Про­те­сти не до­по­мо­гли

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

ЦВК за­ре­є­стру­ва­ла Во­ло­ди­ми­ра Саль­до кан­ди­да­том у ме­ри Хер­со­на

Про це йде­ться у по­ста­но­ві, опри­лю­дне­ній на сай­ті Цен­тр­ви­бор­чко­му. На­га­да­є­мо, з 1 жов­тня у Хер­со­ні три­ває скан­даль­ний про­цес ре­є­стра­ції ко­ли­шньо­го ме­ра Хер­со­на (з 2002 по 2012 рр.) і чле­на Пар­тії ре­гіо­нів Во­ло­ди­ми­ра Саль­до. Мі­ська ви­бор­ча ко­мі­сія від­мо­ви­ла йо­му в ре­є­стра­ції че­рез при­на­ле­жність до Пар­тії ре­гіо­нів на мо­мент по­да­чі до­ку­мен­тів від пар­тії «Наш край». Саль­до оскар­жив це рі­ше­н­ня в су­дах. Оде­ський апе­ля­цій­ний суд зо­бов’язав Хер­сон­ську МВКза­ре­є­стру­ва­ти Саль­до, але ко­мі­сія від­мо­ви­ла кан­ди­да­ту на тих са­мих під­ста­вах, що й ра­ні­ше.

У Хер­со­ні ві­дбу­ли­ся кіль­ка мі­тин­гів як на під­трим­ку Саль­до, так і про­ти йо­го ре­є­стра­ції. Про­тив­ни­ки Саль­до на­го­ло­шу­ва­ли, що не мо­жна допу­сти­ти ре­ван­шу екс-ре­гіо­на­ла, який го­ло­су­вав за «ди­кта­тор­ські» за­ко­ни 16 сі­чня 2014 ро­ку та при­че­тний до ба­га­тьох зе­мель­них ма­хі­на­цій у Хер­со­ні, бу­ду­чи на по­са­ді ме­ра.

У спра­ву втру­ти­ла­ся ЦВК, яка до­стро­ко­во при­пи­ни­ла пов­но­ва­же­н­ня Хер­сон­ської МВК. Однак і но­вий склад МВКне за­ре­є­стру­вав Саль­до, по­слав­шись на пе­ре­ви­ще­н­ня Оде­ським су­дом сво­їх пов­но­ва­жень. Пі­сля та­ко­го рі­ше­н­ня ЦВК за­тре­бу­ва­ла ори­гі­на­ли ре­є­стра­цій­них до­ку­мен­тів Саль­до і са­ма ухва­ли­ла рі­ше­н­ня про йо­го ре­є­стра­цію.

«Ро­з­гля­нув­ши вка­за­ні до­ку­мен­ти, а та­кож бе­ру­чи до ува­ги вста­нов­ле­н­ня рі­ше­н­ням Оде­сько­го апе­ля­цій­но­го адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду їх від­по­від­но­сті ви­мо­гам За­ко­ну та від­су­тно­сті під­став для від­мо­ви в ре­є­стра­ції Саль­до Во­ло­ди­ми­ра Ва­си­льо­ви­ча кан­ди­да­том на по­са­ду Хер­сон­сько­го мі­сько­го го­ло­ви, Цен­траль­на ви­бор­ча ко­мі­сія вва­жає за не­об­хі­дне за­ре­є­стру­ва­ти за­зна­че­но­го кан­ди­да­та... Вра­хо­ву­ю­чи ви­кла­де­не, Цен­траль­на ви­бор­ча ко­мі­сія по­ста­нов­ляє: 1. За­ре­є­стру­ва­ти кан­ди­да­та на по­са­ду Хер­сон­сько­го мі­сько­го го­ло­ви. 2. Зо­бов’яза­ти Хер­сон­ську мі­ську ви­бор­чу ко­мі­сію Хер­сон­ської обла­сті ви­да­ти пред­став­ни­ку Хер­сон­ської мі­ської пар­тій­ної ор­га­ні­за­ції по­лі­ти­чної пар­тії «Наш край» по­свід­че­н­ня кан­ди­да­та на по­са­ду мі­сько­го го­ло­ви вста­нов­ле­ної фор­ми. 3. Зо­бов’яза­ти Хер­сон­ську мі­ську ви­бор­чу ко­мі­сію вне­сти від­по­від­ні змі­ни до сво­го рі­ше­н­ня що­до за­твер­дже­н­ня текс­ту ви­бор­чо­го бю­ле­те­ня з ви­бо­рів Хер­сон­сько­го мі­сько­го го­ло­ви для го­ло­су­ва­н­ня в єди­но­му одно­ман­да­тно­му ви­бор­чо­му окру­зі в строк до 15 жов­тня 2015 ро­ку вклю­чно», — йде­ться у по­ста­но­ві ЦВК. Та­ке ж рі­ше­н­ня Цен­тр­ви­бор­чком ухва­лив що­до ре­є­стра­ції Саль­до пер­шим но­ме­ром у спи­ску «На­шо­го краю» до мі­ської ра­ди.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.