Му­зи­ка як «мі­сток» між кра­ї­на­ми

Гранд-кон­цер­та­ми в Оде­сі та Ки­є­ві фі­ні­шу­вав в Укра­ї­ні Italia Festival Barocco-2015

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

Все­сві­тньо ві­до­мий іта­лій­ський скри­паль і ди­ри­гент Сте­фа­но Мон­та­на­рі з успі­хом ви­сту­пив ра­зом із укра­їн­ськи­ми му­зи­кан­та­ми (у Пів­ден­ній Паль­мі­рі з ор­ке­стром Оде­сько­го те­а­тру опе­ри та ба­ле­ту а у на­шій сто­ли­ці з Ки­їв­ським ка­мер­ним ор­ке­стром і Сим­фо­ні­чним ор­ке­стром На­ціо­наль­ної опе­ри Укра­ї­ни). Про­гра­ма роз­по­ча­ла­ся з по­пу­ляр­них увер­тюр до рос­сі­нів­ських опер «Со­ро­ка-зло­дій­ка» і «Се­віль­сько­го ци­руль­ни­ка», а у дру- го­му від­ді­лі про­лу­на­ли зна­ме­ни­ті «Чо­ти­ри по­ри ро­ку» А. Ві­валь­ді, де синь­йор Мон­та­на­рі не ли­ше ди­ри­гу­вав, а й со­лі­ру­вав на скри­пці (до ре­чі, грав на­пам’ять, не за­гля­да­ю­чи у но­ти), пар­тію кла­ве­си­на ви­ко­ну­ва­ла На­та­лія Сі­кор­ська, а на лю­тні — Фран­че­ско То­ма­зі. Ці кон­цер­ти ста­ли фі­наль­ною ри­скою в рі­зно­ма­ні­тній і ду­же ці­ка­вій про­гра­мі фе­сти­ва­лю ба­ро­ко. На­га­да­є­мо, «День» у №179—180 від 2—3 жов­тня 2015 ро­ку роз­ка­зав про те, чим ди­ву­вав дру­гий Italia Festival Barocco. Цьо­го­річ арт-про­ект роз­ши­рив свою гео­гра­фію: він роз­по­чав­ся у Льво­ві, про­дов­жив­ся у Ки­є­ві та Оде­сі, по­тім кон­церт «Гар­мо­ній­ні ди­ва­цтва» пред­став­ля­ли у Мін­ську (Бі­ло­русь), а 16 жов­тня укра­їн­ський ан­самбль The Kiev Baroque Consort ви­ко­ну­ва­ти­ме ле­ген­дар­ну «Гло­рію» Ві­валь­ді у двох си­ци­лій­ських мі­стах — Ка­та­нія і Адра­но. Свя­то му­зи­ки ор­га­ні­зу­ва­ли по­соль­ство Іта­лії та Іта­лій­ський ін­сти­тут куль­ту­ри в Укра­ї­ні, у спів­ро­бі­тни­цтві з Мін­куль­ту­ри Укра­ї­ни та Оде­ською мі­ською ра­дою.

Сте­фа­но Мон­та­на­рі вже вдру­ге ви­сту­пав у на­шій кра­ї­ні і має чи­ма­ло сво­їх при­хиль­ни­ків. Ни­ні цей вір­ту­оз є одним із най­кра­щих іта­лій­ських скри­па­лів. Він ви­кла­дає гру на ба­ро­ко­вій скри­пці в Мі­лан­ській між­на­ро­дній му­зи­чній ака­де­мії, у Ви­щій шко­лі ста­ро­вин­ної му­зи­ки м. Ур­бі­но та у Ве­рон­ській кон­сер­ва­то­рії. Ба­га­то га­стро­лює у рі­зних кра­ї­нах, як скри­паль і ди­ри­гент. Не­що­дав­но він ви­дав книж­ку «Ме­тод гри на ба­ро­ко­вій скри­пці».

Пі­сля ви­сту­пів в Оде­сі й Ки­є­ві іта­лій­ський му­зи­кант під­кре­слив, що швид­ко зна­йшов спіль­ну мо­ву з укра­їн­ськи­ми ко­ле­га­ми і ра­дий у май­бу­тньо­му про­дов­жи­ти спів­пра­цю. «Му­зи­ка має ве­ли­ку си­лу, і ці кон­цер­ти мо­жна на­зва­ти «міс­тком» між на­ши­ми кра­ї­на­ми. Я за­ко­хав­ся в Укра­ї­ну і ба­жаю, щоб швид­ше на ва­шій зем­лі був мир», — ска­зав Сте­фа­но Мон­та­на­рі.

ФО­ТО НА­ДА­НО ІТА­ЛІЙ­СЬКИМ ІН­СТИ­ТУ­ТОМ КУЛЬ­ТУ­РИ В УКРА­Ї­НІ

НА СЦЕ­НІ НА­ЦІО­НАЛЬ­НОЇ ОПЕ­РИ ВИ­СТУ­ПИВ ХАРИЗМАТИЧНИЙ СТЕ­ФА­НО МОН­ТА­НА­РІ (ІТА­ЛІЯ) — ЛЮДИНАОРКЕСТР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.