — над­зви­чай­но ці­ка­вий і не­від’єм­ний пе­рі­од не ли­ше ли­тов­ської, бі­ло­ру­ської, але й укра­їн­ської ми­нув­ши­ни. Пред­став­ник ли­тов­ської прав­ля­чої ди­на­стії Ге­ди­мі­но­ви­чів, який на­ро­див­ся близь­ко 1352 ро­ку і по­мер у ли­тов­ській кня­жій ре­зи­ден­ції Тро­ках ( Тра­каї) бі­ля Віль­на (Віль­ню­са), гро­днен­ський князь, ве­ли­кий князь ли­тов­ський Ві­товт (Ві­та­у­тас) Кей­сту­то­вич і час йо­го прав­лі­н­ня (1392 — 27.Х.1430) за­ймає одне з чіль­них місць в істо­рії пі­зньо­го се­ре­дньо­віч­чя.

Са­ме за Ві­тов­та Ве­ли­ко­го, як йо­го зви­чно іме­нує ли­тов­ська і бі­ло­ру­ська істо­рі­о­гра­фі­чна тра­ди­ція, Ве­ли­ке ли­тов­ське кня­зів­ство май­же на со­рок ро­ків пе­ре­тво­ри­лось із де­що амор­фно­го фе­де­ра­тив­но­го об’ єд­на­н­ня зе­мель у до­во­лі мі­цну цен­тра­лі­зо­ва­ну дер­жа­ву — Ве­ли­ке кня­зів­ство Ли­тов­ське, Ру­ське і Же­май­тій­ське ( з 1398 р.). Йо­го ав­то­ри­тет як уосо­бле­н­ня за­ко­ну і спра­ве­дли­во­сті до­бре про­сте­жу­є­ться на­віть у пі­зні­ші ча­си, зокре­ма, у дже­ре­лах XVI сто­лі­т­тя, де ча­сто вжи­ва­є­ться ви­слів «як бу­ло за кня­зя Ві­тов­та » . Ві­товт — ор­га­ні­за­тор « з’ їзду мо­нар­хів» на Во­до­хре­ща 1429 ро­ку в Лу­цьку. Цей се­ми­ти­жне­вий ди­пло­ма­ти­чний кон­грес, як фак- ти­чно пер­ший єв­ро­пей­ський са­міт у Цен­траль­но-Схі­дній Єв­ро­пі, роз­гля­нув де­кіль­ка на­галь­них справ і на­віть на рів­ні між­дер­жав­них кон­суль­та­цій та на­рад спри­яв за­галь­но­му по­лі­пшен­ню між­на­ро­дних від­но­син. На кон­фе­рен­ції бу­дуть пред­став­ни­ки уні­вер­си­те­ту Ві­тов­та Ве­ли­ко­го із Ка­у­на­са, Лю­блін­сько­го Ка­то­ли­цько­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Іва­на Пав­ла ІІ, го­ло­ва На­гля­до­вої ра­ди Схі­дно­єв­ро­пей­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Ле­сі Укра­їн­ки Ігор Па­ли­ця, Ге­не­раль­ний Кон­сул Ре­спу­блі­ки Поль­ща у Лу­цьку Бе­а­та Бжив­чи, на­у­ков­ці з Укра­ї­ни, Ли­тви та Поль­щі. Cе­ред за­про­ше­них — і го­лов­ний ре­да­ктор «Дня», член на­гля­до­вої ра­ди СНУ ім. Ле­сі Укра­їн­ки Ла­ри­са Ів­ши­на.

Схі­дно­єв­ро­пей­ський на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет іме­ні Ле­сі Укра­їн­ки не так дав­но під­пи­сав у Ка­у­на­сі уго­ду про ство­ре­н­ня Бал­тій­сько- укра­їн­сько­го ака­де­мі­чно­го кон­сор­ці­у­му, до скла­ду яко­го уві­йшли Ка­у­на­ський уні­вер­си­тет Ві­та­у­та­са Ве­ли­ко­го, Схі­дно­єв­ро­пей­ський на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет іме­ні Ле­сі Укра­їн­ки, При­кар­пат­ський на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет іме­ні Ва­си­ля Сте­фа­ни­ка, Ви­ща дер­жав­на про­фе­сій­на шко­ла в Хел­мі, Лю­блін­ський ка­то­ли­цький уні­вер­си­тет іме­ні Іва­на Пав­ла ІІ та Єв­ро­пей­ська асо­ці­а­ція мі­жна­ро­дної осві­ти ( Сток­гольм, Шве­ція). Кон­сор­ці­ум, вва­жає ре­ктор СНУ іме­ні Ле­сі Укра­їн­ки про­фе­сор Ігор Ко­цан, — це, як за­свід­чує спів­пра­ця очо­лю­ва­но­го ним ви­шу з ін­ши­ми за­кла­да­ми рі­зних кра­їн, до­бре ви­про­бу­ва­ний ін­стру­мент для спіл­ку­ва­н­ня і обмі­ну до­сві­дом.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.